Apo-Perindo 4mg por tbl nob 100x4mg

Kód: 2454032 SÚKL: 0120796
Skladem: ANO
Výrobce: Apotex
Skladem Skladem
Apo-Perindo patří do skupiny léků nazývaných inhibitory ACE. Tyto léky působí tak, že rozšiřují krevní cévy. V důsledku toho je pro srdce snazší pumpovat krev do celého těla. Apo-Perindo se používá k léčbě vysokého krevního tlaku.

Pouze na lékařský předpis.

Porovnat Listmania Přání Dárky
Apo-Perindo 4mg por tbl nob 100x4mg

 

Přečtěte si pozorně celou příbalovou informaci dříve, než začnete tento přípravek užívat.

 1. Ponechte si příbalovou informaci pro případ, že si ji budete potřebovat přečíst znovu.
 2. Máte-li jakékoli další otázky, zeptejte se svého lékaře nebo lékárníka.
 3. Tento přípravek byl předepsán Vám. Nedávejte jej žádné další osobě. Mohl by jí ublížit, a to i tehdy, má-li stejné příznaky jako Vy.
 4. Pokud se kterýkoli z nežádoucích účinků vyskytne v závažné míře, nebo pokud si všimnete jakýchkoli nežádoucích účinků, které nejsou uvedeny v této příbalové informaci, prosím, sdělte to svému lékaři nebo lékárníkovi.

V příbalové informaci naleznete:

1. Co je APO-PERINDO k čemu se používá

2. Čemu musíte věnovat pozornost, než začnete APO-PERINDO užívat

3. Jak se APO-PERINDO užívá

4. Možné nežádoucí účinky

5 Jak APO-PERINDO uchovávat

6. Další informace

1. CO JE APO-PERINDO A K ČEMU SE POUŽÍVÁ

APO-PERINDO patří do skupiny léků nazývaných inhibitory ACE. Tyto léky působí tak, že rozšiřují krevní cévy. V důsledku toho je pro srdce snazší pumpovat krev do celého těla.

APO-PERINDO se používá:

 1. k léčbě vysokého krevního tlaku (hypertenze)
 2. k léčbě srdečního selhání (stav, kde srdce není schopno pumpovat do těla takové množství krve, jaké tělo potřebuje).
 3. Snížení rizika srdečních příhod, jako je srdeční záchvat, u pacientů se stabilní ischemickou chorobou srdeční (onemocnění, kdy je sníženo či zamezeno zásobování srdce krví) a kteří již prodělali srdeční záchvat a/nebo operaci ke zlepšení zásobování srdce krví rozšířením cév, které krev do srdce přivádějí.

2. ČEMU MUSÍTE VĚNOVAT POZORNOST, NEŽ ZAČNETE APO-PERINDO UŽÍVAT

Neužívejte APO-PERINDO

- jestliže jste alergický/á (přecitlivělý/á) na perindopril nebo na kteroukoli další složku přípravku (viz Další informace, bod 6).

- jestliže jste měl/a příznaky jako sípání, otok obličeje, jazyka či krku, silné svědění, kožní vyrážku, mdloba nebo točení hlavy.


  Jestliže jste měl/a uvedené příznaky během minulé léčby inhibitorem ACE nebo kdykoli jindy, může se jednat o tzv. angioedém. V takovém případě nesmíte přípravek APO-PERINDO užívat.

- jestliže jste těhotná nebo kojíte.

Zvláštní opatrnosti při použití přípravku APO-PERINDO je zapotřebí

Před použitím přípravku APO-PERINDO se poraďte s lékařem, jestliže:

máte zúžení srdečních chlopní (aortální či mitrální stenózu) nebo onemocnění srdečního svalu (hypertrofická kardiomyopatie) nebo zúžení tepny, která zásobuje ledvin krví (stenózu renální artérie),

 • trpíte jinými problémy se srdcem, játry nebo ledvinami nebo pokud jste na dialýze,
 • máte cukrovku, která není dobře kontrolována léčbou,
 • bylo vám doporučeno, abyste omezil/a příjem soli ve stravě nebo užíváte doplňky solí obsahující draslík,
 • trpíte kolagenovým onemocněním jako např. systémový lupus erythematosus nebo sklerodermie.

Během užívání přípravku APO-PERINDO se poraďte s lékařem, jestliže:

máte podstoupit operaci nebo celkovou anestézii,

 • nedávno jste měl/a průjem nebo jste zvracel/a,
 • máte podstoupit léčbu ke snížení účinku alergie na včelí či vosí štípnutí,
 • máte podstoupit přístrojové odstranění cholesterolu z krve (LDL-aferéza).

Prosím, poraďte se s lékařem, i když se vás uvedené situace týkaly kdykoli v minulosti.

Vzájemné působení s dalšími léčivými přípravky

Prosím, informujte svého lékaře nebo lékárníka o všech lécích, které užíváte nebo jste užíval/a v nedávné době, a to i o lécích, které jsou dostupné bez lékařského předpisu. Zejména je nutné, abyste se poradil/a s lékařem před zahájením léčby přípravkem APO-PERINDO, jestliže užíváte:

léky na vysoký krevní tlak včetně močopudných léků (diuretika),

močopudné léky (diuretika), která ovlivňují draslík, např. spironolakton, triamteren nebo amilorid,

léky na zvýšení hladiny draslíku,

heparin (na ředění krve) může také ovlivnit hladinu draslíku ve vaší krvi,

léky na cukrovku (inzulín nebo tablety),

lithium (na mánii nebo depresi),

léky na duševní onemocnění, jako je deprese, úzkost, schizofrenie nebo jiné psychózy,

alopurinol k léčbě dny,

léky na autoimunitní poruchy (např. revmatoidní artritida) nebo podávané po transplantacích. Těmto lékům se říká imunosupresiva.

prokainamid (na nepravidelnou srdeční činnost),

nesteroidní protizánětlivé léky (ibuprofen, diklofenak) včetně aspirinu proti bolesti,

léky na nízký krevní tlak, šok či astma (jako efedrin, noradrenalin či adrenalin),

léky, které rozšiřují krevní cévy (vazodilatancia, např. nitráty).

Pokud si nejste jistý/á, o jaké léky se jedná, poraďte se s lékařem. Řekněte lékaři, pokud jste některé z výše uvedených léků užíval/a v minulosti, ale není je již neužíváte.

Užívání přípravku APO-PERINDO s jídlem a pitím

Pití alkoholu během léčby přípravkem APO-PERINDO může vyvolat závrať. Poraďte se s lékařem, zda můžete během užívání tohoto přípravku pít alkohol.

Přípravek APO-PERINDO užívejte ráno před jídlem.

Těhotenství a kojení

Přípravek APO-PERINDO byste neměla užívat, jestliže

jste těhotná, plánujete těhotenství nebo myslíte, že byste mohla být těhotná,

kojíte.

Poraďte se se svým lékařem nebo lékárníkem dříve, než začnete užívat jakýkoliv lék.

Řízení dopravních prostředků a obsluha strojů

Během léčby přípravkem APO-PERINDO můžete cítit závrať nebo únavu. V takovém případě neřiďte a neobsluhujte stroje. Je nutné, abyste se o tom poradil/a se svým lékařem.

Důležité informace o některých složkách přípravku APO-PERINDO

Přípravek obsahuje laktózu. Jestliže vám lékař řekl, že trpíte nesnášenlivostí některých cukrů, před užíváním tohoto přípravku se poraďte s lékařem.

Informace o speciálních skupinách pacientů

Přípravek APO-PERINDO se nesmí podávat dětem.

3. JAK SE APO-PERINDO UŽÍVÁ

O tom, jaké množství perindoprilu máte začít užívat, rozhodne lékař. Dávka může být zvýšena podle vašeho zdravotního stavu a jiných léků, které užíváte. Vždy užívejte přípravek APO-PERINDO přesně podle pokynů svého lékaře. Pokud si nejste jistý/á, poraďte se se svým lékařem nebo lékárníkem. Neměňte užívanou dávku, pokud vám k tomu nedal pokyn váš lékař. Přípravek APO-PERINDO může být užíván samostatně nebo současně s jinými léky na snížení krevního tlaku.

- Přípravek APO-PERINDO užívejte pouze ústy.

- Tablety užívejte ráno před jídlem.

- Doporučuje se zapít tabletu(y) sklenicí vody a užívat ji/je každý den ve stejnou dobu.

Obvyklá dávka je:

Vysoký krevní tlak:

- 4 mg denně

- po 1 měsíci léčby může být dávka zvýšena na 8 mg denně.

8 mg denně je nejvyšší běžně užívaná dávka.

U starších lidí s vysokým krevním tlakem je obvyklá denní dávka:

- 2 mg denně

- po 1 měsíci léčby může být dávka zvýšena na 4 mg denně.

8 mg denně je nejvyšší běžně užívaná dávka.

Jestliže užíváte močopudné léky (diuretika):

- lékař vám je mohl vysadit 2 až 3 dny před zahájením léčby přípravkem APO-PERINDO. Důvodem je zabránění poklesu krevního tlaku.

- v případě potřeby můžete po zahájení léčby přípravkem APO-PERINDO začít močopudné léky znovu začít užívat.

- není-li možné vysadit močopudné léky, můžete současně s nimi užívat 2 mg perindoprilu.

Lékař nebo lékárník vám přesně řeknou, co byste měl/a dělat.

Lékař může vaši léčbu zahájit dávkou 2 mg denně, jestliže:

- váš krevní tlak je příliš vysoký

- nemáte dostatek tekutiny v těle (jste dehydrovaný/á)

- máte nízkou hladinu soli v krvi

- máte problémy se srdcem, což znamená, že vaše srdce má obtíže pumpovat krev do těla (srdeční dekompenzace)

- máte vysoký krevní tlak z toho důvodu, že máte ucpané cévy v ledvinách (konstrikce artérií).

Srdeční selhání:

- úvodní dávka je 2 mg denně

- po 2 týdnech může být zvýšena na 4 mg denně.

Stabilní ischemická choroba srdeční:

- obvyklá úvodní dávka je 4 mg jednou denně

- po 2 týdnech může být zvýšena na 8 mg denně.

U starších lidí s ischemickou chorobou srdeční je obvyklá denní dávka:

- 2 mg denně

- po jednom týdnu může být zvýšena na 4 mg denně

- a za další týden na 8 mg denně, což je nejvyšší používaná dávka.

Jestliže jste užil/a více přípravku APO-PERINDO, než jste měl/a

Jestliže jste si vzal/a více perindoprilu, než jste měl/a, okamžitě se poraďte s lékařem nebo lékárníkem.

Mohou se projevit následující účinky:

Nízký krevní tlak, šok, problémy s ledvinami, zrychlený dech, zrychlený srdeční tep, nepravidelný srdeční tep (palpitace), zpomalený srdeční tep, závrať či úzkost, kašel.

Jestliže jste zapomněl/a užít APO-PERINDO

Je důležité, abyste tento přípravek užíval/a denně. Jestliže si zapomenete vzít dávku, vezměte si ji, jakmile si vzpomenete. Další dávku si vezměte v obvyklém čase. Nezdvojujte následující dávku, abyste nahradil/a vynechanou tabletu.

Jestliže jste přestal/a užívat APO-PERINDO

Nepřestávejte užívat přípravek APO-PERINDO bez porady s lékařem. Léky na vysoký krevní tlak či srdeční selhání se obvykle užívají po celý zbytek života. Jestliže přestanete přípravek APO-PERINDO užívat, váš zdravotní stav se může zhoršit.

Máte-li jakékoli další otázky, týkající se užívání tohoto přípravku, zeptejte se svého lékaře nebo lékárníka.

4. MOŽNÉ NEŽÁDOUCÍ ÚČINKY

Podobně jako všechny léky, může mít i APO-PERINDO nežádoucí účinky, které se ale nemusí vyskytnout u každého.

Pokud se u vás některý z uvedených účinků vyskytne, přestaňte APO-PERINDO užívat a okamžitě o tom řekněte svému lékaři:

otok obličeje, rtů, úst, jazyka či krku,

dýchací obtíže,

závrať či mdloba,

velmi rychlý či nepravidelný srdeční tep.

Jedná se o velmi vzácný, ale závažný projev nazývaný angioedém, ke kterému může dojít při užívání všech léků z této skupiny (inhibitory ACE). Je nutné, abyste byl/a okamžitě léčen/a, obvykle v nemocnici.

Časté (postihují méně než jednoho člověka z 10):

kašel, dušnost

pocit na omdlení následkem nízkého krevního tlaku (zejména při zahájení léčby přípravkem APO-PERINDO nebo po zvýšení dávky nebo pokud zároveň užíváte močopudné léky)

bolest hlavy, závrať či únava, závrať s točením hlavy (vertigo), mravenčení, svalové křeče, rozmazané vidění, bolest očí, hučení v uších

nevolnost nebo zvracení, bolest žaludku či zažívací obtíže, změny chuti k jídlu, průjem, zácpa

kožní vyrážka, svědění.

Méně časté (postihují méně než jednoho člověka ze 100):

změny nálady či poruchy spánku

pocit tlaku na hrudi, sípání a dušnost (bronchospasmus)

sucho v ústech

problémy s ledvinami

neschopnost dosáhnout erekce

pocení

sípání, otok obličeje, jazyka či krku, silné svědění, kožní vyrážka, mdloba či točení hlavy (angioedeém)

Velmi vzácné (postihují méně než jednoho člověka z 10000):

zmatenost

nepravidelný srdeční tep, bolest na hrudi v souvislosti s onemocnění srdce (angina pectoris), srdeční záchvat a cévní mozková příhoda (tyto účinky byly zaznamenány u lidí s nízkým krevním tlakem léčených inhibitory ACE)

hrudní infekce (eosinofilní pneumonie), ucpaný nos či rýma

zánět slinivky břišní (pankreatitida)

zánět jater (hepatitida)

kožní reakce připomínající alergii (erythema multiforme)

změny krevního obrazu. Lékař vám může provést krevní testy, aby je zkontroloval.

Pokud se kterýkoli z nežádoucích účinků vyskytne v závažné míře, nebo pokud si všimnete jakýchkoli nežádoucích účinků, které nejsou uvedeny v této příbalové informaci, prosím, sdělte to svému lékaři nebo lékárníkovi.

5. JAK APO-PERINDO UCHOVÁVAT

Uchovávejte mimo dosah a dohled dětí.

Uchovávejte při teplotě do 25°C v původním obalu.

Dodržujte dobu použitelnosti

Nepoužívejte APO-PERINDO po uplynutí doby použitelnosti, uvedené na obalu za EXP. Doba použitelnosti se vztahuje k poslednímu dni uvedeného měsíce.

Léčivé přípravky se nesmí vyhazovat do odpadních vod nebo domácího odpadu. Zeptejte se svého lékárníka, jak máte likvidovat přípravky, které již nepotřebujete. Tato opatření pomáhají chránit životní prostředí.

6. DALŠÍ INFORMACE

Co APO-PERINDO obsahuje

 1. Léčivou látkou je perindoprilum erbuminum.
 2. Pomocnými látkami jsou laktosa a magnesium-stearát.

Jak APO-PERINDO vypadá a co obsahuje toto balení

APO-PERINDO 2 mg jsou bílé, kulaté, bikonvexní tablety s vyraženým označením „APO“ na jedné straně a „PE2“ na druhé straně.

APO-PERINDO 4 mg jsou bílé, podlouhlé, bikonvexní tablety s vyraženým označením „APO“ na jedné straně a na druhé straně s vyraženým označením „PE“ na jedné straně půlicí rýhy a „4“ na druhé straně půlicí rýhy. Tablety lze dělit na dvě stejné poloviny.

APO-PERINDO 8 mg jsou bílé, podlouhlé, bikonvexní tablety s vyraženým označením „APO“ na jedné straně a na druhé straně s vyraženým označením „PE“ na jedné straně půlicí rýhy a „8“ na druhé straně půlicí rýhy. Tablety lze dělit na dvě stejné poloviny.

Každá síla přípravku APO-PERINDO se dodává v krabičkách obsahujících 4, 7, 14, 15, 28, 30, 50, 56, 60, 90, 100, 112, 120, 500 tablet.

Na trhu nemusí být všechny velikosti balení.

Držitel rozhodnutí o registraci

Držitel rozhodnutí o registraci

Apotex Europe B.V.

Darwinweg 20

2333 CR Leiden

Nizozemsko

Výrobce

Apotex Nederland B.V.

Archimedesweg 2

2333 CN Leiden

Nizozemsko

Tato příbalová informace byla naposledy schválena 2.9.2009.

Značky
Specifikace
Druh Tablety
Léková skupina Léky na tlak
Množství (g/ml/ks) 100
Použití (indikace) Infarkt myokardu
Složení Perindoprilum erbuminum
Věk Dospělí
Soubory
Facebook Komentáře
Napište recenzi
Pro napsání recenze musíte být přihlášen.
Nikdo ještě nenapsal recenzi tohoto zboží.
Dotaz na produkt
 *
 *
 *
 *
  *
Prosím vyplňte všechna pole označená *.

Hlídací pes

Rádi vás budeme informovat o snížení ceny pod vámi zadanou částku.

Prosím, opište kód:

Najdete nás na
Facebook   Google+ 

Kontakty: Lékárna Dinarin, Opavská 6201/1a, Ostrava - Poruba, 708 00, tel: 591 141 935