Enap 5 mg por tbl nob 30x5mg

Enap 5 mg por tbl nob 30x5mg

Kód: 3838989516239 SÚKL: 0045273
Skladem: ANO
Výrobce: Krka
Skladem Skladem
Lék Enap se užívá k léčbě hypertenze (vysokého krevního tlaku) nebo srdečního selhání (oslabení srdeční funkce). Enap se také používá k prevenci symptomatického srdečního selhání.

Pouze na lékařský předpis.

Porovnat Listmania Přání Dárky
Enap 5 mg por tbl nob 30x5mg

 1. CO JE LÉK ENAP A K ČEMU SE POUŽÍVÁ
Váš lékař Vám předepsal enalapril k léčbě vaší hypertenze (vysokého krevního tlaku) nebo srdečního selhání (oslabení srdeční funkce). Enalapril se také používá k prevenci symptomatického srdečního selhání.
U mnoha nemocných v časném stádiu srdečního selhávání, tj. v období ještě před vývojem příznaků srdečního selhávání, enalapril napomáhá předcházet oslabování srdeční funkce a zpomalovat vývoj těchto příznaků (např. krácení dechu, únavnost po lehké fyzické námaze jako je chůze, nebo otékání kotníků a nohou). U těchto nemocných je menší pravděpodobnost hospitalizace v důsledku srdečního selhávání.
U mnoha nemocných, kteří mají příznaky srdečního selhávání, zpomaluje enalapril zhoršování srdečního selhávání, snižuje nutnost vyhledat nemocniční ošetření v důsledku srdečního selhávání, prodlužuje život mnoha pacientům se srdečním selháváním.

2. ČEMU MUSÍTE VĚNOVAT POZORNOST, NEŽ ZAČNETE LÉK ENAP UŽÍVAT
Neužívejte přípravek Enap
- jestliže jste alergický/á na kteroukoliv jeho složku.
- jestliže jste v minulosti byl/a léčen/a enalaprilem (ACE inhibitor) a projevily se u Vás alergické reakce, spojené s otoky obličeje, rtů, jazyka a/nebo hrdla s potížemi při polykání či dýchání (angioedém). Enap nesmíte užívat, pokud se u Vás vyskytly tyto typy reakcí bez známé příčiny, nebo pokud u Vás byla stanovena diagnóza dědičného nebo idiopatického angioedému.
- jestliže jste těhotná nebo si myslíte, že byste mohla být těhotná, nebo jestliže kojíte.

Zvláštní opatrnosti při použití přípravku Enap je zapotřebí
Lékař by měl být informován o všech zdravotních problémech, které máte nebo jste v minulosti měl/a, a o všech alergiích.
Svého lékaře informujte i v případě, držíte-li dietu se sníženým množstvím soli, užíváte-li náhražky draslíku, užíváte-li draslík šetřící látky nebo náhražky soli obsahující draslík, trpěl/a-li jste nedávno silným zvracením nebo průjmem. V těchto případech Váš lékař může Vám přizpůsobit dávkování přípravku Enap.
Máte-li potíže se srdcem, poruchy krvetvorby, diabetes, jaterní onemocnění, onemocnění ledvin (včetně transplantace ledvin), podstupujete-li dialýzu nebo léčíte-li se diuretiky (močopudnými léky), informujte o těchto skutečnostech svého lékaře.
Sdělte také svému lékaři, zda v současnosti podstupujete léčbu zvanou aferéza LDL anebo budete léčen/a léčbou snižující citlivost na včelí anebo vosí bodnutí.
Sdělte svému lékaři, pokud máte nízký krevní tlak (projevující se stavy na omdlení nebo závratěmi, zvláště pokud stojíte).
Před provedením chirurgického výkonu nebo před anestezií (a to i u zubaře) oznamte lékaři, že užíváte enalapril, jelikož v souvislosti s anestezií může dojít k náhlému poklesu krevního tlaku.

Vzájemné působení s dalšími léčivými přípravky
Prosím, informujte svého lékaře nebo lékárníka o všech lécích, které užíváte nebo jste užíval(a) v nedávné době, a to i o lécích, které jsou dostupné bez lékařského předpisu.
Obecně vzato, enalapril může být užíván spolu s jinými léky. K předepsání správné dávky je obzvlášť důležité, abyste informoval svého lékaře v případě, že užíváte jiné léky na snížení krevního tlaku, diuretika (močopudné léky), léky obsahující draslík (včetně dietetických náhražek soli), lithium (lék používaný k léčbě určitého typu deprese), tricyklická antidepresiva, antipsychotika, sympatomimetika, antidiabetika, přípravky k léčbě bolesti a zánětu kloubů nebo alkohol.

Užívání přípravku Enap s jídlem a pitím
Enap je možné užívat s jídlem nebo mezi jídly.

Těhotenství a kojení
Poraďte se se svým lékařem nebo lékárníkem dříve, než začnete užívat jakýkoliv lék.
Užívání enalapril se nedoporučuje těhotným ženám. Inhibitory angiotenzin konvertujícího enzymu (inhibitory ACE) včetně enalaprilu mohou způsobit poškození a úmrtí plodu v případě, že se užívají v druhém a třetím trimestru těhotenství.
Není známo, zda užívání enalaprilu v prvních třech měsících těhotenství může také mít škodlivé účinky.
V případě, že jste těhotná nebo plánujete otěhotnět, informujte o tom svého lékaře před zahájením léčby, aby mohl zvážit jinou formu léčení.
Enalapril se vylučuje do mateřského mléka ve velmi malých množstvích, nicméně jeho vliv na kojence není znám. V případě, že kojíte anebo plánujete kojení, poraďte se se svým lékařem.

Řízení dopravních prostředků a obsluha strojů
Reakce nemocných na léčbu Enapem je individuální a může vést ke snížení schopnosti řídit motorová vozidla a obsluhovat stroje. To platí zejména na počátku léčby, při zvýšení dávky a ve spojitosti s požitím alkoholu. Činnosti vyžadující zvýšenou pozornost byste měl/a vykonávat jen na základě výslovného souhlasu Vašeho lékaře.

3. JAK SE LÉK ENAP UŽÍVÁ
Vždy užívejte přípravek přesně podle pokynů svého lékaře. Pokud si nejste jistý(á), poraďte se se svým lékařem nebo lékárníkem.
Enap je možné užívat s jídlem nebo mezi jídly. Tablety zapijte trochou tekutiny.
Váš lékař rozhodne o vhodné dávce enalaprilu v závislosti na Vaší kondici a na tom, jestli užíváte další léky.
Užívejte enalapril každý den přesně podle pokynů lékaře. Je velice důležité pokračovat v užívání enalapril po celou dobu, na kterou Vám ho lékař předepsal. Neužívejte víc tablet, než Vám bylo předepsáno.

Vysoký krevní tlak
U většiny pacientů je obvyklá počáteční dávka 5-20 mg jednou denně. Někteří pacienti mohou potřebovat nižší počáteční dávku.
Obvyklá dlouhodobá dávka je 20 mg užívaná jednou denně.

Selhání srdce
Obvyklá doporučovaná počáteční dávka je 2,5 mg užívaná jednou denně. Váš lékař bude postupně zvyšovat toto množství, až bude dosažena dávka, která je pro Vás přiměřená. Obvyklá dlouhodobě podávaná dávka je 20 mg denně a užívá se v jedné anebo ve dvou dávkách.
Buďte mimořádně opatrní při požití první dávky anebo po zvýšení vaší dávky. Okamžitě svého lékaře informujte, když se u Vás vyskytnou jakékoli závratě anebo točení hlavy.

Jestliže máte pocit, že účinek přípravku Enap je příliš silný nebo příliš slabý, řekněte to svému lékaři nebo lékárníkovi.

Jestliže jste užil(a) více přípravku Enap, než jste měl(a)
V případě předávkování bude nejpravděpodobnějším příznakem závrať v důsledku rychlého a nadměrného poklesu krevního tlaku. Spojte se okamžitě se svým lékařem, aby Vám byla neodkladně poskytnuta lékařská péče.

Jestliže jste zapomněl(a) užít Enap
Měl(a) byste užívat Enap podle předpisu. Pokud však dávku vynecháte, neužívejte dávku navíc. Obnovte jen původní rozvrh užívání.

Máte-li jakékoliv další otázky týkající se užívání tohoto přípravku, zeptejte se svého lékaře nebo lékárníka.

4. MOŽNÉ NEŽÁDOUCÍ ÚČINKY LÉKU
Podobně jako všechny léky, může mít i Enap nežádoucí účinky, které se ale nemusí vyskytnout u každého.
Enalapril je vcelku dobře snášen. Velmi častými nežádoucími účinky jsou závratě, rozmazané vidění, kašel, nevolnost, slabost. Mezi běžné nežádoucí účinky patří bolest hlavy, deprese, závratě v důsledku poklesu krevního tlaku (včetně poklesu krevního tlaku při rychlém postavení se), mdloby, srdeční záchvat nebo mozková mrtvice, bolest na hrudi, bolest u srdce, změna v srdečním rytmu, zrychlený puls, dýchavičnost, průjem, vyrážka, bolesti břicha, změny chutě, alergické reakce s otoky obličeje, rtů, jazyka a/nebo hrdla s problémy při polykání anebo dýchání, únava, vysoké hladiny draslíku v krvi a zvýšené hladiny kreatininu v krvi.
Mezi další nežádoucí účinky, které se objevují neobvykle nebo vzácně, patří i nežádoucí účinky, které mohou být závažné. Více informací o těchto nežádoucích účincích si vyžádejte od svého lékaře nebo lékárníka. Oba mají k dispozici kompletní seznam nežádoucích účinků.
Projeví-li se u Vás některý z výše uvedených nežádoucích účinků či další neobvyklé reakce, poraďte se ihned s lékařem nebo lékárníkem.
Přestaňte užívat enalapril a spojte se okamžitě se svým lékařem, pokud:
- u Vás dojde k otokům obličeje, rtů, jazyka a/nebo hrdla, které mohou působit obtíže při dýchání nebo polykání;
- se u Vás objevují otoky rukou, nohou nebo kotníků;
- se u Vás objevuje kopřivka.
Pacienti černé rasy mají zvýšené riziko těchto reakcí na ACE inhibitory.
Počáteční dávka může způsobit větší pokles krevního tlaku než při pokračující léčbě. Podobný pokles krevního tlaku se může vyskytnout také při zvýšení dávky léku. Tento pokles se může projevit v podobě pocitů na omdlení nebo závratí, v takovém případě je vhodné si lehnout. Pokud se tyto stavy objevují častěji, obraťte se na svého lékaře.
Pokud se kterýkoli z nežádoucích účinků vyskytne v závažné míře, nebo pokud si všimnete jakýchkoli nežádoucích účinků, které nejsou uvedeny v této příbalové informaci, prosím, sdělte to svému lékaři nebo lékárníkovi.

5. JAK LÉK ENAP UCHOVÁVAT
Uchovávejte mimo dosah a dohled dětí.
Uchovávejte při teplotě do 25°C. Uchovávejte v dobře uzavřeném vnitřním obalu, aby byl přípravek chráněn před vlhkostí.
Přípravek nepoužívejte po uplynutí doby použitelnosti uvedené na obale.

Léčivé přípravky se nesmí vyhazovat do odpadních vod nebo domácího odpadu. Zeptejte se svého lékárníka, jak máte likvidovat přípravky, které již nepotřebujete. Tato opatření pomáhají chránit životní prostředí.

6. DALŠÍ INFORMACE
Co přípravek obsahuje
 1. Léčivou látkou je enalaprili maleas 2,5 mg, 5 mg, 10 mg nebo 20 mg v jedné tabletě
 2. Pomocnými látkami jsou:
  Enap 2,5: monohydrát laktosy, hyprolosa, hydrogenuhličitan sodný, kukuřičný škrob, mastek,
  magnesium-stearát
  Enap 5 mg: monohydrát laktosy, hyprolosa, hydrogenuhličitan sodný, kukuřičný škrob, mastek, magnesium-stearát
  Enap 10 mg: monohydrát laktosy, hydrogenuhličitan sodný, kukuřičný škrob, mastek, magnesium-stearát, červený oxid železitý
  Enap 20 mg: monohydrát laktosy, hydrogenuhličitan sodný, kukuřičný škrob, mastek, magnesium-stearát, červený oxid železitý, žlutý oxid železitý.

Jak přípravek Enap vypadá a co obsahuje toto balení
Enap 2,5 mg: 30 nebo 100 bílých, kulatých, vypouklých tablet.
Enap 5 mg: 20, 30 nebo 100 bílých, plochých, kulatých tablet s půlící rýhou na jedné straně.
Enap 10 mg: 20, 30 nebo 100 červenohnědých, plochých, kulatých tablet s půlící rýhou na jedné straně.
Enap 20 mg: 20, 30 a 100 oranžových, plochých, kulatých tablet s půlící rýhou na jedné straně.

Značky
Specifikace
Druh Tablety
Léková skupina Léky na tlak, Léky na srdce
Množství (g/ml/ks) 30
Použití (indikace) Srdeční nedostatečnost
Složení Enalaprili maleas
Věk Dospělí
Facebook Komentáře
Napište recenzi
Pro napsání recenze musíte být přihlášen.
Nikdo ještě nenapsal recenzi tohoto zboží.
Dotaz na produkt
 *
 *
 *
 *
  *
Prosím vyplňte všechna pole označená *.

Hlídací pes

Rádi vás budeme informovat o snížení ceny pod vámi zadanou částku.

Prosím, opište kód:

Najdete nás na
Facebook   Google+ 

Kontakty: Lékárna Dinarin, Opavská 6201/1a, Ostrava - Poruba, 708 00, tel: 591 141 935