Ewofex 120 mg por tbl flm 10x120mg

Kód: 7640123391109 SÚKL: 0120926
Skladem: ANO
Výrobce: Lékárna
Přípravek Ewofex120 mg potahované tablety je určen ke zmírnění příznaků, které se objevují v souvislosti se sennou rýmou, jako kýchání, rýma a svědění v nose, svědění očí, slzení a zarudnutí očních spojivek.
Najít podobné

Produkt je momentálně nedostupný.

Porovnat Listmania Přání Dárky
Ewofex 120 mg por tbl flm 10x120mg

Ewofex 120 mg potahované tablety por tbl flm 10X120mgpotahované tablety
(Fexofenadini hydrochloridum)

Přečtěte si pozorně celou příbalovou informaci dříve, než začnete tento přípravek užívat.
- Ponechte si příbalovou informaci pro případ, že si ji budete potřebovat přečíst znovu.
- Máte-li jakékoli další otázky, zeptejte se svého lékaře nebo lékárníka.
- Tento přípravek byl předepsán Vám. Nedávejte jej žádné další osobě. Mohl by jí ublížit, a to i tehdy, má-li stejné příznaky jako Vy.
Pokud se kterýkoli z nežádoucích účinků vyskytne v závažné míře, nebo pokud si všimnete jakýchkoli nežádoucích účinků, které nejsou uvedeny v této příbalové informaci, prosím, sdělte to svému lékaři nebo lékárníkovi.

1. Co je to Ewofex a k čemu se užívá
2. Čemu musíte věnovat pozornost, než začnete Ewofex užívat
3. Jak se Ewofex užívá
4. Možné nežádoucí účinky
5. Jak Ewofex uchovávat
6. Další informace

1. Co je to Ewofex a k čemu se užívá
Fexofenadin hydrochlorid, léčivá látka přípravku, patří do skupiny antihistaminik.
Přípravek Ewofex120 mg potahované tablety je určen ke zmírnění příznaků, které se objevují v souvislosti se sennou rýmou, jako kýchání, rýma a svědění v nose, svědění očí, slzení a zarudnutí očních spojivek (alergická rýma).
Přípravek Ewofex 180 potahované tablety je určen ke zmírnění příznaků (zarudnutí, otok a svědění), které se objevují při alergických kožních potížích zvaných chronická idiopatická kopřivka (urtikárie) (CIU).

2. Čemu musíte věnovat pozornost, než začnete Ewofex užívat
Neužívejte Ewofex
- jestliže jste přecitlivělí na fexofenadin hydrochlorid nebo na nějakou jinou látku obsaženou v přípravku
Tento přípravek není doporučen pro děti do 12 let.

Zvláštní opatrnosti při použití Ewofexu je zapotřebí
- ve starším věku
- jestliže trpíte jaterním nebo ledvinovým onemocněním
O užívání přípravku se poraďte se svým lékařem.

Vzájemné působení s dalšími léčivými přípravky
Jestliže užíváte přípravek ke zklidnění žaludku obsahující hliník nebo hořčík, doporučuje se interval 2 hodiny mezi požitím tohoto přípravku a Ewofexu. Jinak může dojít ke snížení vstřebaného podílu přípravku a tím ke snížení jeho účinku.
Jestliže užíváte fexofenadin současně s erytromycinem nebo ketokonazolem nebo ho užijete s jednorázovou dávkou kombinace lopinaviru s ritonavirem, hladina fexofenadinu v plazmě se může zvýšit. Je možné, že vzrostou nežádoucí účinky.
Alergologické testy: Jestliže Vám má být provedeno alergologické testování, musíte podávání přípravku přerušit 3 dny před testem.
Prosím informujte svého lékaře nebo lékárníka o všech lécích, které užíváte nebo které jste užívali v nedávné době, a to i o lécích, které jsou dostupné bez lékařského předpisu.

Užívání Ewofexu s jídlem a pitím
Ewofex zapijte tekutinou (např. sklenicí vody).

Těhotenství a kojení
Poraďte se se svým lékařem nebo lékárníkem, než začnete užívat jakýkoli přípravek.
Těhotenství: Pokud jste těhotná, užívejte Ewofex v případě, že Váš lékař užívání přípravku považuje za nezbytné.
Kojení: Při kojení není doporučeno Ewofex užívat.

Řízení dopravních prostředků a obsluha strojů
Je nepravděpodobné, že Ewofex bude mít vliv na Vaši schopnost řídit a obsluhovat stroje.
Protože však mohou existovat zvláště citliví jedinci, než začnete tyto činnosti vykonávat ujistěte se, že Vaše schopnost řídit nebo obsluhovat stroje není ovlivněna.

3. Jak se Ewofex užívá
Ewofex užívejte vždy přesně podle pokynů lékaře. Pokud si nejste jistý (á) poraďte se se svým lékařem nebo lékárníkem.
Ewofex 120 mg potahované tablety: Pro zmírnění příznaků senné rýmy (alergické rinitidy):
Obvyklá dávka je 1 tableta 1x denně pro dospělé a děti od 12 let.
Ewofex 180 mg potahované tablety: Pro zmírnění příznaků chronické idiopatické kopřivky (CIU):
Obvyklá denní dávka je 1 tableta 1x denně pro dospělé a děti od 12 let.
Tablety zapijte tekutinou (např. sklenicí vody).
Konzultujte svého lékaře nebo lékárníka, pokud si nejste jisti účinkem léčby.

Jestliže jste užil(a) více Ewofexu, než jste měl(a)
Jestliže jste si vzali větší množství Ewofexu, než je uvedeno v této informaci, či máte předepsáno lékařem, kontaktujte svého lékaře, lékárníka či pohotovostní službu. K příznakům předávkování patří závrať, ospalost, pocit únavy a suchost v ústech.

Jestliže jste zapomněl(a) užít Ewofex
Pokud jste si dávku zapomněli vzít, užijte předepsanou dávku ihned, jakmile si vzpomenete. Výjimkou je situace, kdy byste si podle předepsaného dávkovacího schématu měli co nejdříve vzít následující
dávku. Nezdvojujte následující dávku, abyste nahradili dávku vynechanou.
V případě nejasností během léčby se poraďte se svým lékařem.

4. Možné nežádoucí účinky
Podobně jako u všech přípravků i u Ewofexu se někdy mohou vyskytovat nežádoucí účinky, přesto se neprojeví u každého. Nežádoucí účinky popsané níže byly zaznamenány u lidí, kteří užívali fexofenadin, a jsou uvedeny jako časté, méně časté nebo vzácné.
Časté (výskyt mezi 1 z 10 až 1 ze 100 nemocných):
bolest hlavy, ospalost, nevolnost, sucho v ústech a závrať.
Méně časté (výskyt mezi 1 ze 100 až 1 z 1 000 nemocných):
pocit únavy, nespavost, nervozita, poruchy spánku a děsivé sny.
Vzácné (výskyt mezi 1 z 1 000 až 1 z 10 000 nemocných):
kožní alergické reakce jako ekzém, vyrážka a svědění, náhle vzniklý otok, tíseň v oblasti hrudníku, ztížené dýchání a zarudnutí.
Vyhledejte pomoc lékaře v případě, že se u Vás objeví příznaky anafylaktické reakce (například otok nebo ztížené dýchání) nebo závažné kožní příznaky.
Jestliže zaznamenáte závažnější nežádoucí účinek nebo účinek, který není v této informaci, oznamte to svému lékaři nebo lékárníkovi.

5. Jak Ewofex uchovávat
Uchovávejte mimo dosah a dohled dětí!
Přípravek nepoužívejte po uplynutí doby použitelnosti vyznačené na obalu. Doba použitelnosti odpovídá poslednímu dni uvedeného měsíce.
Tento léčivý přípravek nevyžaduje žádné zvláštní podmínky uchovávání.
Léčivé přípravky se nesmí vyhazovat do odpadních vod nebo domácího odpadu. Zeptejte se svého lékárníka, jak máte likvidovat přípravky, které již nepotřebujete. Tato opatření pomáhají chránit životní prostředí.

6. Další informace
Co Ewofex obsahuje:
Léčivou látkou je fexofenadini hydrochloridum.
Jedna tableta přípravku Ewofex 120 mg potahované tablety obsahuje 120 mg fexofenadini hydrochloridum, což odpovídá 112 mg fexofenadinu.
Pomocné látky jsou mikrokrystalická celulosa, sodná sůl kroskarmelosy, kukuřičný škrob, povidon, magnesium-stearát. Potahová vrstva tablet obsahuje hypromelosu (E 464), oxid titaničitý (E 171), makrogol 400, makrogol 4000, oxid železitý žlutý (E 172) a oxid železitý červený (E 172).
Jedna tableta přípravku Ewofex 180 mg potahované tablety obsahuje 180 mg fexofenadin hydrochloridu, což odpovídá 168 mg fexofenadinu.
Pomocné látky jsou mikrokrystalická celulosa, sodná sůl kroskarmelosy, kukuřičný škrob, povidon, magnesium-stearát. Potahová vrstva tablet obsahuje hypromelosu (E 464), oxid titaničitý (E 171), makrogol 400, makrogol 4000 a oxid železitý žlutý (E 172).

Jak Ewofex vypadá a co obsahuje balení
Tablety přípravku Ewofex 120 mg potahované tablety jsou broskvově zbarvené oválné potahované tablety, hladké po obou stranách.
Tablety přípravku Ewofex180 mg potahované tablety jsou žlutě zbarvené oválné potahované tablety, na jedné straně hladké, na druhé straně s půlící rýhou.
Balení přípravku může obsahovat 2, 7, 10, 15, 20, 30, 50, 100 nebo 200 tablet.
Na trhu nemusí být všechny velikosti balení.

Držitel rozhodnutí o registraci:
Ewopharma International, s.r.o., Bratislava, Slovenská republika

Výrobce:
Chanelle Medical, Loughrea, Co. Galway, Irsko
Další informace o tomto přípravku získáte u místního zástupce držitele rozhodnutí o registraci:
Ewopharma, spol. s r.o.
Korunní 127
130 00 Praha 3
tel: +420 267 311 613
e-mail: info@ewopharma.cz

Tato příbalová informace byla naposledy schválena:
25.5.2010

Specifikace
Druh Tablety
Léková skupina Léky na alergie
Množství (g/ml/ks) 10
Použití (indikace) Svědění
Složení Fexofenadini hydrochloridum
Věk Dospělí
Soubory
Facebook Komentáře
Napište recenzi
Pro napsání recenze musíte být přihlášen.
Nikdo ještě nenapsal recenzi tohoto zboží.
Dotaz na produkt
 *
 *
 *
 *
  *
Prosím vyplňte všechna pole označená *.

Hlídací pes

Rádi vás budeme informovat o snížení ceny pod vámi zadanou částku.

Prosím, opište kód:

Najdete nás na
Facebook   Google+ 

Kontakty: Lékárna Dinarin, Opavská 6201/1a, Ostrava - Poruba, 708 00, tel: 591 141 935