Influvac inj sus 10x0.5ml/ dáv

Kód: 8715554002173 SÚKL: 0119651
Skladem: ANO
Výrobce: Abbott
Influvac je vakcína. Tato vakcína pomáhá chránit Vás nebo Vaše dítě před chřipkou, zvláště osoby, které jsou vystaveny vysokému riziku souvisejících komplikací. Použití přípravku Influvac má být založeno na oficiálních doporučeních.
Najít podobné

Produkt je momentálně nedostupný.

Porovnat Listmania Přání Dárky
Influvac inj sus 10x0.5ml/dáv

 

PŘÍBALOVÁ INFORMACE: INFORMACE PRO UŽIVATELE

INFLUVAC

Suspenze pro injekci v předplněné injekční stříkačce

Vakcína proti chřipce (povrchový antigen, inaktivovaný)

Přečtěte si pozorně celou příbalovou informaci dříve, než začnete tento přípravek používat.

- Ponechte si příbalovou informaci pro případ, že si ji budete potřebovat přečíst znovu.

- Máte-li jakékoli další otázky, zeptejte se svého lékaře nebo lékárníka.

- Tento přípravek byl předepsán Vám nebo Vašemu dítěti. Nedávejte jej žádné další osobě.

- Pokud se kterýkoli z nežádoucích účinků vyskytne v závažné míře, nebo pokud si všimnete jakýchkoli nežádoucích účinků, které nejsou uvedeny v této příbalové informaci, prosím, sdělte to svému lékaři nebo lékárníkovi.

V příbalové informaci naleznete:

1. Co je přípravek INFLUVAC a k čemu se používá

2. Čemu musíte věnovat pozornost, než začnete Vy nebo Vaše dítě přípravek INFLUVAC používat

3. Jak se přípravek INFLUVAC používá

4. Možné nežádoucí účinky

5. Jak přípravek INFLUVAC uchovávat

6. Další informace

1. CO JE PŘÍPRAVEK INFLUVAC A K ČEMU SE POUŽÍVÁ

Influvac je vakcína. Tato vakcína pomáhá chránit Vás nebo Vaše dítě před chřipkou, zvláště osoby, které jsou vystaveny vysokému riziku souvisejících komplikací. Použití přípravku Influvac má být založeno na oficiálních doporučeních.

Po aplikaci vakcíny Influvac vyrábí imunitní systém (přirozený obranný systém organismu) vlastní ochranu (protilátky) proti onemocnění. Žádná ze složek vakcíny nemůže vyvolat chřipku.

Chřipka je onemocnění, které se může rychle šířit. Je způsobeno různými typy kmenů, které se mohou každý rok měnit. Proto je pravděpodobné, že budete potřebovat očkování každý rok. Největší riziko dostat chřipku je během chladných měsíců mezi říjnem a březnem. Pokud jste Vy nebo Vaše dítě nebyli očkováni na podzim, má ještě význam nechat se očkovat až do jara, protože Vy nebo Vaše dítě jste až do té doby vystaveni riziku onemocnět chřipkou. Váš lékař Vám bude moci doporučit nejlepší dobu pro očkování.

Influvac ochrání Vás nebo Vaše dítě proti třem kmenům virů obsaženým ve vakcíně asi za 2 až 3 týdny po očkování.

Inkubační doba u chřipky je několik dní, takže pokud jste vystaveni chřipce těsně před nebo po očkování, můžete ještě onemocnět.

Vakcína Vás neochrání před běžným nachlazením, i když některé příznaky jsou chřipce podobné.

2. ČEMU MUSÍTE VĚNOVAT POZORNOST, NEŽ ZAČNETE VY NEBO VAŠE DÍTĚ PŘÍPRAVEK INFLUVAC POUŽÍVAT

Abyste se ujistili, že Influvac je pro Vás nebo Vaše dítě vhodný, je důležité informovat Vašeho lékaře nebo lékárníka, jestliže se Vás nebo Vašeho dítěte týká některý z dále uvedených bodů. Nerozumíte-li

něčemu, požádejte svého lékaře nebo lékárníka o vysvětlení.

Nepoužívejte přípravek Influvac

- jestliže Vy nebo Vaše dítě jste alergičtí (přecitlivělí) na léčivé látky nebo na kteroukoli pomocnou látku přípravku Influvac, na vejce, kuřecí bílkoviny (jako je ovalbumin), na gentamycin (antibiotikum užívané k léčbě bakteriálních infekcí), formaldehyd, cetyltrimethylamoniumbromid nebo na polysorbát 80 (pro ostatní složky přípravku Influvac, viz bod 6. Další informace).

- jestliže máte Vy nebo Vaše dítě onemocnění s vysokou teplotou nebo akutní infekci, má být očkování odloženo až do doby, kdy se Vy nebo Vaše dítě zotavíte.

Zvláštní opatrnosti při použití přípravku Influvac je zapotřebí

Před očkováním byste měl/a svého lékaře informovat, pokud Vy nebo Vaše dítě máte sníženou imunitní odpověď (imunodeficit nebo užívání léků ovlivňujících imunitní systém).

Váš lékař rozhodne, zda Vy nebo Vaše dítě máte vakcínu dostat.

Pokud se z nějakého důvodu Vy nebo Vaše dítě budete v průběhu několika dní po očkování proti chřipce podrobovat vyšetření krve, řekněte to, prosím, svému lékaři. Je to proto, že u několika pacientů byly v krátké době po očkování pozorovány falešně pozitivní výsledky krevních testů.

Podobně jako všechny vakcíny, nemůže ani přípravek Influvac plně ochránit všechny očkované osoby.

Vzájemné působení s dalšími léčivými přípravky

- Prosím, řekněte svému lékaři nebo lékárníkovi, jestliže Vy nebo Vaše dítě používáte nebo jste nedávno použili jiné vakcíny nebo jakékoli jiné léčivé přípravky, včetně přípravků dostupných bez lékařského předpisu.

- Influvac může být podáván současně s jinými vakcínami, měl by však být aplikován do různých končetin. Nežádoucí účinky mohou být v tomto případě zesíleny.

- Při imunosupresivní léčbě, jako např. kortikoidy, cytotoxickými látkami nebo při radioterapii, může být imunologická odpověď snížena.

Těhotenství a kojení

Pokud jste těhotná nebo si myslíte, že byste mohla být těhotná, řekněte to svému lékaři.

Omezené údaje, které jsou k dispozici z očkování těhotných žen, nenaznačují, že by vakcína měla škodlivý vliv na těhotenství nebo na dítě. O podání vakcíny lze uvažovat od druhého trimestru těhotenství. U těhotných žen, u nichž vzhledem k jejich zdravotnímu stavu hrozí zvýšené riziko komplikací chřipky, se doporučuje podání vakcíny bez ohledu na stupeň jejich těhotenství.

Influvac může být podán při kojení.

Váš lékař nebo lékárník bude schopen rozhodnout, máte-li vakcínu dostat.

Poraďte se se svým lékařem nebo lékárníkem dříve, než začnete užívat jakýkoliv lék.

Řízení dopravních prostředků a obsluha strojů

Není pravděpodobné, že by vakcína měla nějaký vliv na Vaši schopnost řídit nebo obsluhovat stroje.

3. JAK SE PŘÍPRAVEK INFLUVAC POUŽÍVÁ

Dávkování

Dospělí a děti starší 36 měsíců dostanou jednu dávku 0,5 ml.

Děti od 6 do 35 měsíců mohou dostat jednu dávku 0,25 ml nebo jednu dávku 0,5 ml.

Jestliže Vaše dítě nebylo dříve očkované proti chřipce, mělo by dostat druhou dávku po nejméně 4 týdnech.

Způsob podání

Váš lékař Vám podá doporučenou dávku vakcíny ve formě injekce do svalu nebo hluboko pod kůži.

Máte-li jakékoliv další otázky týkající se použití tohoto přípravku, zeptejte se svého lékaře nebo lékárníka.

4. MOŽNÉ NEŽÁDOUCÍ ÚČINKY

Podobně jako všechny léky, může mít i přípravek Influvac nežádoucí účinky, které se ale nemusí vyskytnout u každého.

Během klinického zkoušení byly pozorovány následující nežádoucí účinky. Jejich četnost výskytu byla odhadnuta jako časté: postihují 1 až 10 uživatelů ze 100.

• bolest hlavy

• pocení

• svalová bolest (myalgie), bolest kloubů (artralgie)

horečka, celkový pocit indispozice (nevolnost), třes, únava

• místní reakce: zčervenání, otok, bolest, modřiny (ekchymóza), zatvrdnutí (indurace) v okolí injekce vakcíny.

Tyto reakce obvykle během 1-2 dní bez léčby vymizí.

Kromě těchto častých nežádoucích účinků se po uvedení vakcíny na trh vyskytly následující nežádoucí účinky:

• alergické reakce:

° vedoucí ve vzácných případech k selhání oběhového systému, který je nezbytný k udržení odpovídajícího prokrvení různých orgánů (šok)

° ve velmi vzácných případech otok nejvíce patrný na hlavě a krku, včetně obličeje, rtů, jazyka, hrdla nebo jiné části těla (angioedém).

• kožní reakce, které se mohou rozšířit po těle, zahrnující svědění kůže (pruritus, kopřivka), vyrážku

• zánět krevních cév, který může vyústit v kožní vyrážku (vaskulitis) a ve velmi vzácných případech v dočasné ledvinové obtíže

• bolest v okolí nervů (neuralgie), odchylky ve vnímání dotyku, bolesti, tepla a chladu (parestezie), křeče spojené s horečkou, neurologické poruchy, které mohou mít za následek ztuhnutí šíje, zmatenost, znecitlivění, bolest a slabost končetin, ztrátu rovnováhy, ztrátu reflexů, paralýzu části nebo celého těla (encefalomyelitida, neuritida, syndrom Guillain-Barré)

• dočasné snížení počtu krevních destiček, jejichž nízký počet může způsobit nadměrnou tvorbu modřin nebo krvácení (přechodná trombocytopenie); dočasný otok mízních uzlin na krku, v podpaží nebo v tříslech (přechodná lymfadenopatie)

Pokud se kterýkoli z nežádoucích účinků vyskytne v závažné míře, nebo pokud si všimnete jakýchkoli nežádoucích účinků, které nejsou uvedeny v této příbalové informaci, prosím, sdělte to svému lékaři nebo lékárníkovi.

5. JAK PŘÍPRAVEK INFLUVAC UCHOVÁVAT

Uchovávejte mimo dosah a dohled dětí.

Nepoužívejte přípravek Influvac po uplynutí doby použitelnosti vyznačené na krabičce za „Použitelné do“. Doba použitelnosti se vztahuje k poslednímu dni uvedeného měsíce.

Uchovávejte Influvac v chladničce (+2?C až +8?C). Chraňte před mrazem.

Uchovávejte přípravek v původním obalu, aby byl chráněn před světlem.

Léčivé přípravky se nesmí vyhazovat do odpadních vod nebo domácího odpadu. Zeptejte se svého lékárníka, jak máte likvidovat přípravky, které již nepotřebujete. Tato opatření pomáhají chránit životní prostředí.

6. DALŠÍ INFORMACE

Inaktivované povrchové antigeny viru chřipky (hemaglutinin a neuraminidasa) následujících kmenů*:

A/California/7/2009 (H1N1):

použitá varianta (reass.NYMC X-181) 15 mikrogramů HA**

A/Perth/16/2009 (H3N2):

použitá varianta (reass.NYMC X-187) odvozená z A/Victoria/210/2009 15 mikrogramů HA**

B/Brisbane/60/2008 15 mikrogramů

HA**

v jedné dávce 0,5 ml.

* pomnoženo v oplodněných slepičích vejcích ze zdravých kuřecích chovů

** hemaglutinin

Tato vakcína odpovídá doporučení SZO (Světové zdravotnické organizace) pro severní polokouli a rozhodnutí EU pro sezónu 2010/2011.

Ostatní složky přípravku jsou: chlorid draselný, dihydrofosforečnan draselný, dihydrát hydrogenfosforečnanu sodného, chlorid sodný, dihydrát chloridu vápenatého, hexahydrát chloridu hořečnatého a voda na injekci.

Jak přípravek Influvac vypadá a co balení obsahuje

Influvac je injekční suspenze v předplněné skleněné injekční stříkačce (s jehlou nebo bez jehly) obsahující 0,5 ml bezbarvé čiré injekční tekutiny. Každá stříkačka může být použita pouze jedenkrát.

Velikost balení 1 nebo 10.

Všechny velikosti balení nemusí být na trhu.

Držitel rozhodnutí o registraci

Abbott Biologicals B.V.

C.J. van Houtenlaan 36

NL-1381 CP Weesp

Nizozemsko

Výrobce

Abbott Biologicals B.V.

Veerweg 12

NL-8121 AA Olst

Nizozemsko

Registrační číslo: 59/1004/97-C

Tento léčivý přípravek je registrován v členských státech EHP pod těmito názvy:

Německo, Island, Lotyšsko, Litva, Nizozemsko, Portugalsko, Slovensko, Slovinsko, Bulharsko, Malta,

Polsko, Rumunsko: Influvac 2010/2011

Itálie: Influvac S

Belgie, Lucembursko: Influvac S 2010/2011 Rakousko, Česká republika, Dánsko, Estonsko, Finsko, Francie, Maďarsko, Norsko,Španělsko: Influvac

Kypr, Řecko, Irsko, Velká Británie: Influvac Sub-unit

Švédsko: Influvac 2010

Tato příbalová informace byla naposledy schválena: 6.8.2010

Následující informace je určena pouze pro zdravotnické pracovníky: Podobně jako u všech injekčních vakcín musí být pro případ, že se po aplikaci vakcíny vyskytne anafylaktická reakce, okamžitě dostupná odpovídající lékařská péče a dohled.

Způsob podání

Před použitím nechte vakcínu ohřát na pokojovou teplotu (15°C až 25°C).

Před použitím zatřepte.

Odstraňte kryt jehly.

Držte stříkačku ve svislé poloze a odstraňte zbývající vzduch.

Nepoužívejte vakcínu, jestliže jsou v suspenzi přítomné cizí částice.

Nemíchejte s jinými léčivými přípravky v jedné stříkačce.

Vakcína nesmí být aplikována do krevní cévy.

Jak podávat ze stříkačky dávku 0,25 ml (jen pro pediatrické použití):

stlačte zadní část pístové zátky přesně po okraj hrdla (vroubkovaného polypropylenového kroužku); objem 0,25 ml vakcíny, vhodný pro aplikaci, zůstane ve stříkačce.

Viz také část 3: jak se přípravek Influvac používá

Značky
Specifikace
Druh Injekční suspenze
Léková skupina Vakcína
Množství (g/ml/ks) 10
Použití (indikace) Chřipka
Složení Antigeny viru chřipky
Věk Děti od 3 let
Facebook Komentáře
Napište recenzi
Pro napsání recenze musíte být přihlášen.
Nikdo ještě nenapsal recenzi tohoto zboží.
Dotaz na produkt
 *
 *
 *
 *
  *
Prosím vyplňte všechna pole označená *.

Hlídací pes

Rádi vás budeme informovat o snížení ceny pod vámi zadanou částku.

Prosím, opište kód:

Najdete nás na
Facebook   Google+ 

Kontakty: Lékárna Dinarin, Opavská 6201/1a, Ostrava - Poruba, 708 00, tel: 591 141 935