Indapamid Stada 1,5mg por tbl pro 30x1,5mg

Kód: 4011548004722 SÚKL: 0120325
Skladem: ANO
Skladem Skladem
Přípravek Indapamid Stada 1,5 mg, tablety s prodlouženým uvolňováním, obsahuje léčivou látku indapamid. Indapamid je diuretikum, diuretika zvyšují množství vylučované moči. Jedna tableta s prodlouženým uvolňováním obsahuje 1,5 mg indapamidu.

Pouze na lékařský předpis.

Porovnat Listmania Přání Dárky
Indapamid Stada 1,5mg por tbl pro 30x1,5mg

 výrobce

Stada Arzneimittel AG, Stadastrasse 2-18, D-61118 Bad Vilbel, SRN.
Centrafarm Services B.V., Nieuwe Donk 9, NL-4879 AC Etten-Leur, Nizozemí.
STADA Production Ireland Ltd., Waterford Road, Irl-Clonmel, Co. Tipperary, Irsko.
Alternativně pro Německo:
ALIUD Pharma GmbH and Co.KG, Gottlieb-Daimler Strasse 19, 89150 Laichingen, SRN.

držitel registračního rozhodnutí

Stada Arzneimittel AG, Stadastrasse 2-18, D-61118 Bad Vilbel, SRN.

složení - (zpravidla) účinné látky

Co Indapamid Stada 1,5 mg obsahuje:
Indapamid. Jedna tableta s prodlouženým uvolňováním obsahuje 1,5 mg indapamidu.

složení - pomocné látky

Jádro tablety:
Monohydrát laktosy, předbobtnalý škrob, hypromelosa, koloidní bezvodý oxid křemičitý, magnesium-stearát.
Potahová vrstva:
Hypromelosa 2910/6, makrogol 6000, oxid titaničitý (E 171).

popis přípravku

Jak Indapamid Stada 1,5 mg vypadá
Indapamid Stada 1,5 mg jsou bílé až téměř bílé, kulaté, bikonvexní potahované tablety.

charakteristika

Co je Indapamid Stada 1,5 mg a k čemu se používá
Přípravek Indapamid Stada 1,5 mg, tablety s prodlouženým uvolňováním, obsahuje léčivou látku indapamid. Indapamid je diuretikum - močopudný lék. Diuretika zvyšují množství vylučované moči.

indikace nebo použití (parafarm.)

Indapamid Stada 1,5 mg je určen ke snížení vysokého krevního tlaku (hypertenze).

kontraindikace

Čemu musíte věnovat pozornost, než začnete Indapamid Stada 1,5 mg užívat
Neužívejte Indapamid Stada 1,5 mg:

- jestliže jste alergický/á na indapamid nebo jiný sulfonamid nebo na kteroukoli další složku přípravku Indapamid Stada 1,5 mg,
- jestliže trpíte závažným onemocněním ledvin,
- jestliže trpíte závažným jaterním onemocněním nebo stavem nazývaným jaterní encefalopatie (degenerativní onemocnění centrálního nervového systému, které ovlivňuje vědomí),
- jestliže máte nízkou hladinu draslíku v krvi.

specielní upozornění

Zvláštní opatrnosti při použití přípravku Indapamid Stada 1,5 mg je zapotřebí:

- Jestliže máte problémy s játry.
- Pokud máte cukrovku (pravidelně si kontrolujte hladinu glukózy v krvi).
- Pokud máte dnu.
- Pokud máte nějaké problémy se srdečním rytmem.
- Pokud trpíte onemocněním ledvin.
- Pokud se podrobíte vyšetření příštítných tělísek.

Při užívání thiazidů a příbuzných diuretik byly hlášeny fotosenzitivní reakce (přecitlivělost na světlo). Pokud se u Vás tyto problémy objeví, informujte svého lékaře, který může léčbu ukončit. Při užívání indapamidu je doporučeno chránit nekryté plochy kůže před sluncem a ultrafialovým zářením.
Pokud se podrobíte vyšetření příštítných tělísek, informujte o tom Vašeho lékaře. Ten léčbu přípravkem Indapamid Stada 1,5 mg přeruší.
Váš lékař Vám provede krevní testy na kontrolu hladin sodíku a draslíku, které mohou být nižší a hladiny vápníku, která může být zvýšena. Tyto kontroly jsou zvláště důležité u pacientů s vyšším rizikem elektrolytové nerovnováhy (např. starší pacienti, pacienti užívající více dalších léků, pacienti podvyživení).
Pokud se Vás některý z výše uvedených stavů týká, nebo pokud máte nějaký dotaz, zeptejte se svého lékaře nebo lékárníka.
Sportovci si musí být vědomi, že tento přípravek obsahuje léčivou látku, která může způsobit pozitivitu dopingových testů.
Důležité informace o některých složkách přípravku Indapamid Stada 1,5 mg:
Tento léčivý přípravek obsahuje monohydrát laktosy. Pokud Vás lékař informoval, že nesnášíte některé cukry, kontaktujte Vašeho lékaře před užitím tohoto léku.

nežádoucí účinky

Možné nežádoucí účinky
Podobně jako všechny léky, může mít i Indapamid Stada 1,5 mg nežádoucí účinky, které se ale nemusí vyskytnout u každého.

Velmi časté: vyskytují se nejméně u 1 pacienta z 10.
Časté: vyskytují se nejméně u 1 pacienta ze 100, ale u méně než 1 pacienta z 10.
Méně časté: vyskytují nejméně u 1 pacienta z 1 000, ale u méně než 1 pacienta ze 100.
Vzácné: vyskytují nejméně u 1 pacienta z 10 000, ale u méně než 1 pacienta z 1 000.
Velmi vzácné: vyskytují se u méně než 1 pacienta z 10 000, včetně ojedinělých případů.
Neznámé: frekvence nemůže být z dostupných údajů odhadnuta.

Následující nežádoucí účinky byly hlášeny při užívání přípravku Indapamid Stada 1,5 mg:

Časté:
- kožní vyrážky se skvrnami a pupínky (alergická reakce, především u pacientů se sklonem k alergickým a astmatickým reakcím).

Méně časté:
- purpura (červené nebo nachové tečkovité krvácení pod kůži, alergická reakce, především u pacientů se sklonem k alergickým a astmatickým reakcím);
- zvracení.

Vzácné:
- závratě;
- únava;
- bolest hlavy;
- pocit brnění a mravenčení (parestézie);
- nevolnost;
- zácpa;
- sucho v ústech.

Velmi vzácné:
- vysoké hladiny vápníku v krvi (hyperkalcémie);
- nepravidelný srdeční rytmus (arytmie);
- nízký krevní tlak;
- změny v počtu krevních tělísek:
méně krevních destiček (trombocytopénie),
méně bílých krvinek (leukopénie), pokles počtu může být závažný (agranulocytóza),
méně červených krvinek - aplastická anémie (útlum kostní dřeně),
hemolytická anémie (rozpad krvinek);
- zánět slinivky břišní;
- změna jaterních funkcí (v krevních testech);
- selhání ledvin;
- alergické kožní reakce, především u pacientů se sklonem k alergickým a astmatickým reakcím (angioneurotický edém a/nebo kopřivka, toxická epidermální nekrolýza, Stevens-Johnsonův syndrom). Angioedém je charakteristický otokem rtů nebo jazyka, sliznic v hrdle nebo dýchacích cest. Výsledkem je dušnost nebo potíže s polykáním. Pokud se u Vás tyto příznaky objeví, okamžitě kontaktujte lékaře.

Neznámé:
- nízké hladiny sodíku v krvi (hyponatrémie);
- nízké hladiny draslíku v krvi (hypokalémie);
- pokles objemu krve (hypovolémie) s:
odvodněním,
ortostatickou hypotenzí (pokles krevního tlaku při vzpřímení);
- nízké hladiny chloridů v krvi, které mohou způsobit metabolickou alkalózu (nízká kyselost krve);
- zvýšená hladina krevního cukru;
- u pacientů s akutním roztroušeným lupus erythematosus (autoimunitní onemocnění) se může onemocnění zhoršit;
- přecitlivělost na světlo (viz bod Zvláštní opatrnosti při použití přípravku Indapamid Stada 1,5 mg je zapotřebí);
- u pacientů s jaterními problémy může přípravek způsobit jaterní encefalopatii;
- zvýšené hladiny kyseliny močové v krvi, které mohou způsobit záchvaty dny.

Pokud se kterýkoli z nežádoucích účinků vyskytne v závažné míře, nebo pokud si všimnete jakýchkoli nežádoucích účinků, které nejsou uvedeny v této příbalové informaci, prosím, sdělte to svému lékaři nebo lékárníkovi.

interakce

Vzájemné působení s dalšími léčivými přípravky:
Prosím, informujte svého lékaře nebo lékárníka o všech lécích, které užíváte nebo jste užíval(a) v nedávné době, a to i o lécích, které jsou dostupné bez lékařského předpisu.
Přípravek Indapamis Stada 1,5 mg nesmíte užívat spolu s lithiem (užívá se při léčbě deprese), jelikož při současném užívání existuje riziko zvýšení hladiny lithia v krvi.
Informujte lékaře, pokud užíváte některý z následujících léků, jelikož při jejich kombinaci s indapamidem je třeba zvláštní opatrnosti:

- léky užívané k léčbě poruch srdečního rytmu (např. chinidin, hydrochinidin, disopyramid, amiodaron, sotalol, dofetilid, ibutilid),
- antipsychotické léky užívané při psychických poruchách, jako jsou
o fenothiaziny (např. chlorpromazin, cyamemazin, levopromazin, thioridazin, trifluoperazin)
o benzamidy (např. amisulprid, sulpirid, sultoprid, tiaprid)
o butyrofenony (např. droperidol, haloperidol),
- tricyklická antidepresiva (užívaná při depresi), neuroleptika (užívaná při psychických poruchách),
- bepridil (léčí anginu pectoris, nemoc způsobující bolest na hrudi),
- cisaprid (léčí trávicí problémy),
- některá antibiotika (např. erytromycin v injekci, sparfloxacin, moxifloxacin),
- léky proti parazitům jako halofantrin (léčí některé typy malárie),
- pentamidin (léčí některé typy zápalu plic),
- mizolastin (užívaný při alergiích, např. při senné rýmě),
- vinkamin v injekci (léčí příznaky jako je špatná paměť, soustředění nebo potíže s myšlením u starších pacientů),
- difemanil (většinou užívaný při léčbě svalového napětí u dětí),
- nesteroidní protizánětlivé léky proti bolesti (např. ibuprofen), vysoké dávky acetosalicylové kyseliny), inhibitory cyklooxygenázy 2 (COX-2) (např. Celecoxib, Etoricoxib),
- inhibitory angiotenzin konvertujícího enzymu (jako je kaptopril a ramipril) snižující vysoký krevní tlak a užívané při srdečním selhání,
- amfotericin B v injekci (užívaný při závažných plísňových infekcích),
- kortikosteroidy (např. prednizolon, fludrokortizon) užívané při různých onemocněních včetně závažného astmatu a revmatoidní artritidy,
- projímadla,
- baklofen (uvolňuje svalstvo při onemocnění nazývaném sklerosa multipex),
- digitalisové léky (léčí srdeční selhání a některé poruchy srdečního rytmu),
- kalium šetřící diuretika (amilorid, spironolakton, triamteren),
- diuretika, která mohou způsobit pokles hladiny draslíku v krvi (např. bumetanid, furosemid, piretanid, thiazidy a xipamid),
- metformin (léčí cukrovku),
- jodové kontrastní látky (užívané k testování rentgenovým zářením),
- doplňky vápníku,
- léky tlumící imunitní systém užívané při autoimunitních onemocněních nebo po transplantaci (např. cyklosporin, takrolimus),
- tetrakosaktid (užívá se při Crohnově chorobě).

těhotenství a laktace

Tento léčivý přípravek se nedoporučuje užívat v těhotenství. Sdělte svému lékaři, jestliže můžete být těhotná, jste těhotná nebo si přejete otěhotnět.
Léčivá látka je vylučována do mateřského mléka a proto není kojení při léčbě doporučeno.
Poraďte se se svým lékařem nebo lékárníkem dříve, než začnete užívat jakýkoliv lék.

dávkování

Jak se Indapamid Stada 1,5 mg užívá
Přípravek vždy užívejte přesně podle pokynů lékaře. Pokud si nejste něčím jisti, poraďte se s lékařem.
Obvyklá dávka je jedna tableta každý den, nejlépe ráno.
Pacienti s poškozenou funkcí ledvin
Pacienti se závažným ledvinovým poškozením (clearence kreatininu pod 30 ml/min.) přípravek Indapamid Stada 1,5 mg nesmějí užívat (viz bod Neužívejte Indapamid Stada 1,5 mg).
Thiazid a podobná diuretika jsou plně účinná pouze při normální nebo minimálně zhoršené funkci ledvin.
Pacienti s poškozenou funkcí jater
Pacienti se závažným jaterním poškozením přípravek Indapamid Stada 1,5 mg nesmějí užívat (viz bod Neužívejte Indapamid Stada 1,5 mg).
Starší pacienti
Starší pacienti mohou být léčeni přípravkem Indapamid Stada 1,5 mg při normální nebo pouze minimálně zhoršené funkci ledvin.
Děti a dospívající
Podávání přípravku Indapamid Stada 1,5 mg dětem a dospívajícím se vzhledem k nedostatečným údajům o bezpečnosti a účinnosti nedoporučuje.
Délka léčby
O délce léčby rozhodne lékař.
Pokud se Vám zdá, že lék působí slabě, nikdy dávku nezvyšujte. Poraďte se s lékařem.
Jestliže jste zapomněl(a) užít Indapamid Stada 1,5 mg:
Jestliže jste zapomněl(a) užít dávku svého léku, vezměte si další dávku v obvyklém čase. Nezdvojujte následující dávku, abyste nahradil(a) vynechanou dávku.
Jestliže jste přestal(a) užívat Indapamid Stada 1,5 mg:
Léčba vysokého krevního tlaku je obvykle dlouhodobá. Bez porady s lékařem léčbu neukončujte.
Máte-li jakékoli další otázky, týkající se užívání tohoto přípravku, zeptejte se svého lékaře nebo lékárníka.

způsob použití

Pokyny pro správné použití:
Tablety polykejte celé s dostatečným množstvím vody. Tablety nerozkousávejte.

předávkování

Jestliže jste užil(a) více přípravku Indapamid Stada 1,5 mg, než jste měl(a):
Jestliže jste užil(a) více tablet, kontaktujte okamžitě svého lékaře nebo lékárníka.
Vysoká dávka přípravku Indapamid Stada 1,5 mg může způsobit nevolnost, zvracení, nízký krevní tlak, křeče, závratě, ospalost, zmatenost a změnu množství vylučované moči.

upozornění (příbalový leták)

Užívání přípravku Indapamid Stada 1,5 mg s jídlem a pitím:
Není třeba dodržovat žádná zvláštní doporučení. Řízení dopravních prostředků a obsluha strojů:
Tento léčivý přípravek má zanedbatelný vliv na schopnost řídit a ovládat stroje.
Přípravek neovlivňuje bdělost, ale následkem snížení krevního tlaku se u některých pacientů, zvláště na počátku léčby nebo při zahájení současné léčby s dalším lékem snižujícím krevní tlak, mohou objevit závratě nebo únava. Pokud se tyto příznaky u Vás objeví, neřiďte ani neovládejte stroje.

uchovávání (příbalový leták)

Jak Indapamid Stada 1,5 mg uchovávat
Tento léčivý přípravek nevyžaduje žádné zvláštní podmínky uchovávání.

poznámka

Tento léčivý přípravek je v členských státech EHP registrován pod těmito názvy:
Rakousko: Indapamid STADA retard 1,5 mg Filmtabletten
Bulharsko: Indastad 1,5 mg
Česká republika: Indapamid Stada 1,5 mg
Německo: Indapamid AL 1,5 mg Retardtabletten
Dánsko: Indapamid STADA, depottabletter 1,5 mg
Francie: INDAPAMIDE EG L.P. 1,5 mg, comprimé pelliculé a libération prolongée
Maďarsko: Indastad 1,5 mg
Polsko: Indastad
Portugalsko: Indapamida Ciclum 1,5 mg Comprimido de libertacao prolongada
Rumunsko: Indapamid STADA 1,5 mg, tablete cu eliberare prelungita
Slovensko: Indapamid Stada 1,5 mg
Velká Británie: Ethibide XL 1,5 mg prolonged release tablets

informace pro pacienta

Přečtěte si pozorně celou příbalovou informaci dříve, než začnete tento přípravek užívat.
- Ponechte si příbalovou informaci pro případ, že si ji budete potřebovat přečíst znovu.
- Máte-li jakékoli další otázky, zeptejte se svého lékaře nebo lékárníka.
- Tento přípravek byl předepsán Vám. Nedávejte jej žádné další osobě. Mohl by jí ublížit, a to i tehdy, má-li stejné příznaky jako Vy.
- Pokud se kterýkoli z nežádoucích účinků vyskytne v závažné míře, nebo pokud si všimnete jakýchkoli nežádoucích účinků, které nejsou uvedeny v této příbalové informaci, prosím, sdělte to svému lékaři nebo lékárníkovi.
V příbalové informaci naleznete:
Co je Indapamid Stada 1,5 mg a k čemu se používá
Čemu musíte věnovat pozornost, než začnete Indapamid Stada 1,5 mg užívat
Jak se Indapamid Stada 1,5 mg užívá
Možné nežádoucí účinky
Jak Indapamid Stada 1,5 mg uchovávat
Další informace

varování (příbalový leták)

Uchovávejte mimo dosah a dohled dětí.
Přípravek nepoužívejte po uplynutí doby použitelnosti, uvedené na krabičce a na blistru. Doba použitelnosti se vztahuje k poslednímu dni uvedeného měsíce.
Léčivé přípravky se nesmí vyhazovat do odpadních vod nebo domácího odpadu. Zeptejte se svého lékárníka, jak máte likvidovat přípravky, které již nepotřebujete. Tato opatření pomáhají chránit životní prostředí.

balení (příbalový leták)

Co obsahuje toto balení
Tablety jsou dostupné v blistrech po 10, 15, 30, 50, 60, 90 nebo 100 tabletách balených v blistrech.
Všechny velikosti balení nemusí být na trhu dostupné.
Značky
Specifikace
Druh Tablety s prodlouženým uvolňováním
Léková skupina Léky na tlak
Množství (g/ml/ks) 30
Použití (indikace) Vysoký krevní tlak
Složení Oxid titaničitý
Věk Dospělí
Facebook Komentáře
Napište recenzi
Pro napsání recenze musíte být přihlášen.
Nikdo ještě nenapsal recenzi tohoto zboží.
Dotaz na produkt
 *
 *
 *
 *
  *
Prosím vyplňte všechna pole označená *.

Hlídací pes

Rádi vás budeme informovat o snížení ceny pod vámi zadanou částku.

Prosím, opište kód:

Najdete nás na
Facebook   Google+ 

Kontakty: Lékárna Dinarin, Opavská 6201/1a, Ostrava - Poruba, 708 00, tel: 591 141 935