Home / Apotheke / /
Apo-Citalopram 10 mg por tbl flm 30X10mg

Apo-Citalopram 10 mg por tbl flm 30X10mg

Art.Nr.: 51241
Lager: JA
Hersteller:

Přípravek je určen k léčbě depresivních, panických a obsedantně kompulzívních poruch bez ohledu na jejich příčinu, formu a závažnost. Je vhodný i pro udržovací léčbu, kdy příznaky jako jsou např. skleslost, smutek, ztráta schopnosti mít radost, strach

Finden Sie ähnliche

Das Produkt ist derzeit nicht verfügbar.

vergleichen Wish Wish Geschenke
Apo-Citalopram 10 mg por tbl flm 30X10mg

Apo-Citalopram


Složení

Léčivá látka:

APO-CITALOPRAM 10: Citaloprami hydrobromidum 12,495 mg, což odpovídá 10 mg citalopramu.

APO-CITALOPRAM 20: Citaloprami hydrobromidum 24,990 mg, což odpovídá 20 mg citalopramu.

Pomocné látky:

Mikrokrystalická celulóza, bezvodá laktóza, kukuřičný škrob, kopovidon, glycerol, sodná sůl kroskarmelózy, magnesium-stearát, potahová soustava opadry-Y-I-7000 bílá [oxid titaničitý (E171), hydroxypropylmethylcelulóza, makrogol].

Indikační skupina

Antidepresivum.

Charakteristika

Lék APO-CITALOPRAM působí na centrální nervový systém a je určen k léčbě depresivního onemocnění, panické poruchy nebo obsedantně kompulzívní poruchy. Zvyšuje v určitých oblastech nervové soustavy hladinu serotoninu. Serotonin je látka tělu vlastní, která je důležitá pro správnou činnost nervové soustavy. Při depresivních poruchách je nedostatek serotoninu v mozku. Tím, že APO-CITALOPRAM působí výhradně na serotonin se vysvětluje, proč při léčbě tímto přípravkem dochází zřídka k obvyklým nežádoucím účinkům. APO-CITALOPRAM též tlumí vnímání bolesti, neovlivňuje pohyblivost, nenarušuje intelektové funkce a nepůsobí tlumivě.

Antidepresivní účinek se zpravidla projevuje během 2-4 týdnů léčby, optimálního účinku při léčbě panické poruchy se obvykle dosahuje po 3 měsících léčby. K nástupu účinku při léčbě obsedantně kompulzivní poruchy dochází po 2-4 týdnech léčby s dalším zlepšením při pokračování léčby.

Indikace

Přípravek je určen k léčbě depresivních, panických a obsedantně kompulzívních poruch bez ohledu na jejich příčinu, formu a závažnost. Je vhodný i pro udržovací léčbu, kdy příznaky jako jsou např. skleslost, smutek, ztráta schopnosti mít radost, strach, úzkost, bolesti jsou na ústupu nebo již zcela vymizely. V této fázi léčby přípravek působí preventivně a chrání před návratem nemoci.

APO-CITALOPRAM je určen pro dospělé.

Použití u dětí a dospívajících do 18 let

APO-CITALOPRAM by neměli běžně užívat děti a dospívající do 18 let. Měli byste také vědět, že u pacientů do 18 let, kteří se léčí některým z této skupiny přípravků, je zvýšené riziko výskytu nežádoucích účinků, jako jsou pokusy o sebevraždu, sebevražedné myšlenky a nepřátelské jednání (převážně agresivita, protichůdné chování a hněv). Váš lékař přesto může APO-CITALOPRAM pacientům do 18 let předepsat, pokud usoudí, že je to v jejich nejlepším zájmu. Pokud lékař předepsal APO-CITALOPRAM pacientovi do 18 let a chcete se o tom poradit, navštivte, prosím, znovu svého lékaře. Jestliže se u pacientů do 18 let, kteří jsou léčení APO-CITALOPRAMem, rozvine nebo zhorší některý z výše uvedených příznaků, měli byste o tom informovat svého lékaře. Rovněž dlouhodobé bezpečnostní účinky APO-CITALOPRAMu ve vztahu k dalšímu růstu, dospívání a rozvoji poznání a chování nebyly dosud v této věkové skupině prokázány.

Kontraindikace

Lék APO-CITALOPRAM nesmí užívat nemocní, u kterých se ukázalo, že jsou na něj přecitlivělí, případně špatně snáší některou z pomocných látek obsažených v přípravku.

Pokud je nemocný léčen antidepresivy ze skupiny inhibitorů monoaminooxidázy nebo linezolidem (antibiotikum působící jako slabý inhibitor monoaminooxidázy) nesmí současně užívat APO-CITALOPRAM.

U dětí nebyly bezpečnost a účinek podání přípravku zjišťovány.

Nežádoucí účinky

APO-CITALOPRAM je obvykle dobře snášen. Nežádoucí účinky, které se mohou projevit při léčbě přípravkem jsou mírné a vyskytují se pouze přechodně. Výrazněji se projevují během prvních dvou týdnů léčby a zpravidla ustupují s mizením depresivních příznaků. Často ani není možno odlišit, zda nežádoucí účinek vznikl vlivem léčby nebo zda je příznakem vlastního onemocnění.

Může se objevit nevolnost, ospalost, sucho v ústech, zvýšená potivost a třes.

Dále se mohou vyskytnout bolesti hlavy, závratě, neostré vidění, nespavost, nervozita, zácpa, průjem, bušení srdce, slabost, nechutenství, změny chuti, pokles nebo přírůstek tělesné hmotnosti, bolest břicha, plynatost, poruchy ejakulace a nepravidelná menstruace.

Vzácně byla pozorována akatizie (neklid nebo neschopnost zůstat v klidu sedět či stát) a myšlenky na sebevraždu.

Případný výskyt zmíněných případně dalších nežádoucích účinků nebo jiných neobvyklých reakcí oznamte svému lékaři.

Pokud se vyskytnou neočekávané nežádoucí účinky, při nichž nelze vyloučit možnost vzniku přecitlivělosti (např. vyrážka a silné svědění), informujte neprodleně svého lékaře.

Interakce

Účinky přípravku APO-CITALOPRAM a jiných současně užívaných léků se mohou navzájem ovlivňovat. Váš lékař by proto měl být informován o všech lécích, které v současné době užíváte, nebo které začnete užívat, a to na lékařský předpis i bez něj. Než začnete současně s užíváním přípravku APO-CITALOPRAM užívat nějaký volně prodejný lék, poraďte se se svým ošetřujícím lékařem.

APO-CITALOPRAM se nesmí užívat zároveň s antidepresivy ze skupiny inhibitorů monoaminooxidázy (např. tranylcypromin, moklobemid). Linezolid, antibiotikum, které působí jako slabý inhibitor monoaminooxidázy, rovněž nesmí být užíván současně s citalopramem.

I když se hladiny citalopramu (léčivá látka přípravku APO-CITALOPRAM) a lithia v krvi vzájemně neovlivňují, vyskytlo se u léčiv se stejným mechanismem účinku jako APO-CITALOPRAM při současném užívání přípravků obsahujících lithium zesílení účinku. Proto by měli pacienti užívat současně APO-CITALOPRAM a lithium jen v nezbytných případech.

Při užívání vyšších dávek přípravku APO-CITALOPRAM a vyšších dávek cimetidinu (léčba vředové choroby žaludku a dvanácterníku) může dojít k zesílení a prodloužení účinku přípravku APO-CITALOPRAM.

Při současném užívání přípravku APO-CITALOPRAM a přípravků obsahujících třezalku tečkovanou může dojít ke zvýšení nežádoucích účinků přípravku APO-CITALOPRAM.

TĚHOTENSTVÍ A KOJENÍ
Poraďte se se svým lékařem nebo lékárníkem dříve, než začnete užívat jakýkoli lék.

Vzhledem k omezeným zkušenostem může být APO-CITALOPRAM užíván v těhotenství jen v nutných případech a za předpokladu zvýšeného lékařského dohledu. Podobně je tomu při užívání přípravku v období kojení, protože není známo, zda citalopram (léčivá látka přípravku APO-CITALOPRAM) vyloučený do mateřského mléka může ovlivnit kojence.

Dávkování

Pokud lékař neurčí jinak, užívá se přípravek takto:

Léčba deprese

Dospělí: doporučená dávka je 20 mg denně v jedné dávce. V závislosti na průběhu léčby může lékař dávku zvýšit na 40 nebo i na 60 mg citalopramu denně.

Starší pacienti: doporučená dávka je 20 mg denně v jedné dávce. V závislosti na úspěchu léčby může lékař dávku zvýšit až na 40 mg denně.

Léčba panické poruchy

Dospělí: během prvního týdne léčby se užívá 10 mg denně, potom se dávka zvýší na 20 mg denně v jedné dávce (doporučená dávka). V závislosti na průběhu léčby může lékař dávku zvýšit i na 60 mg citalopramu denně.

Starší pacienti: během prvního týdne léčby se užívá 10 mg denně, potom se dávka zvýší na 20 mg denně v jedné dávce. V závislosti na úspěchu léčby může lékař dávku zvýšit i na 40 mg citalopramu denně.

Léčba obsedantně-kompulzívní poruchy

Dospělí: doporučená dávka je 20 mg denně v jedné dávce. V závislosti na průběhu léčby může lékař dávku zvýšit na 40 nebo i na 60 mg citalopramu denně.

Starší pacienti: doporučená dávka je 20 mg denně v jedné dávce. V závislosti na úspěchu léčby může lékař dávku zvýšit až na 40 mg.

Způsob použití

Tablety APO-CITALOPRAM se polykají jednou denně kdykoli v průběhu dne společně s jídlem nebo též nalačno. Tablety je třeba zapít dostatečným množstvím vody. Obvykle je nutná délka podávání alespoň 6 měsíců, aby se zabránilo návratu onemocnění. V případě periodického depresivního onemocnění je potřebná udržovací léčba po dobu několika let, aby se zabránilo dalším návratům onemocnění. Při ukončování léčby je nutné postupně snižovat dávku v průběhu několika týdnů. Přesnou délku léčby a dávky určí vždy lékař.

Tablety o obsahu 20 mg léčivé látky je možné půlit.

Předávkování

Při předávkování nebo náhodném požití léku dítětem se poraďte s lékařem.


Řízení dopravních prostředků a obsluha strojů

Vliv na schopnost řídit motorová vozidla a ovládat stroje: APO-CITALOPRAM neovlivňuje rozumové schopnosti ani hybnost a schopnost koordinace pohybů. Avšak vzhledem ke skutečnosti, že pacienti, kteří užívají léčiva působící na nervový systém, mohou mít do určité míry zhoršenou schopnost soustředit se a udržet pozornost, buď vlivem vlastní nemoci nebo působením užívaných léků, doporučuje se poradit se s lékařem, zda můžete takové činnosti vykonávat.

Uchovávání

Tento léčivý přípravek nevyžaduje žádné zvláštní podmínky uchovávání.
Přípravek nesmí být používán po uplynutí doby použitelnosti uvedené na obalu. Doba použitelnosti se vztahuje k poslednímu dni uvedeného měsíce.

Přípravek uchovávejte mimo dosah a dohled dětí.

Balení

Velikost balení:

10 mg: 10, 12

Facebook comments
Einen Kommentar schreiben
Sie müssen angemeldet sein, um einen Kommentar schreiben zu können.
Es liegen keine Kommentare zu diesem Artikel vor.
Fragen zu Artikel
 *
 *
 *
 *
  *
Felder mit einem * müssen ausgefüllt werden

Watchdog

Gerne informieren wir Sie unverbindlich darüber, falls sich der Preis dieses Artikels ändert bzw. Ihrem Wunschpreis entspricht.

Prüfcode:

Dinarin ist überall

Kontakte Dinarin Haben Sie Fragen? Kontaktieren Sie uns online.
Tel. Bestellungen an: 123 456 759