Home / Apotheke / /

Capoten 12.5 mg por tbl nob 90x12.5mg

Art.Nr.: 56200
Lager: JA
Hersteller:

Lék CAPOTEN se užívá jednak při zvýšeném krevním tlaku (hypertenzi), a to především při léčení mírné a středně těžké hypertenze; jednak při srdečním městnání (srdeční slabosti). CAPOTEN se dále užívá k předcházení selhání levé srdeční komory u pacient

Finden Sie ähnliche

Das Produkt ist derzeit nicht verfügbar.

vergleichen Wish Wish Geschenke
Capoten 12.5 mg por tbl nob 90x12.5mg

CAPOTENSložení
Léčivá látka:
Captoprilum (kaptopril) 12,5 mg, 25 mg nebo 50 mg v 1 tabletě
Pomocné látky:
Monohydrát laktosy, kukuřičný škrob, mikrokrystalická celulosa, kyselina stearová

Indikační skupina
Hypotenzívum, inhibitor ACE, vazodilatans

Charakteristika
Kaptopril zabraňuje v lidském těle vzniku některých působků, které zužují cévy, zadržují tekutinu v těle a zvyšují krevní tlak.Tím snižuje krevní tlak a ulehčuje práci srdce a ledvin.

Indikace
Lék CAPOTEN se užívá jednak při zvýšeném krevním tlaku (hypertenzi), a to především při léčení mírné a středně těžké hypertenze; jednak při srdečním městnání (srdeční slabosti), spolu s dalšími léky. CAPOTEN se dále užívá k předcházení selhání levé srdeční komory u pacientů po srdečním infarktu, u nichž prodlužuje přežití, zkracuje jejich pobyt v nemocnici a snižuje možnost vzniku dalšího srdečního infarktu. CAPOTEN se rovněž užívá pro léčení poruch ledvin (diabetická nefropatie) vyvolaných cukrovkou. U těchto pacientů CAPOTEN brání dalšímu poškození ledvin a tím snižuje i nutnost dialýzy nebo transplantace ledvin a prodlužuje jejich přežívání.
Přípravek je určen k léčbě dospělých pacientů.

Kontraindikace
Lék CAPOTEN se nesmí užívat v těhotenství a přípravkem CAPOTEN léčená matka nesmí kojit. Zjistí-li pacientka těhotenství až v průběhu užívání přípravku CAPOTEN, musí o tom neprodleně informovat svého lékaře.
CAPOTEN se dále nesmí užívat při přecitlivělosti na kaptopril nebo jiné ACE inhibitory či na kteroukoli jinou látku obsaženou v přípravku a nesmějí jej užívat pacienti, u kterých se někdy objevily otoky obličeje, hrtanu nebo jazyka jako projevy nesnášenlivosti nějaké látky.
Přípravek není určen k léčbě dětí.

Nežádoucí účinky
Lék CAPOTEN se obvykle dobře snáší, ale mohou se vyskytnout tyto nežádoucí účinky:
Nejčastějším nežádoucím účinkem je suchý, dráždivý kašel.
Nesnášenlivost. Vzácně se mohou objevit otoky obličeje, rtů, jazyka, hrdla i končetin. Při vzniku otoků přerušte ihned užívání léku a vyhledejte nebo zavolejte lékaře.
Oběhové změny. Zejména na začátku léčení při výrazných poklesech krevního tlaku mohou vniknout závratě až mdloby, někdy zrychlení tepu. V takových případech je třeba si lehnout, situace se pak obvykle brzy upraví. Pokud obtíže přetrvávají, obraťte se na ošetřujícího lékaře.
Kožní změny. Někdy se mohou objevit kožní vyrážky a kopřivka, svědění, zčervenání kůže. Tyto změny bývají přechodné. Ojediněle se může objevit horečka, puchýřovitá vyrážka, silná zánětlivá odpověď kůže na oslunění.
Změny funkce ledvin. Dají se zjistit především laboratorním vyšetřením (bílkoviny v moči, nedostatečné vylučování dusíkatých látek, zvýšená hladina draslíku a kyselin v krvi).
Změny trávicích funkcí. Může se projevit poškození břišní slinivky s prudkými bolestmi břicha. Při podezření na takovou velmi ojedinělou příhodu přestaňte lék užívat a neprodleně zavolejte lékaře. - Jiné občasné nežádoucí účinky z oblasti trávicího ústrojí vznikají v důsledku podráždění žaludku a projevují se mírnými bolestmi v břiše. Vzácně se může objevit porucha jater a žloutenka, zánět ústní sliznice, změna vnímání chuti a hubnutí.
Krevní změny. Někdy se dá laboratorním vyšetřením zjistit úbytek červených nebo bílých krvinek anebo nedostatek krevních destiček a sklon ke krvácení.
Jiné nežádoucí účinky. Někdy se objeví ztížené dýchání, zduření mízních žláz, mravenčení.
Při případném výskytu nežádoucích účinků nebo jiných neobvyklých reakcí - i takových, které nejsou uvedeny v této informaci - o tom informujte ošetřujícího lékaře, který rozhodne o dalším postupu. Během léčby budete muset podstoupit různá vyšetření v pravidelných intervalech.

Interakce
Účinky léku CAPOTEN a účinky jiných současně užívaných léků se mohou vzájemně ovlivňovat. Váš lékař by proto měl být informován o všech lécích, které v současné době užíváte, nebo které začnete užívat, a to na lékařský předpis i bez něho. Jestli Vám další lékař bude předepisovat nebo doporučovat nějaký další lék, informujte ho, že již užíváte CAPOTEN. Než začnete současně s užíváním přípravku CAPOTEN užívat nějaký volně prodejný lék, poraďte se se svým ošetřujícím lékařem.
Močopudné léky zesilují účinek přípravku CAPOTEN na krevní tlak. Močopudné látky zadržující v těle draslík (spironolakton, triamteren, amilorid) a nebo zvýšený přívod draslíku potravou mohou nepříznivě zvýšit hladinu draslíku v krvi a vyvolat nepravidelnosti srdeční činnosti.
Léky rozšiřující cévy, jako např. nitráty, v kombinaci s přípravkem CAPOTEN své účinky vzájemně zesilují a mohou způsobit hluboký pokles krevního tlaku se závratěmi a mdlobami.
Alkohol - současné požití vede ke zvýšenému nebezpečí vzniku závratí.
Indometacin a některé další přípravky proti bolesti a zánětům mohou snížit příznivé účinky přípravku CAPOTEN a vést v této kombinaci i k možnosti poškození funkce ledvin (snížení až zástava tvorby moči).
Klonidin, který sám také snižuje krevní tlak, může účinek přípravku CAPOTEN zesilovat.
Allopurinol (léčivo proti dně) a prokainamid (léčivo proti poruchám srdečního rytmu) by spolu s přípravkem CAPOTEN mohly snížit počty bílých krvinek anebo vyvolat příznaky nesnášenlivosti a zánětlivá až puchýřnatá onemocnění kůže a sliznic.
Léky snižující imunitu (azathioprin, cyklofosfamid) mohou vyvolat změny krevního obrazu.
Probenecid (léčivo proti dně) může zpomalit vylučování přípravku CAPOTEN a tím zesílit a prodloužit jeho účinek.
Soli lithia (používané při některých duševních onemocněních) dosahují vlivem přípravku CAPOTEN vyšších hladin v krvi a snadněji vyvolají třesy, poruchy srdeční činnosti a další nežádoucí účinky.
Antidiabetika CAPOTEN může zesilovat účinek inzulinu, nebo některých perorálních antidiabetik.
Protizánětlivé léky, nesteroidního typu, mohou snižovat účinek přípravku CAPOTEN.

Dávkování (a způsob použití)
Příslušné dávkování vždy určí lékař individuálně.Doporučená maximální denní dávka je 150 mg.
Lék CAPOTEN lze podávat před jídlem, při jídle i po jídle.
Pokud lékař neurčil jinak, užívá se CAPOTEN obvykle takto:
Při hypertenzi je úvodní dávka 25 - 50 mg rozdělená do 2 dávek. Dávku je možno v případě potřeby zvyšovat nejméně v 2-týdenních intervalech až na 100-150 mg/den podávaných ve 2 rozdělených dávkách. Není-li účinek dostatečný, dá se kombinovat dle doporučení lékaře s některou močopudnou látkou (např. s hydrochlorothiazidem v dávce 25 mg denně).
Maximální dávka 150 mg denně se nesmí překročit.
Při srdečním selhání se doporučuje použít CAPOTEN pod stálým lékařským dohledem. Úvodní dávka u pacientů s normálním nebo nižším tlakem bývá nízká t.j. 6,25 až 12,5 mg 2-3 krát denně, což brání vzniku počátečního nežádoucího poklesu krevního tlaku. Tomu zabrání i vysazení anebo snížení dávek močopudných látek, které pacient předtím užíval. Obvyklá úvodní dávka u pacientů s vyšším krevním tlakem je 25 mg třikrát denně. Někdy je třeba postupně dávku zvýšit na 25-50 mg 3 krát denně. Dávka 150 mg denně nesmí být překročena.
CAPOTEN se při srdečním selhání často kombinuje s digoxinem anebo s močopudným lékem.
Po srdečním infarktu je v nemocnici léčba po zjištění příznaků u pacientů bez oběhových poruch zahajována co nejdříve. Po úvodní dávce 6,25 mg se po 2 hodinách podá dávka 12.5 mg a po 12 hodinách dávka 25 mg. Od následujícího dne se kaptopril podává v dávce 100 mg denně, rozdělený do 2 dílčích dávek po dobu 4 týdnů neobjeví-li se poruchy oběhu. Při poklesu krevního tlaku je třeba dávkování přípravku CAPOTEN přiměřeně snížit. Jestliže nebyla léčba kaptoprilem zahájena během prvních 24 hodin, doporučuje se začít v nemocnici s léčbou mezi 3. a 16 dnem po infarktu.
Poruchy ledvin vyvolané cukrovkou (diabetická nefropatie) je doporučováno léčit přípravkem CAPOTEN v denní dávce od 75 mg do 100 mg, podané v rozdělených dávkách.
Starší pacienti mají užívat co nejmenší dobře účinné dávky.
Pacienti s poruchou ledvin mohou užívat CAPOTEN jen pokud je to naprosto nezbytné, v nejnižším účinném dávkování, které určí lékař.

Upozornění
Jestliže se v průběhu léčby přípravkem CAPOTEN objeví infekční onemocnění (např. zánětlivé onemocnění v oblasti průdušek, krku a pod.), která neustupují po běžném léčení, je třeba neprodleně informovat lékaře.
Silné pocení a ztráty vody (např. při průjmech) mohou v průběhu léčení přípravkem CAPOTEN způsobit nadměrný pokles krevního tlaku.
Při léčbě přípravkem CAPOTEN se bez doporučení lékaře nesmějí používat močopudné prostředky, zadržující v těle draslík, ani se nesmějí užívat přípravky doplňující množství draslíku.
Pacienti se srdečním selháním se musí vyhýbat náhlému zvýšení tělesné aktivity.
Pacientky v plodném věku musí užívat přiměřené antikoncepční prostředky. Užívání přípravku CAPOTEN v těhotenství by mohlo vážně ohrozit vývoj plodu. Pokud má pacientka léčená přípravkem CAPOTEN podezření, že otěhotněla, musí to urychleně oznámit lékaři.
Lék CAPOTEN může zejména na počátku léčby při zvýšené únavě a závrati nepříznivě ovlivnit činnost vyžadující zvýšenou pozornost, koordinaci pohybů a rychlé rozhodování (např. řízení motorových vozidel, obsluhu strojů, práci ve výškách a p.). Tuto činnost smíte vykonávat pouze na základě výslovného souhlasu lékaře!
Požití alkoholu při léčení přípravkem CAPOTEN schopnost soustředění silně zhoršuje.

Předávkování
se bezprostředně projeví hlubokým poklesem krevního tlaku až mdlobou. V takovém případě položte pacienta na záda, pokud možná na měkkou, teplou podložku a zvedněte mu nohy. Zavolejte ihned lékaře.
Při předávkování nebo náhodném požití přípravku dítětem se ihned poraďte s lékařem.

Uchovávání
Uchovávejte při teplotě do 30°C.
Uchovávejte v původním vnitřním obalu, aby byl přípravek chráněn před vlhkostí.

Varování
Nepoužívejte po uplynutí doby použitelnosti vyznačené na obalu.
Uchovávejte mimo dosah a dohled dětí.

Balení
12,5 mg : 90 tablet
25 mg : 30 nebo 90 tablet
50 mg : 90 tablet
Spezifikation
Léková skupina Léky na tlak, Léky na srdce
Facebook comments
Einen Kommentar schreiben
Sie müssen angemeldet sein, um einen Kommentar schreiben zu können.
Es liegen keine Kommentare zu diesem Artikel vor.
Fragen zu Artikel
 *
 *
 *
 *
  *
Felder mit einem * müssen ausgefüllt werden

Watchdog

Gerne informieren wir Sie unverbindlich darüber, falls sich der Preis dieses Artikels ändert bzw. Ihrem Wunschpreis entspricht.

Prüfcode:

Dinarin ist überall

Kontakte Dinarin Haben Sie Fragen? Kontaktieren Sie uns online.
Tel. Bestellungen an: 123 456 759