Home / Apotheke / /
Epanutin Parenteral inj sol 5x5ml/250mg

Epanutin Parenteral inj sol 5x5ml/250mg

Art.Nr.: 8595060940264 SÚKL: 0107712
Lager: JA
Hersteller:

Léčba status epilepticus tonicko-klonického typu, prevence a léčba záchvatů vyskytujících se během neurochirurgického výkonu nebo po něm a/nebo těžkého poranění hlavy. Léčba migrény, neuralgie trigeminu a některých psychóz.

Finden Sie ähnliche

Das Produkt ist derzeit nicht verfügbar.

vergleichen Wish Wish Geschenke
Epanutin Parenteral inj sol 5x5ml/250mg

Epanutin Parenteral inj sol 5x5ml/250mg(phenytoinum natricum)
Injekční roztok

Výrobce
Pfizer Italia S.r.l., Nerviano (Mi), Itálie

Držitel rozhodnutí o registraci:
Pfizer spol. s r.o., Praha, Česká republika

Složení
Léčivá látka: jedna 5ml lahvička sterilního roztoku obsahuje phenytoinum natricum 250 mg
Pomocné látky: hydroxid sodný, propylenglykol, ethanol 96 % V/V a voda na injekci

Indikační skupina
Antiepileptikum

Charakteristika
Antikonvulzivum ze skupiny hydantoinátů.

Farmakokinetické vlastnosti
Po intramuskulárním podání je absorpce fenytoinu pomalejší než po perorálním podání. Plazmatický poločas fenytoinu u člověka je průměrně 22 hodin. Fenytoin se silně váže na plazmatické proteiny. K biotransformaci fenytoinu dochází oxidací v játrech. Hlavní roli hraje CYP2C9 (90%). Většina léčivé látky se vylučuje žlučí v podobě inaktivních metabolitů, které se poté reabsorbují ze střeva a vylučují se do moči.

Terapeutické indikace
Léčba status epilepticus tonicko-klonického typu (grand mal), prevence a léčba záchvatů vyskytujících se během neurochirurgického výkonu nebo po něm a/nebo těžkého poranění hlavy. Léčba migrény, neuralgie trigeminu a některých psychóz.
Léčba srdečních arytmií, intoxikace digitalisem a následná léčba po infarktu myokardu.

Kontraindikace
Přecitlivělost na fenytoin nebo pomocné látky či na jiné hydantoináty.
Sinusová bradykardie, sinoatriální blok, AV blok 2. a 3. stupně a Adams-Stokesův syndrom

Nežádoucí účinky

Anafylaktoidní reakce a anafylaxe. Hypotenze. Nystagmus, ataxie, poruchy artikulace, snížení koordinace a zmatenost. Závratě, nespavost, přechodná nervozita, motorické záškuby, bolesti hlavy, parestesie a somnolence. Dyskineze, jako je chorea, dystonie, tremor a asterixis. Senzorická periferní polyneuropatie. Zhrubnutí rysů obličeje, zvětšení rtů, hyperplasie dásní, hypertrichóza a Peyroniho choroba. Nausea, zvracení, zácpa, toxická hepatitis a poškození jater včetně ojedinělých případů akutního selhání jater. Trombocytopenie, leukopenie, granulocytopenie a pancytopenie. Makrocytóza a megaloblastická anémie. Lymfadenopatie. Syndrom z přecitlivělosti, systémový lupus erythematodes, periarteritis nodosa a abnormality imunoglobulinů. Podráždění v místě vpichu.
Vyrážka. Bulózní či exfoliativní dermatitis, dermatitis s purpurou, lupus erythematodes, Stevens-Johnsonův syndrom a toxická epidermální nekrolýza. Poruchy chuti.

Lékové interakce

Látky, které mohou zvýšit sérovou hladinu fenytoinu:

Alkohol (akutní příjem), analgetika / protizánětlivé léky (azapropazon, fenylbutazon, salicyláty), anestetika (halotan), antibakteriální látky (chloramfenikol, erytromycin, isoniazid, sulfonamidy), antikonvulzíva (felbamát,, sukcinimidy), antimykotika (amfotericin B, flukonazol, ketokonazol, mikonazol, itrakonazol), benzodiazepiny / psychotropní látky (chlordiazepoxid, diazepam, disulfiram, methylfenidát, trazodon, viloxazin), blokátory kalciových kanálů / kardiovaskulární látky (amiodaron, dikumarol, diltiazem, nifedipin, tiklopidin), H2-antagonisté (cimetidin), hormony (estrogeny), perorální antidiabetika (tolbutamid), inhibitory protonové pumpy (omeprazol), inhibitory zpětného vychytávání serotoninu (fluoxetin, fluvoxamin, sertralin).

Látky, které mohou snížit sérovou hladinu fenytoinu:

Alkohol (chronický příjem), antibakteriální látky (rifampicin, ciprofloxacin), antikonvulzíva (vigabatrin), antiulcerózní látky (sukralfát), bronchodilatancia (theofylin), kardiovaskulární látky (reserpin), hyperglykemizující látky (diazoxid).

Mezi podáním fenytoinu a léků s obsahem vápníku včetně antacid obsahujících vápník musí být časový odstup, aby se zabránilo problémům s absorpcí.

Během souběžného podávání nelfinaviru s fenytoinem je třeba sledovat koncentrace fenytoinu, protože mohou být nelfinavirem snížené.

Látky, které mohou zvýšit nebo snížit sérovou hladinu fenytoinu:

Antibakteriální látky (ciprofloxacin), antikonvulzíva (karbamazepin, fenobarbital, valproát sodný, kyselina valproová), protinádorové látky, psychotropní látky (chlordiazepoxid, diazepam).
Účinek fenytoinu na sérové hladiny karbamazepinu, fenobarbitalu, kyseliny valproové a valproátu sodného nelze předpovědět.

Léky, jejichž hladiny v krvi nebo jejichž účinky mohou být ovlivněny fenytoinem:

Antibakteriální látky (doxycyklin, prazichantel, rifampicin, tetracyklin), antikonvulzíva (lamotrigin), antimykotika (azoly), protinádorové látky (teniposid), bronchodilatancia (theoflin), blokátory kalciového kanálu / kardiovaskulární látky (digitoxin, nikardipin, nimodipin, chinidin, verapamil), kortikosteroidy, kumarinová antikoagulancia, cyklosporin, diuretika (furosemid), hormony (estrogeny, perorální kontraceptiva), hyperglykemizující látky (diazoxid), neuromuskulární blokátory (alkuronium, pankuronium, vekuronium), opioidní analgetika (metadon), perorální antidiabetika (chlorpropamid, glyburid, tolbutamid), psychotropní látky / antidepresiva (klozapin, paroxetin, sertralin), vitamin D.

Tricyklická antidepresiva mohou vyvolat záchvaty.

Pokud se k léčbě fenytoinem přidá kyselina listová, může dojít k poklesu kontroly záchvatů.

Interakce s léky pro enterální výživu / nutričními přípravky
Fenytoin by se neměl podávat současně s přípravky pro enterální výživu.

Vliv léků na laboratorní vyšetření
Fenytoin může způsobit snížení sérových hladin jódu vázaného na bílkoviny, zapříčinit nižší hodnoty dexametazonového nebo metyraponového testu, zvýšit hladiny glukózy, alkalické fosfatázy a gama glutamyltranspeptidázy (GGT) a ovlivnit test na zjištění hladiny vápníku.

Dávkování a způsob podání

Návod k použití přípravku
Léčivé přípravky k parenterálnímu použití se musí před podáním vizuálně prohlédnout.

Nenaředěnou formu léku i infúzní směs je možné použít, pokud nejsou zamlžené nebo neprecipitují.

Zředěná infúzní směs (fenytoin a fyziologický roztok) se nesmí uchovávat v chladu, může se vytvořit precipitát. K jeho opětovnému rozpuštění by mělo dojít poté, co se lék ponechá při pokojové teplotě. V tomto případě je přípravek opět vhodný k používání. Může se vytvořit žlutavé zbarvení, to však nemá žádný účinek na sílu roztoku.

Pro optimální úpravu dávkování je nezbytné monitorování sérové hladiny fenytoinu .

K optimální kontrole bez klinických známek toxicity dochází nejčastěji při sérových hladinách mezi 10 a 20 μg/ml.

Parenterálně se fenytoin může podávat pomalu intravenózně (i.v.) jako bolus nebo jako i.v. infúze, případně intramuskulárně.

Podání bolusu: aplikuje se pomalu, u dospělých pacientů rychlostí maximálně 50 mg/min, do velké žíly, silnou jehlou nebo nitrožilní kanylou. Před a po každé intravenózní injekcí fenytoinu je třeba propláchnout zavedenou jehlu (kanylu) fyziologickým roztokem.

Podání v infúzi: fenytoin se naředí v 50-100 ml fyziologického roztoku na konečnou koncentraci fenytoinu, maximálně 10 mg/ml. Podávání musí být dokončeno do 1 hodiny (infúzní směs se nesmí nechat v chladu). Použije se in-line filtr (0,22 – 0,50 mikronů). Před a po každé intravenózní injekcí fenytoinu je třeba propláchnout zavedenou jehlu (kanylu) fyziologickým roztokem.

Rychlost podávání u dospělých nesmí překročit 50 mg/min intravenózně a u novorozenců a dětí nesmí být vyšší než 1-3/mg/kg/min. Existuje relativně úzké rozmezí mezi terapeutickým účinkem a toxickými dávkami.

V případech, kdy je třeba podat přípravek intramuskulárně, musí být i.m. podaná dávka dostatečná. Tam, kde se po i.m. podávání pokračuje perorálně, musí se následné perorální dávkování upravit tak, aby kompenzovalo pomalou a dlouhodobou i.m. absorpci. K zabránění kumulace léku jeho absorpcí ze svalových depot se doporučuje, aby v prvním týdnu převedení na perorální fenytoin byla perorální dávka snížena na polovinu původní dávky (jednu třetinu i.m. dávky).

Pokud jsou pacienti převedeni z perorálního na intramuskulární podávání fenytoinu, může dojít k velkému poklesu jejich sérových hladin.

Status epilepticus:
Pro léčbu status epilepticus se nesmí přípravek podat intramuskulárně.

U dospělých se nárazová dávka 10 – 15 mg/kg podává pomalu intravenózně rychlostí maximálně 50 mg/minutu (to vyžaduje u 70 kg pacienta dobu přibližně 20 minut). Po nárazové dávce musí následovat udržovací dávka 100 mg per os nebo intravenózně každých 6 – 8 hodin až do maximální denní dávky 17 mg/kg tělesné váhy nebo nejvýše 6 ampulí přípravku (odpovídá 1380 mg fenytoinu).

Maximální denní dávce 17 mg/kg tělesné váhy odpovídá

Tělesná váha Počet ampulí Fenytoin
41 kg 3 690 mg
54 kg 4 920 mg
68 kg 5 1150 mg
81 kg 6 1380 mg

Děti do 12 let věku
Absorpce fenytoinu u novorozenců a dětí může být po perorálním podání nespolehlivá. Nárazová dávka 15 – 20 mg/kg fenytoinu intravenózně obvykle vede k sérovým koncentracím fenytoinu v obecně přijatelném terapeutickém rozmezí (10 – 20 μg/ml).

Maximální denní dávka 1. den činí 30 mg/kg tělesné váhy, 2. den 20 mg/kg tělesné váhy, 3. den 10 mg/kg tělesné váhy. Maximální rychlost aplikace injekce je 1-3 mg/kg/min.

Při denní dávce 30 mg/kg tělesné váhy tomu odpovídá:

Tělesná váha Počet ampulí Fenytoin
8 kg 1 230 mg
15 kg 2 460 mg
23 kg 3 690 mg
31 kg 4 920 mg
38 kg 5 1150 mg
46 kg 6 1380 mg

Při denní dávce 20 mg/kg tělesné váhy tomu odpovídá:

Tělesná váha Počet ampulí Fenytoin
   12 kg 1 230 mg
   23 kg 2 460 mg
   35 kg 3 690 mg
   46 kg 4 920 mg

Při denní dávce 10 mg/kg tělesné váhy tomu odpovídá:

Tělesná váha Počet ampulí Fenytoin
   23 kg 1 230 mg
   46 kg 2 460 mg

Nezbytné je trvalé sledování elektrokardiogramu a krevního tlaku. Pacient musí být sledován z hlediska výskytu známek dechové deprese. Doporučuje se monitorování sérových hladin fenytoinu.

Vzhledem k nutnosti pomalého podávání fenytoinu jsou obvykle potřebná i další terapeutická opatření k dosažení rychlé úpravy záchvatů.

Profylaxe záchvatů

Dospělým a dětem ve věku 13 let a starším se aplikují 1-2 ampule přípravku Epanutin Parenteral (odpovídá 230-460 mg fenytoinu) denně. Přípravek se aplikuje maximální rychlostí 0,5 ml/min. (odpovídá 23 mg fenytoinu za minutu).

Dětem do 12 let se podává 5-6 mg/kg tělesné váhy. Rychlost podání injekce se snižuje podle váhy dítěte a věku.

Při denní dávce 5 mg/kg tělesné váhy tomu odpovídá:

Tělesná váha Počet ampulí Fenytoin
9 kg 1 46 mg
18 kg 2 92 mg
28 kg 3 138 mg
37 kg 4 184 mg
46 kg 5 230 mg

Při denní dávce 6 mg/kg tělesné váhy tomu odpovídá:

Tělesná váha Počet ampulí Fenytoin
   8 kg 1 46 mg
   15 kg 2 92 mg
   23 kg 3 138 mg
   31 kg 4 184 mg
   38 kg 5 230 mg
   46 kg 6 276 mg


Neurochirurgie: profylaktické dávkování je 100 až 200 mg (2 – 4 ml) i.m. přibližně ve 4hodinových intervalech během operace. V tomto dávkování se pokračuje i v pooperačním období. Pokud je třeba podávat přípravek intramuskulárně po předchozí stabilizaci pacienta perorální léčbou, je nezbytné provést kompenzační úpravu dávkování. Při i.m. podávání se musí lék podat hluboko intramuskulárně. K udržení terapeutických hladin se podává i.m. dávka o 50% vyšší, než je dávka perorální. Pokud se pacient vrací k perorálnímu podávání léku, dávka se na 1 týden sníží na 50% původní perorální dávky, aby se zabránilo vzniku nadměrných sérových hladin při přetrvávajícím uvolňování fenytoinu z místa aplikace injekce.

Pokud je nezbytné podávat i.m. fenytoin déle než 1 týden, měly by být vyzkoušeny alternativní cesty podávání, např. žaludeční sondou. Při období kratším než 1 týden musí pacient převedený zpět z i.m. podávání léku dostávat polovinu původní perorální dávky stejně dlouho, jako trvalo i.m. podávání fenytoinu. Monitorování sérových hladin léku pomáhá zabránit poklesu hladin pod terapeutické rozmezí.

Srdeční arytmie: dávka 3,5 – 5 mg/kg tělesné váhy, která se v případě potřeby opakuje. Obvykle postačuje celková denní dávka 700 – 1000 mg. Pokud při plazmatických hladinách 20 μg/ml není dosaženo příznivé reakce, pak není pravděpodobné, že by vyšší hladiny měly ještě nějaký účinek. Přednost se dává pomalému podávání rychlostí 30 – 50 mg/min.

Upozornění

Obecné
Fenytoin není účinný u absencí (petit mal).

Fenytoin není indikován u záchvatů při hypoglykémii nebo záchvatů z jiných metabolických příčin.

Nejvýznačnějšími příznaky toxicity spojené s intravenózním podáním tohoto léku jsou kardiovaskulární kolaps nebo deprese centrálního nervového systému.

Rychlost podávání je velmi důležitá a nesmí být vyšší než 50 mg za minutu u dospělých pacientů a 1 – 3 mg/kg/ minutu u novorozenců a dětí.

Při léčbě status epilepticus se nedoporučuje intramuskulární podávání fenytoinu, protože nelze obvyklými dávkami rychle dosáhnout terapeutických sérových hladin.

U malého procenta osob léčených fenytoinem byla prokázána pomalá metabolizace léku.

Akutní požití alkoholu může zvýšit sérové hladiny fenytoinu, avšak chronické požívání alkoholu může jeho sérové hladiny snižovat.

Syndrom přecitlivělosti na antiepileptika
Syndrom přecitlivělosti na antiepileptika (AHS) je vzácný multiorgánový syndrom vyvolaný léčivým přípravkem, který může potenciálně vyústit v úmrtí. Charakteristické příznaky jsou horečka, vyrážka, lymfadenopatie a jiné multiorgánové patologie, často jaterní. Interval mezi první expozicí léku a příznaky je obvykle 2-4 týdny.

Kardiovaskulární účinky
Byly popsány závažné kardiotoxické reakce až s fatálním průběhem.

Účinky na centrální nervový systém
Stavy zmatenosti. Ireverzibilní mozečková dysfunkce.

Účinky na krvetvorbu
Benigní hyperplázie uzlin, pseudolymfom, lymfom a Hodgkinova choroba.
Případy makrocytózy a megaloblastické anémie reagovaly obvykle na léčbu kyselinou listovou. Pokud se k léčbě fenytoinem přidá kyselina listová, může dojít k poklesu kontroly záchvatů.

Účinky na játra a imunitní systém
Byla popsána toxická hepatitis a poškození jater, které vzácně mohou být smrtelné.

Účinky v místě vpichu
Podráždění měkkých tkání a zánět při extravazaci i.v. podaného fenytoinu.

Účinky na kůži
Exfoliativní dermatitida, Stevens-Johnsonův syndrom (SJS) a toxická epidermální nekrolýza (TEN), které mohou být fatální.

Účinky na metabolismus
Byla hlášena spojitost fenytoinu a exacerbace porfyrie.

Byla hlášena hyperglykémie. Fenytoin může rovněž zvyšovat hladiny glukózy u pacientů s diabetem.

Informace pro pacienta
Pacienti mají být upozorněni, že nesmějí užívat jiné léky nebo alkoholické nápoje bez předchozí konzultace s lékařem a aby v případě výsevu vyrážky vyhledali lékaře.

Těhotenství a kojení

Užívání v těhotenství
Množství publikací ukazuje na souvislost mezi používáním antikonvulziv u žen s epilepsií a vyšší incidencí vrozených vad.

Antikonvulziva nesmí být vysazena u pacientek, kterým je lék podáván k prevenci velkých záchvatů vzhledem k velké pravděpodobnosti vzniku status epilepticus s doprovodnou hypoxií a ohrožením života.

Zdá se, že incidence malformací při intrauterinní expozici fenytoinem závisí na výši podané dávky.

U velké části pacientek dochází k nárůstu frekvence záchvatů v těhotenství vzhledem k narušené absorpci nebo metabolismu fenytoinu.

U dětí, jejichž matky užívaly v těhotenství fenytoin, byly popsány jednotlivé případy malignit včetně neuroblastomů.

U dětí narozených matkám s epilepsií užívajících fenobarbital nebo fenytoin byly v prvních 24 hodinách po narození popsány koagulační poruchy.

Používání u kojících matek
Kojení se nedoporučuje.

Účinky na schopnost řídit a obsluhovat stroje
Pacienti musí být poučeni, aby neřídili motorové vozidlo nebo neobsluhovali potenciálně nebezpečné stroje, do doby než bude známo, že tento lék neovlivňuje jejich schopnost vykonávat tyto činnosti.

Předávkování
Letální dávka u dětských pacientů není známa. Letální dávka u dospělých se odhaduje na 2–5 g. Úvodní symptomy jsou nystagmus, ataxie a dysartrie. K dalším příznakům patří tremor, hyperreflexie, somnolence, ospalost, letargie, poruchy artikulace, rozmazané vidění, nausea, zvracení. Pacient může být komatózní a hypotenzní. Smrt nastává selháním dýchání a oběhu.

Mezi jednotlivými osobami existují značné rozdíly z hlediska sérových hladin fenytoinu, při kterých může dojít k projevům toxicity. Nystagmus při pohledu do strany se objevuje obvykle při hladině 20 μg/ml a ataxie při dávce 30 μg/ml. Dysartrie a letargie se objevuje při sérových koncentracích nad 40 μg/ml, byly však popsány případy koncentrace 50 μg/ml bez projevů toxicity. Bylo popsáno úplné uzdravení po podání až 25x vyšší terapeutické dávky, která vedla k sérové koncentraci nad 100 μg/ml.

Léčba
Léčba je symptomatická.

Je nezbytné pečlivě sledovat činnost dýchacího a oběhového systému. Je možné zvážit hemodialýzu. V léčbě závažné intoxikace u dětí byla použita exsanguinační transfuze.


Uchovávání
Uchovávejte při pokojové teplotě, maximálně do 25°C.
Uchovávejte mimo dosah a dohled dětí.
Nepoužívejte po uplynutí doby použitelnosti uvedené na obalu.
Nepoužitelné léčivo zlikvidujte.

Druh obalu a velikost balení
Ampulka z bezbarvého skla s nalepeným štítkem, plastiková vložka, krabička
Velikost balení: 5 ampulek po 5 ml

Datum poslední revize textu
20.1.2010
Spezifikation
Léková skupina Antiepileptika, Léky na epilelepsii
Zusatzinformationen

Facebook comments
Einen Kommentar schreiben
Sie müssen angemeldet sein, um einen Kommentar schreiben zu können.
Es liegen keine Kommentare zu diesem Artikel vor.
Fragen zu Artikel
 *
 *
 *
 *
  *
Felder mit einem * müssen ausgefüllt werden

Watchdog

Gerne informieren wir Sie unverbindlich darüber, falls sich der Preis dieses Artikels ändert bzw. Ihrem Wunschpreis entspricht.

Prüfcode:

Dinarin ist überall

Kontakte Dinarin Haben Sie Fragen? Kontaktieren Sie uns online.
Tel. Bestellungen an: 123 456 759