Home / Apotheke / /

Metformin mylan 850mg por tbl flm 120x850mg

Art.Nr.: 2423441 SÚKL: 0169534
Lager: JA
Hersteller:
Aktiv Aktiv

Metformin Mylan obsahuje metformin, což je lék na léčení diabetu. Patří do skupiny léků nazývaných biguanidy. Přípravek Metformin Mylan napomáhá snižovat glukózu v krvi.

Rezept nur.

vergleichen Wish Wish Geschenke
Metformin mylan 850mg por tbl flm 120x850mg

Metformin Mylan 850mg1. CO JE METFORMIN MYLAN A K ČEMU SE POUŽÍVÁ

Co je Metformin Mylan

Metformin Mylan obsahuje metformin, což je lék na léčení diabetu. Patří do skupiny léků nazývaných biguanidy.

Inzulín je hormon produkovaný slinivkou břišní, který pomáhá tělu odebírat z krve glukózu (cukr). Organizmus glukózu používá k produkci energie nebo k jejímu ukládání pro budoucí použití.

Jestliže trpíte cukrovkou, slinivka neprodukuje dostatek inzulínu nebo Vaše tělo není schopno inzulín produkovaný slinivkou správně využívat. Vede to k vysoké hladině glukózy v krvi. Přípravek Metformin Mylan napomáhá snižovat glukózu v krvi tak, aby byla její hladina pokud možno co nejblíže normálu.

Jestliže jste dospělý pacient s nadváhou, pomůže Vám dlouhodobější užívání přípravku Metformin Mylan také snížit nebezpečí komplikací, které s cukrovkou (diabetem) souvisejí.

K čemu se přípravek Metformin Mylan používá

Metformin Mylan se používá k léčení pacientů s diabetem typu II (kterému se také někdy říká "diabetes nezávislý na inzulínu"), kdy se hladinu krevního cukru nedaří dostatečně kontrolovat samotnou dietou a fyzickým cvičením. Přípravek se tedy používá hlavně u obézních pacientů.

  • Dospělí pacienti mohou Metformin Mylan užívat samotný nebo společně s jinými léky k léčení cukrovky nebo s inzulínem.
  • Děti nad 10 let věku mohou přípravek Metformin Mylan užívat samotný nebo společně s inzulínem.
2. ČEMU MUSÍTE VĚNOVAT POZORNOST, NEŽ ZAČNETE METFORMIN MYLAN UŽÍVAT
Neužívejte Metformin Mylan
  • jestliže jste alergický(á) (přecitlivělý(á)) na metformin nebo na kteroukoliv další složku tohoto přípravku (viz odstavec "Co Metformin Mylan obsahuje" v bodu 6);
  • jestliže máte potíže s ledvinami nebo játry;
  • jestliže máte nekontrolovanou cukrovku s projevy hyperglykémie nebo ketoacidózy. Ketoacidóza je stav, kdy se v krvi hromadí ketonové látky neboli "ketolátky". Symptomy zahrnují bolest žaludku, rychlé a hluboké dýchání, ospalost nebo dech páchnoucí nezvykle po ovoci;
  • jestliže jste ztratil(a) z organizmu hodně tekutin (dehydratace) - např. v důsledku dlouhodobých nebo těžkých průjmů nebo opakovaného zvracení. Dehydratace může vést k ledvinovým potížím, které mohou vyvolat nebezpečí laktátové acidózy (viz níže uvedený odstavec "Zvláštní opatrnosti při použití přípravku Metformin Mylan je zapotřebí");
  • jestliže máte závažnou infekci jako je infekce postihující plíce nebo průdušky či ledviny. Těžké infekce totiž mohou vést k ledvinovým potížím a ty mohou vyvolat riziko laktátové acidózy (viz odstavec "Zvláštní opatrnosti při použití přípravku Metformin Mylan je zapotřebí");
  • jestliže se léčíte na srdeční selhání nebo jste prodělal(a) srdeční záchvat, máte závažné oběhové potíže nebo dýchací potíže. Může to vést k nedostatku zásobování tkání kyslíkem, což Vás může ohrozit laktátovou acidózou (viz níže uvedený odstavec "Zvláštní opatrnosti při použití přípravku Metformin Mylan je zapotřebí");
  • jestliže konzumujete nadměrně alkohol;
  • jestliže kojíte.
Pokud se Vás některý z výše uvedených bodů týká, informujte o této skutečnosti svého lékaře ještě předtím, než začnete tento lék užívat.

Určitě se poraďte se svým ošetřujícím lékařem, jestliže

  • před sebou máte takové vyšetření jako rentgenové nebo radioizotopové, při němž se do krevního řečiště injekčně zavádí nějaká kontrastní látka obsahující jod;
  • před sebou máte větší chirurgický zákrok.
Určitou dobu před takovým vyšetřením či chirurgickým zákrokem a určitou dobu poté je nutné přestat přípravek Metformin Mylan užívat. O tom, zda máte během tohoto období dostávat nějakou jinou léčbu, rozhodne Váš ošetřující lékař. Je důležité dodržovat přesně instrukce, které Vám dá Váš ošetřující lékař.

Zvláštní opatrnosti při použití přípravku Metformin Mylan je zapotřebí

Metformin Mylan může způsobit velmi vzácnou, nicméně závažnou komplikaci, které se říká laktátová acidóza. Bývá to zvláště v případech špatného fungování ledvin. Symptomy laktátové acidózy zahrnují zvracení, bolení břicha (abdominální bolest) se svalovými křečemi, celkový pocit nedobrého zdravotního stavu se silnou únavou a potíže s dýcháním. Pokud se tato komplikace objeví, bude pravděpodobně nutná okamžitá lékařská pomoc. Přestaňte přípravek Metformin Mylan okamžitě užívat a ihned o této skutečnosti informujte svého lékaře.

Metformin Mylan sám o sobě nevyvolává hypoglykémii (tzn. příliš nízkou hladinu krevního cukru). Jestliže však užíváte Metformin Mylan společně s jinými přípravky na léčbu cukrovky, které mohou hypoglykémii vyvolávat (jako jsou sulfonylmočoviny, inzulín, glinidy), riziko hypoglykémie existuje. Pokud se tedy objeví symptomy hypoglykémie jako slabost, závratě, zvýšená potivost, bušení srdce, poruchy zraku nebo potíže s koncentrací, pomůže obvykle sníst nebo vypít něco, co obsahuje cukr.

Vzájemné působení s dalšími léčivými přípravky

Pokud musíte dostat do krevního oběhu injekci kontrastní látky obsahující jód, např. při rentgenovém nebo radioizotopovém vyšetření, musíte Metformin Mylan na určitou dobu před a po takovém vyšetření přestat užívat (viz výše uvedený odstavec "Určitě se poraďte se svým ošetřujícím lékařem, jestliže").

Svého ošetřujícího lékaře informujte, pokud souběžně s přípravkem Metformin Mylan užíváte některý z dále uváděných přípravků. Budete pravděpodobně potřebovat častější monitorování hladin krevního cukru, nebo Vám bude muset lékař upravit dávkování přípravku Metformin Mylan:

  • inhibitory enzymu přeměňujícího angiotensin (užívané k léčení řady onemocnění srdce a cév jako vysoký krevní tlak nebo srdeční selhání);
  • diuretika (užívaná k odvodu vody z organizmu tím, že se produkuje více moči);
  • beta-2 agonisty jako salbutamol nebo terbutalin (určené k léčení astmatu);
  • kortikosteroidy (užívané k léčení řady stavů jako těžké záněty kůže nebo při astmatu).
Prosím, informujte svého lékaře nebo lékárníka o všech lécích, které užíváte nebo jste užíval(a) v nedávné době, a to i o lécích, které jsou dostupné bez lékařského předpisu.

Užívání přípravku Metformin Mylan s jídlem a pitím

Při užívání tohoto léku se nesmí konzumovat alkohol. Ten může totiž zvyšovat nebezpečí vzniku laktátové acidózy, a to zvláště v případě, že máte jaterní potíže nebo trpíte podvýživou. Toto upozornění se týká i léků obsahujících alkohol.

Těhotenství a kojení

Během těhotenství budete k léčbě cukrovky potřebovat inzulín. Informujte svého ošetřujícího lékaře, pokud již jste těhotná, pokud se domníváte, že byste mohla být těhotná, nebo pokud otěhotnění plánujete, aby mohl Vaši léčbu změnit.

Neužívejte tento přípravek pokud kojíte Vaše dítě nebo ho kojit plánujete.

Řízení dopravních prostředků a obsluha strojů

Sám o sobě přípravek Metformin Mylan nevyvolává hypoglykémii (tzn. příliš nízkou hladinu krevního cukru). Nebude mít tedy ani vliv na Vaši schopnost řídit motorová vozidla nebo obsluhovat stroje.

Jestliže však užíváte Metformin Mylan společně s jinými přípravky na léčbu cukrovky, které mohou hypoglykémii vyvolávat (jako jsou sulfonylmočoviny, inzulín, glinidy), je nutná zvláštní opatrnost. Symptomy hypoglykémie zahrnují slabost, závratě, zvýšenou potivost, bušení srdce, poruchy zraku nebo potíže s koncentrací. Pokud tedy takové symptomy pocítíte, vyhněte se řízení motorových vozidel nebo obsluze strojů.

Důležité informace o některých složkách přípravku Metformin Mylan

Tento přípravek obsahuje maltodextrin (zdroj glukózy) a oxid siřičitý. Pokud Vám Váš lékař sdělil, že trpíte nesnášenlivostí některých cukrů, kontaktujte před užitím tohoto přípravku svého lékaře.

Oxid siřičitý může způsobovat reakce z přecitlivělosti (hypersenzitivity), včetně anafylaktické reakce a bronchospasmu.

3. JAK SE METFORMIN MYLAN UŽÍVÁ

Vždy užívejte Metformin Mylan přesně podle pokynů svého lékaře. Pokud si nejste jistý(á), poraďte se se svým lékařem nebo lékárníkem.

Metformin Mylan nemůže nahradit prospěšnost zdravého životního stylu. Dodržujte i nadále rady svého ošetřujícího lékaře a pravidelně cvičte.

Obvyklá dávka

Děti ve věku od 10 let a dospívající obvykle zahajují léčbu 500 mg nebo 850 mg přípravku Metformin Mylan jednou denně. Maximální denní dávka je 2000 mg a užívá se ve dvou nebo třech dílčích dávkách. Léčení dětí ve věku od 10 do 12 let se doporučuje pouze na základě konkrétního doporučení ošetřujícího lékaře, neboť u této věkové kategorie není s jeho užíváním mnoho zkušeností.

Dospělí pacienti obvykle začínají užívat 500 mg nebo 850 mg přípravku Metformin Mylan dvakrát či třikrát denně. Maximální denní dávka je 3000 mg a užívá se ve třech dílčích dávkách.

Užíváte-li také inzulín, Váš lékař Vám poradí, jak máte začít Metformin Mylan užívat.

Monitorování

  • Lékař Vám upraví dávku přípravku Metformin Mylan podle hladin krevního cukru. Ujistěte se, že jste s lékařem v pravidelném kontaktu. Zvláště důležité to je u dětí a dospívajících nebo u starších pacientů.
  • Lékař bude také minimálně jednou ročně kontrolovat funkci ledvin. U starších pacientů nebo při horší funkci ledvin budou pravděpodobně nutné kontroly častější.
Jak se Metformin Mylan užívá

Tablety se užívají perorálně (ústy).

Tableta se zapíjí sklenicí vody. Alternativně lze u pacientů, kteří mají problémy s polykáním, zejména pak u dětí a starších osob, rozpustit tabletu před podáním ve sklenici vody.

Tablety užívejte denně bez přerušení.

Informujte svého lékaře či lékárníka, pokud se po určité době užívání domníváte, že je dávka přípravku Metformin Mylan příliš vysoká nebo příliš nízká.

Jestliže jste užil(a) více přípravku Metformin Mylan, než jste měl(a)

Jestliže jste užil(a) více přípravku Metformin Mylan, než jste měl(a), můžete dostat laktátovou acidózu. Symptomy laktátové acidózy zahrnují zvracení, bolest břicha (abdominální bolest) se svalovými křečemi, celkový pocit špatného zdravotního stavu se silnou únavou a ztíženým dýcháním. O této skutečnosti neprodleně informujte svého ošetřujícího lékaře či lékárníka.

Jestliže jste zapomněl(a) Metformin Mylan užít

Nezdvojujte následující dávku, abyste nahradil/a vynechanou dávku. Další dávku si normálně vezměte v obvyklém čase.

Máte-li jakékoli další otázky týkající se užívání tohoto přípravku, zeptejte se svého lékaře nebo lékárníka.

4. MOŽNÉ NEŽÁDOUCÍ ÚČINKY

Podobně jako všechny léky může mít i Metformin Mylan nežádoucí účinky, které se ale nemusí vyskytnout u každého. Vyskytnout se mohou následující nežádoucí účinky:

Velmi časté nežádoucí účinky (u více než 1 z 10 lidí)

  • Zažívací potíže jako je pocit nevolnosti (nausea), nevolnost (zvracení), průjem, bolest břicha (abdominální bolest) a ztráta chuti k jídlu. Tyto vedlejší účinky se objevují nejčastěji na počátku léčby přípravkem Metformin Mylan. V takovém případě pomáhá rozložit si dávky do celého dne a užívat je s jídlem nebo bezprostředně po něm. V případě přetrvávajících příznaků přestaňte Metformin Mylan užívat a informujte o této skutečnosti svého lékaře.
Časté nežádoucí účinky (u méně než 1 z 10 lidí)
  • Změny vnímání chuti.
Velmi vzácné nežádoucí účinky (u méně než 1 z 10000 lidí)
  • Laktátová acidóza. Jde o velmi vzácnou, nicméně závažnou komplikaci, a to zvláště v případě špatného fungování ledvin. Pokud se tato komplikace objeví, budete potřebovat okamžitou lékařskou pomoc.
   Symptomy laktátové acidózy jsou zvracení, bolest břicha (abdominální bolest) se svalovými křečemi, celkovým pocitem špatného zdravotního stavu se silnou únavou a dýchacími potížemi. V takovém případě přestaňte přípravek Metformin Mylan okamžitě užívat a neprodleně informujte svého ošetřujícího lékaře.
  • Kožní reakce jako zarudnutí pokožky (erythem), svědění nebo svědivá vyrážka (kopřivka).
  • Nízké hladiny vitamínu B12 v krvi.
Frekvence výskytu následujících vedlejších účinků není známa:
  • Odchylky v normálních hodnotách jaterních testů nebo hepatitida (zánět jater; může to vést k unavenosti, ztrátě chuti k jídlu, úbytku hmotnosti se zežloutnutím kůže či očního bělma nebo bez jejich zežloutnutí). Pokud se tyto potíže vyskytnou, přestaňte tento přípravek užívat.
Děti a dospívající
Informace o užívání tohoto přípravku dětmi nebo dospívajícími nejsou sice hojné, ale i tak prokazují, že se nežádoucí účinky podobají svým charakterem a závažností těm, které se vyskytují u dospělých.

Pokud se kterýkoli z nežádoucích účinků vyskytne v závažné míře, nebo pokud si všimnete jakýchkoli nežádoucích účinků, které nejsou uvedeny v této příbalové informaci, prosím, sdělte to, svému lékaři nebo lékárníkovi.

5. JAK METFORMIN MYLAN UCHOVÁVAT

Uchovávejte mimo dosah a dohled dětí.
Uchovávejte v původním obalu, aby byl přípravek chráněn před vlhkostí.

Přípravek Metformin Mylan neužívejte po uplynutí doby použitelnosti uvedené na obalu a blistru za nápisem Použitelné do (EXP). Doba použitelnosti se vztahuje k poslednímu dni uvedeného měsíce.

Léčivé přípravky se nesmí vyhazovat do odpadních vod nebo domácího odpadu. Zeptejte se svého lékárníka, jak máte likvidovat přípravky, které již nepotřebujete. Tato opatření pomáhají chránit životní prostředí.

Spezifikation
Léková skupina Léky na cukrovku
Zusatzinformationen

Facebook comments
Einen Kommentar schreiben
Sie müssen angemeldet sein, um einen Kommentar schreiben zu können.
Es liegen keine Kommentare zu diesem Artikel vor.
Fragen zu Artikel
 *
 *
 *
 *
  *
Felder mit einem * müssen ausgefüllt werden

Watchdog

Gerne informieren wir Sie unverbindlich darüber, falls sich der Preis dieses Artikels ändert bzw. Ihrem Wunschpreis entspricht.

Prüfcode:

Dinarin ist überall

Kontakte Dinarin Haben Sie Fragen? Kontaktieren Sie uns online.
Tel. Bestellungen an: 123 456 759