Home / Apotheke / /

Mirapexin 0.7 mg por tbl nob100x0.7mg

Art.Nr.: 8590347001119 SÚKL: 0026586
Lager: JA
Hersteller:

Mirapexin tablety užívají pacienti k léčbě projevů a příznaků idiopatické Parkinsonovy nemoci buď samostatně nebo v kombinaci s lékem obsahujícím levodopu.

Finden Sie ähnliche

Das Produkt ist derzeit nicht verfügbar.

vergleichen Wish Wish Geschenke
Mirapexin 0.7 mg por tbl nob100x0.7mg

MirapexinCo je MIRAPEXIN

MIRAPEXIN patří do skupiny léků známých jako agonisté dopaminu, které stimulují dopaminové receptory v mozku. Stimulace dopaminových receptorů v mozku spouští nervové impulzy, které pomáhají řídit tělesné pohyby.

K čemu se MIRAPEXIN používá

MIRAPEXIN se užívá:

  • k léčbě příznaků primární Parkinsonovy nemoci. Může být podáván samotný nebo v kombinaci s levodopou (jiný lék k léčbě Parkinsonovy nemoci).
  • k léčbě příznaků primárního syndromu neklidných nohou (RLS) středně těžkého až těžkého stupně.
2. ČEMU MUSÍTE VĚNOVAT POZORNOST, NEŽ ZAČNETE MIRAPEXIN UŽÍVAT
Neužívejte MIRAPEXIN:
  • jestliže jste alergický/á (přecitlivělý/á) na pramipexol nebo na kteroukoli další složku tablet (viz bod 6, "Další informace").
Zvláštní opatrnosti při použití MIRAPEXINu je zapotřebí

Informujte svého lékaře, jestliže máte (měl(a) jste) nebo se u Vás rozvíjí nějaký příznak nebo nastane určitý zdravotní stav, zejména některý z následně uvedených:

  • halucinace (zrakové, sluchové nebo pocitové vnímání jevů, které neexistují). Většina halucinací je zrakové povahy.
  • poruchy hybnosti (např. abnormální nekontrolované pohyby končetin) Pokud trpíte pokročilou Parkinsonovou nemocí a současně užíváte levodopu, může se u Vás objevit dyskineze (poruchy hybnosti) při zahájení léčby přípravkem MIRAPEXIN.
  • spavost a epizody náhlého usínání
  • změny chování (např. patologické hráčství, nutkavé nakupování), zvýšené libido (např. zvýšená sexuální touha), záchvatovité přejídání.
  • psychóza (např. srovnatelná s příznaky schizofrenie)
  • zhoršení zraku. Během léčby přípravkem MIRAPEXIN byste měli podstupovat pravidelné kontroly zraku.
  • těžké onemocnění srdce a cév. Je potřeba, aby byl Váš krevní tlak pravidelně kontrolován, zejména na počátku léčby. To proto, aby nedošlo k tzv. posturální hypotenzi (náhlý pokles krevního tlaku po zaujetí vzpřímené polohy)
  • augmentace. Příznaky mohou u Vás nastat dříve než obvykle, mohou být silnější a zasahovat jiné končetiny.
Děti a dospívající
Podávání přípravku MIRAPEXIN u dětí a dospívajících mladších 18 let se nedoporučuje.

Vzájemné působení s dalšími léčivými přípravky:

Prosím, informujte svého lékaře nebo lékárníka o všech lécích, které užíváte nebo jste užíval(a) v nedávné době, a to včetně léků, rostlinných léků, doplňků stravy nebo potravin pro zvláštní výživu, které jsou dostupné bez lékařského předpisu.

MIRAPEXIN nesmí být užíván spolu s léky proti psychózám.

Buďte opatrní, pokud užíváte následující léky:

  • cimetidin (snižuje nadměrnou tvorbu žaludeční kyseliny a léčí žaludeční vředy);
  • amantadin (který může být podáván k léčbě Parkinsonovy nemoci);
  • mexiletin (k léčbě nepravidelné činnosti srdce, stav známý jako komorová arytmie).
Pokud užíváte levodopu, doporučuje se dávku levodopy snížit, když zahajujete léčbu přípravkem MIRAPEXIN.

Buďte opatrní, pokud užíváte kterýkoliv lék, který má tlumivý účinek, nebo pokud požíváte alkohol. V těchto případech MIRAPEXIN může ovlivnit Vaši schopnost řídit a obsluhovat stroje.

Užívání přípravku MIRAPEXIN s jídlem a pitím

Buďte opatrní, pokud během léčby přípravkem MIRAPEXIN konzumujete alkohol. MIRAPEXIN lze užívat spolu s jídlem nebo bez něj. Tablety zapíjejte vodou.

Těhotenství a kojení

Oznamte svému lékaři, jestliže se domníváte, že jste těhotná, nebo máte v úmyslu otěhotnět. Váš lékař s Vámi poté projedná, zda máte pokračovat v léčbě přípravkem MIRAPEXIN.

Účinek přípravku MIRAPEXIN na nenarozené dítě není znám. Pokud jste však těhotná, MIRAPEXIN neužívejte, dokud Vám lékař jeho užívání nedoporučí.

MIRAPEXIN se nesmí užívat během kojení. MIRAPEXIN může vést ke snížení tvorby mateřského mléka. Do mateřského mléka také může přecházet a tím se dostávat do těla kojence. Jestliže je jeho podávání nevyhnutelné, kojení je třeba ukončit.

Poraďte se se svým lékařem dříve, než začnete užívat jakýkoliv lék.

Řízení dopravních prostředků a obsluha strojů

MIRAPEXIN může vyvolávat halucinace (zrakové, sluchové nebo pocitové vnímání jevů, které neexistují). Pokud tomu tak je, neřiďte vozidla a neobsluhujte stroje.

Podávání přípravku MIRAPEXIN bylo spojeno se spavostí a epizodami náhlého usínání, zejména u pacientů s Parkinsonovou nemocí. Jestliže se u Vás tyto nežádoucí účinky objevují, nesmíte řídit auto nebo obsluhovat stroje. Pokud k těmto příznakům dojde, informujte o tom svého lékaře.

3. JAK SE MIRAPEXIN UŽÍVÁ

Vždy užívejte MIRAPEXIN přesně podle pokynů svého lékaře. Lékař Vám poradí správné dávkování.

Můžete užívat MIRAPEXIN s jídlem nebo bez něj. Zapijte tablety vodou.

Parkinsonova nemoc

Denní dávku léku je třeba užívat rozdělenou na 3 stejné dávky.

Během prvního týdne je obvyklá dávka 1 tableta přípravku MIRAPEXIN 0,088 mg třikrát denně (to odpovídá 0,264 mg denně):

Ikona Odkaz na databázi1. týden
Počet tablet1 tableta MIRAPEXIN 0,088 mg třikrát denně
Celková denní dávka (mg)0,264

Tato dávka se podle pokynů lékaře zvyšuje každých 5 až 7 dní, dokud není dosaženo kontroly příznaků (udržovací dávka).

Ikona Odkaz na databázi2. týden3. týden
Počet tablet1 tableta MIRAPEXIN 0,18 mg 3 x denně
NEBO
2 tablety MIRAPEXIN 0,088 mg 3 x denně
1 tableta MIRAPEXIN 0,35 mg 3 x denně
NEBO
2 tablety MIRAPEXIN 0,18 mg 3 x denně
Celková denní dávka (mg)0,541,1

Obvyklá udržovací dávka je 1,1 mg denně. Může však nastat nutnost ještě dalšího zvýšení dávky. Pokud je to nutné, lékař u Vás může dávku zvýšit až na maximálně 3,3 mg pramipexolu v tabletách denně. Také je možná nižší udržovací dávka MIRAPEXIN 0,088 mg tři tablety denně.

Ikona Odkaz na databáziNejnižší udržovací dávkaNejnižší udržovací dávka
Počet tablet1 tableta MIRAPEXIN 0,088 mg 3 x denně1 tableta MIRAPEXIN 1,1 mg 3 x denně
Celková denní dávka (mg)0,2643,3

Pacienti s onemocněním ledvin
Jestliže trpíte středně závažným až závažným onemocněním ledvin, lékař Vám předepíše nižší dávku. V tomto případě budete užívat tablety jen jednou nebo dvakrát denně. Jestliže trpíte středně závažným onemocněním ledvin, obvyklá zahajovací dávka je 1 tableta MIRAPEXIN 0,088 mg dvakrát denně. Jestliže trpíte těžkým onemocněním ledvin, obvyklá zahajovací dávka je pouze 1 tableta MIRAPEXIN 0,088 mg denně.

Syndrom neklidných nohou
Dávka se obvykle užívá jednou denně večer, 2-3 hodiny před ulehnutím.

Během prvního týdne je obvyklá dávka 1 tableta přípravku MIRAPEXIN 0,088 mg jednou denně (odpovídá 0,088 mg denně):

Ikona Odkaz na databázi1. týden
Počet tablet1 tableta MIRAPEXIN 0,088 mg
Celková denní dávka (mg)0,088

Tato dávka se podle pokynů lékaře zvyšuje každých 4 až 7 dní, dokud není dosaženo kontroly příznaků (udržovací dávka).

Ikona Odkaz na databázi2. týden3. týden4. týden
Počet tablet1 tableta MIRAPEXIN
0,18 mg
NEBO
2 tablety MIRAPEXIN
0,088 mg
1 tableta MIRAPEXIN
0,35 mg
NEBO
2 tablety MIRAPEXIN
0,18 mg
NEBO
4 tablety MIRAPEXIN
0,088 mg
1 tableta MIRAPEXIN
0,35 mg a 1 tableta
MIRAPEXIN 0,18 mg
NEBO
3 tablety MIRAPEXIN
0,18 mg
NEBO
6 tablet MIRAPEXIN
0,088 mg
Celková denní dávka (mg)0,180,350,54

Denní dávka nesmí přesáhnout 6 tablet přípravku MIRAPEXIN 0,088 mg nebo dávku 0,54 mg (0,75 mg soli pramipexolu).

Jestliže užívání tablet přerušíte na dobu delší než několik dní a chcete léčbu znovu zahájit, musíte začít opět nejnižší dávkou. Poté můžete dávku znovu stupňovat, podobně jako poprvé. Poraďte se s lékařem.

Lékař Vaši léčbu zhodnotí po 3 měsících a rozhodne o jejím pokračování.

Pacienti s onemocněním ledvin
Jestliže trpíte závažným onemocněním ledvin, MIRAPEXIN nemusí být pro Vás vhodný způsob léčby.

Jestliže jste užil(a) více přípravku MIRAPEXIN, než jste měl(a)

Pokud jste nedopatřením užil(a) příliš mnoho tablet

  • kontaktujte svého lékaře nebo nejbližší pohotovostní oddělení nemocnice, a požádejte o radu.
  • může nastat zvracení, neklid nebo některý z nežádoucích účinků uvedených v bodě 4 "Možné nežádoucí účinky".
Jestliže jste zapomněl(a) užít MIRAPEXIN

Nemějte obavy. Prostě opomenutou dávku úplně vynechte a následující dávku vezměte ve správný čas. Nezdvojujte následující dávku, abyste nahradil(a) vynechanou dávku.

Jestliže jste přestal(a) užívat přípravek MIRAPEXIN

Nepřerušujte léčbu přípravkem MIRAPEXIN bez porady s lékařem. Jestliže musíte přestat s užíváním tohoto léku, lékař Vám bude dávku postupně snižovat. Tento postup snižuje riziko zhoršení příznaků.

Jestliže trpíte Parkinsonovou nemocí, nesmíte léčbu přípravkem MIRAPEXIN náhle přerušit. Náhlé přerušení může způsobit vývoj stavu, který se označuje jako neuroleptický maligní syndrom, který může znamenat významné ohrožení zdraví. Mezi jeho příznaky patří:

  • akineze (ztráta svalového pohybu)
  • svalová ztuhlost
  • horečka
  • nestálý krevní tlak
  • tachykardie (zrychlení srdeční činnosti)
  • zmatenost
  • snížení úrovně vědomí (např. koma)
Máte-li jakékoli další otázky, týkající se užívání tohoto přípravku, zeptejte se svého lékaře nebo lékárníka.

4. MOŽNÉ NEŽÁDOUCÍ ÚČINKY

Podobně jako všechny léky, může mít i MIRAPEXIN nežádoucí účinky, které se ale nemusí vyskytnout u každého.

Hodnocení těchto nežádoucích účinků je založeno na jejich následující četnosti:

Velmi častéVyskytují se u více než 1 pacienta z 10
ČastéVyskytují se u 1 až 10 pacientů ze 100
Méně častéVyskytují se u 1 až 10 pacientů z 1000
VzácnéVyskytují se u 1 až 10 pacientů z 10000
Velmi vzácnéVyskytují se u méně než 1 pacienta z 10000
Není známoČetnost výskytu nelze určit z dostupných údajů

Jestliže trpíte Parkinsonovou nemocí, mohou se u Vás vyskytnout následující nežádoucí účinky:

Velmi časté:

  • Dyskineze (např. abnormální nekontrolované pohyby končetin)
  • Spavost
  • Závratě
  • Nauzea (pocit na zvracení)
  • Snížený tlak krve (hypotenze)
Časté:
  • Naléhavé nutkání k neobvyklému chování
  • Halucinace (zrakové, sluchové nebo pocitové vnímání jevů, které neexistují)
  • Zmatenost
  • Únava (únavnost)
  • Nespavost (insomnie)
  • Nahromadění nadbytečné tekutiny, obvykle v nohách (periferní otoky)
  • Bolesti hlavy
  • Abnormální sny
  • Zácpa
  • Neklid
  • Amnézie (porucha paměti)
  • Porucha vidění
  • Zvracení
  • Úbytek hmotnosti
Méně časté:
  • Paranoia (např. nadměrné obavy o vlastní zdraví)
  • Bludy
  • Nadměrná denní ospalost a náhlé upadnutí do spánku
  • Hyperkineze (nadměrné pohyby a neschopnost setrvat v klidu)
  • Zvýšení tělesné hmotnosti
  • Zvýšení sexuální touhy (např. zvýšené libido)
  • Alergické reakce (např. vyrážka, svědění, přecitlivělost)
  • Mdloby
  • Patologické hráčství, zejména u pacientů užívajících vysoké dávky přípravku MIRAPEXIN
  • Hypersexualita
  • Nutkavé nakupování
  • Dyspnoe (dušnost)
  • Pneumonie (plicní infekce)
Neznámá četnost:
  • Zvýšení příjmu potravy (záchvatovité přejídání, hyperfágie-přejídání)
Jestliže trpíte syndromem neklidných nohou, mohou se u Vás vyskytnout následující nežádoucí účinky:

Velmi časté:

  • Nauzea (pocit na zvracení)
Časté:
  • Změny rytmu spánku jako nespavost (insomnie) a spavost (ospalost)
  • Únava (únavnost)
  • Bolesti hlavy
  • Abnormální sny
  • Zácpa
  • Závratě
  • Zvracení
Méně časté:
  • Halucinace (zrakové, sluchové nebo pocitové vnímání jevů, které neexistují)
  • Zmatenost
  • Nadměrná denní ospalost a náhlé upadnutí do spánku
  • Zvýšení tělesné hmotnosti
  • Zvýšení sexuální touhy (např. zvýšené libido)
  • Snížený tlak krve (hypotenze)
  • Nahromadění nadbytečné tekutiny, obvykle v nohách (periferní otoky)
  • Alergické reakce (např. vyrážka, svědění, přecitlivělost)
  • Mdloby
  • Neklid
  • Porucha vidění
  • Úbytek hmotnosti
  • Dyspnoe (dušnost)
Neznámá četnost:
  • Patologické hráčství, zejména u pacientů užívajících vysoké dávky přípravku MIRAPEXIN
  • Hypersexualita
  • Naléhavé nutkání k neobvyklému chování
  • Zvýšení příjmu potravy (záchvatovité přejídání, hyperfágie-přejídání)
  • Dyskineze (např. abnormální nekontrolované pohyby končetin)
  • Hyperkineze (nadměrné pohyby a neschopnost setrvat v klidu)
  • Paranoia (např. nadměrné obavy o vlastní zdraví)
  • Bludy
  • Amnézie (porucha paměti)
  • Nutkavé nakupování
  • Pneumonie (plicní infekce)
Pokud se kterýkoli z nežádoucích účinků vyskytne v závažné míře, nebo pokud si všimnete jakýchkoli nežádoucích účinků, které nejsou uvedeny v této příbalové informaci, prosím, sdělte to svému lékaři nebo lékárníkovi.

5. JAK PŘÍPRAVEK MIRAPEXIN UCHOVÁVAT

Uchovávejte mimo dosah a dohled dětí.

MIRAPEXIN nepoužívejte po uplynutí doby použitelnosti, uvedené na obalu. Doba použitelnosti se vztahuje k poslednímu dni uvedeného měsíce.

Neuchovávejte při teplotě nad 30°C.

Uchovávejte v původním obalu, aby byl přípravek chráněn před světlem.

Léčivé přípravky se nesmí vyhazovat do odpadních vod nebo domácího odpadu. Zeptejte se svého lékárníka, jak máte likvidovat přípravky, které již nepotřebujete. Tato opatření pomáhají chránit životní prostředí.

Spezifikation
Léková skupina Léky na parkinsonovu nemoc
Facebook comments
Einen Kommentar schreiben
Sie müssen angemeldet sein, um einen Kommentar schreiben zu können.
Es liegen keine Kommentare zu diesem Artikel vor.
Fragen zu Artikel
 *
 *
 *
 *
  *
Felder mit einem * müssen ausgefüllt werden

Watchdog

Gerne informieren wir Sie unverbindlich darüber, falls sich der Preis dieses Artikels ändert bzw. Ihrem Wunschpreis entspricht.

Prüfcode:

Dinarin ist überall

Kontakte Dinarin Haben Sie Fragen? Kontaktieren Sie uns online.
Tel. Bestellungen an: 123 456 759