Home / Apotheke / /

Sertralin-Teva 50mg por tbl flm 30x50mg

Art.Nr.: 8592387011127 SÚKL: 0101953
Lager: JA
Hersteller:
Aktiv Aktiv

Jedna potahovaná tableta obsahuje sertralinum 50 mg nebo 100 mg (jako sertralini hydrochloridum). Depresivní epizody. Je nutné se vyvarovat náhlému přerušení léčby. Při ukončování léčby sertralinem musí být dávka snižována postupně během nejméně jedno

Rezept nur.

vergleichen Wish Wish Geschenke
Sertralin-Teva 50mg por tbl flm 30x50mg

Sertralin-Teva


Potahované tablety
2. KVALITATIVNÍ A KVANTITATIVNÍ SLOŽENÍ

Jedna potahovaná tableta obsahuje sertralinum 50 mg nebo 100 mg (jako sertralini hydrochloridum).

Úplný seznam pomocných látek viz bod 6.1.

3. LÉKOVÁ FORMA

Potahované tablety.

50 mg: světle modré, podlouhlé potahované tablety, na jedné straně s půlicí rýhou a vyraženými číslicemi "9" a "3" vždy na jedné půlce tablety, na druhé straně vyraženo "7176".

100 mg: světle žluté, podlouhlé potahované tablety, na jedné straně s půlicí rýhou a vyraženými číslicemi "9" a "3" vždy na jedné půlce tablety, na druhé straně vyraženo "7177".

Tablety mohou být děleny na stejné poloviny.

4. KLINICKÉ ÚDAJE
4.1. Terapeutické indikace

Depresivní epizody.

4.2. Dávkování a způsob podání

Dospělí:
Obvyklá denní dávka je 50 mg sertralinu. V případě nutnosti může být dávka zvýšena na 100 mg denně.

Maximální denní dávka je 200 mg sertralinu.

Pokud je nutné zvýšení dávky, musí se provádět v krocích po 50 mg v intervalech nejméně jeden týden. Kvůli eliminačnímu poločasu sertralinu, který činí 24 hodin, se změny dávek nemají provádět častěji než jednou týdně.

Při dlouhodobé léčbě je snahou podávat nejmenší možnou dávku, která poskytuje adekvátní terapeutickou odpověď.

Děti a mladiství:
Sertralin - Teva by neměli užívat děti a mladiství do 18 let věku (viz bod 4.4).

Starší osoby:
U starších osob může být prodloužen eliminační poločas, proto se u starších osob doporučuje co nejnižší dávka.

Pacienti s nedostatečností jater:
U pacientů s nedostatečností jater se má sertralin používat s opatrností. Ačkoliv není jasné, zda je v případě nedostatečnosti jater nutná úprava dávkování, doporučuje se snížení dávky nebo prodloužení intervalu mezi dávkami. Sertralin by neměli užívat pacienti se závažnou jaterní nedostatečností, neboť nejsou k dispozici klinické údaje.

Pacienti s nedostatečností ledvin:
Při nedostatečnosti ledvin není nutná uprava dávky (viz též bod 4.4).

Způsob a doba podávání:
Sertralin - Teva je určen pouze k perorálnímu podání.

Sertralin se podává jedenkrát denně, a to buď ráno nebo večer, s dostatečným množstvím tekutiny. Potahované tablety mohou být podávány spolu s jídlem, ale i bez něho.

Nástup antidepresivního účinku lze pozorovat během 7 dní, nicméně plného terapeutického účinku je zpravidla dosaženo po 2 až 4 týdnech. Je vhodné na tento fakt pacienta upozornit.

Doba léčby závisí na povaze a závažnosti choroby. Po remisi příznaků deprese může být nutná dlouhodobá léčba (nejméně 6 měsíců).

Příznaky z vysazení pozorované po přerušení léčby
Je nutné se vyvarovat náhlému přerušení léčby. Při ukončování léčby sertralinem musí být dávka snižována postupně během nejméně jednoho až dvou týdnů, aby se snížilo riziko reakcí z vysazení léku (viz body 4.4 a 4.8).

Pokud se po snížení dávky nebo ukončení léčby objeví závažné příznaky, je možné zvážit návrat na předchozí předepsanou dávku. Následně může lékař pokračovat ve snižování dávky, ale pozvolnějším tempem.

4.3. Kontraindikace

Přecitlivělost na sertralin nebo na kteroukoliv další složku přípravku.

Sertralin nesmí být současně užíván s inhibitory monoaminooxidázy (MAO), včetně selegilinu a moklobemidu (viz bod 4.5).

Sertralin nesmí být současně užíván s pimozidem (viz též bod 4.5).

4.4. Zvláštní upozornění a opatření pro použití

Použití u dětí a dospívajících do 18 let:
Sertralin by neměl být užit k léčbě dětí a mladistvých do 18 let věku. Sebevražedné chování (pokus o sebevraždu a sebevražedné myšlenky) a nepřátelské jednání (převážně agresivita, protichůdné chování a hněv) byly v klinických studiích mnohem častěji pozorovány u dětí a dospívajících léčených antidepresivy v porovnání s těmi, kteří byli léčeni placebem. Nicméně, jestliže je rozhodnutí o léčbě založeno na klinické potřebě, pak by pacient měl být pečlivě sledován pro výskyt sebevražedných symptomů. Navíc nejsou k dispozici dostačující údaje o dlouhodobé bezpečnosti použití u dětí a dospívajících týkající se růstu, dospívání a rozvoje kognitivních a behaviorálních funkcí.

Serotonergní syndrom:
Byly popsány případy závažných až fatálních reakcí u pacientů užívajících sertralin v kombinaci s inhibitorem MAO. Z těchto důvodů se sertralin nesmí užívat v kombinaci s inhibitory MAO, včetně selektivního inhibitoru MAO selegilinu a reverzibilního inhibitoru MAO moklobemidu nebo s ostatními serotonergními látkami jako tryptofan, fenfluramin a serotoninoví agonisté kvůli riziku závažných nežádoucích účinků (viz body 4.3 a 4.5).

Přechod ze selektivních inhibitorů zpětného vychytávání serotoninu (SSRI) nebo jiných antidepresiv je nutné provádět opatrně kvůli vyloučení možných farmakodynamických interakcí (viz bod 4.5). Pečlivé klinické monitorování má obzvláštní význam při přechodu na sertralin z antidepresiv s dlouhým poločasem jako je fluoxetin. Délka období bez léčby mezi převedením z jednoho antidepresiva na druhé nebyla zatím přesně stanovena.

Sebevražda / sebevražedné zhoršení nebo klinické zhoršení:
Deprese je spojena se zvýšeným rizikem sebevražedných myšlenek, sebepoškozování a sebevraždy (příhod souvisejících se sebevraždou). Riziko přetrvává až do doby, dokud nedojde k významné remisi. Jelikož se zlepšení nemusí projevit během několika prvních nebo i dalších týdnů léčby, měli by být pacienti pečlivě sledováni až do té doby, dokud k tomuto zlepšení nedojde. Všeobecnou klinickou zkušeností je, že se riziko sebevraždy může v časných stadiích uzdravování zvýšit.
Pacienti, kteří mají v anamnéze před zahájením léčby příhody související se sebevraždou, nebo ti kteří vykazují významný stupeň sebevražedné představivosti před zahájením léčby, mají vyšší riziko sebevražedných myšlenek nebo pokusů o sebevraždu a musí být během léčby pečlivě sledováni.
Meta-analýza placebem kontrolovaných klinických studií prováděných na dospělých trpících psychiatrickými poruchami prokázala ve srovnání s placebem vyšší riziko sebevražedného chování u mladých dospělých do 25 let léčených antidepresivy. Pacienti, a zvláště ti, kteří mají zvýšené riziko, by měli být během léčby pečlivě sledováni, a to především na začátku léčby a po změně dávkování. Pacienti (a jejich ošetřovatelé) by měli být upozorněni na to, že je nutné sledovat jakékoliv zhoršení jejich stavu, vznik sebevražedného chování nebo myšlenek a neobvyklých změn chování a na to, že pokud se tyto příznaky objeví, musí okamžitě vyhledat lékařskou pomoc.

Akatizie / psychomotorický neklid:
Užití SSRI / SNRI bylo spojeno s rozvojem akatizie, charakterizované subjektivně nepříjemným nebo vyčerpávajícím neklidem a potřebou pohybu doprovázenou často neschopností zůstat v klidu sedět nebo stát. K tomu dochází nejčastěji během prvních několika týdnů léčby. U pacientů s těmito příznaky může být nežádoucí zvyšování dávky.

Aktivace manie / hypomanie:
V průběhu klinických studií se hypomanie nebo manie vyskytly přibližně u 0,4% pacientů léčených sertralinem. U pacientů s mánií / hypomanií v anamnéze je nutné sertralin podávat s obezřetností a je nutné pečlivé monitorování lékařem. Podávání sertralinu je nutné ukončit u kteréhokoliv pacienta v manické fázi.

Epileptické záchvaty:
Epileptické záchvaty byly hlášeny u přibližně 0,08% pacientů léčených sertralinem během klinických studií léčby depresí.

Vzhledem k tomu, že užívání sertralinu u pacientů s epileptickými záchvaty nebylo studováno, je třeba se vyvarovat podávání sertralinu u nemocných s nestabilní epilepsií a nemocné s dobře kontrolovanou epilepsií při jeho podávání pečlivě monitorovat. Pokud se u nemocného objeví epileptické záchvaty, je nutno léčbu sertralinem přerušit.

Elektrokonvulzní terapie (ECT):
Vzhledem k minimálním zkušenostem se současným podáváním sertralinu a ECT se doporučuje obezřetnost.

Diabetes:
U diabetických pacientů může léčba SSRI ovlivnit kontrolu glykémie. Je nutná pravidelná kontrola hladiny krevního cukru. Může být zapotřebí upravit dávkování inzulinu nebo perorálních antidiabetik.

Příznaky z vysazení pozorované po přerušení léčby:
Příznaky z vysazení léku při přerušení léčby jsou běžné, zvláště pokud je přerušení léčby náhlé (viz bod 4.8).
Riziko příznaků z vysazení může záviset na mnoha faktorech včetně trvání léčby, dávky a rychlosti redukce dávky. Po přerušení léčby SSRI / SNRI byly pozorovány následující příznaky: závratě, smyslové poruchy (včetně parestézie a pocitu elektrických šoků), poruchy spánku (včetně nespavosti a intenzivních snů), agitovanost nebo úzkost, nevolnost a/nebo zvracení, třes, zmatenost, pocení, bolesti hlavy, průjem, palpitace, emoční nestabilita, podrážděnost a poruchy vidění. Obvykle jsou tyto příznaky mírné až středně závažné, u některých pacientů však mohou být velmi intenzivní. Obvykle se objevují během prvních dní po přerušení léčby, ale vzácně byly hlášeny u pacientů, kteří opomněli užít jednu dávku. Zpravidla tyto příznaky mizí samy od sebe a odezní během 2 týdnů, i když u některých jedinců mohou být prodloužené (2-3 měsíce i více). Při ukončování léčby sertralinem se proto doporučuje postupné snižování dávky během mnoha týdnů nebo měsíců podle potřeby pacienta (viz bod 4.2, "Příznaky z vysazení pozorované po přerušení léčby").

Krvácení:
U SSRI byly pozorovány případy krvácení do kůže jako ekchymóza a purpura. U pacientů léčených SSRI se proto doporučuje obezřetnost, zvláště při současném podávání s antikoagulancii, léky ovlivňujícími funkci krevních destiček (např. atypická antipsychotika a fenotiaziny, většina tricyklických antidepresiv, kyselina acetylsalicylová a nesteroidní antiflogistika), stejně jako u pacientů s poruchami krvácivosti v anamnéze (viz též bod 4.5).

Srdeční choroby:
Bezpečnost sertralinu u pacientů s čerstvým infarktem myokardu nebo nestabilní anginou pectoris nebyla stanovena. Pacienti s těmito diagnózami byli vyloučeni z klinických studií. Elektrokardiogramy pacientů léčených sertralinem v dvojitě zaslepených klinických studiích naznačují, že podávání sertralinu není spojeno s abnormalitami EKG.

Starší osoby:
Charakter a četnost nežádoucích příhod u starších osob je srovnatelná s účinky na mladší osoby. Starší osoby mohou však být často mnohem citlivější na nežádoucí účinky antidepresiv.

Schizofrenie:
Psychotické příznaky u schizofreniků se mohou zhoršovat.

Jaterní nedostatečnost:
Sertralin je z velké části metabolizován v játrech. Farmakokinetická studie s podáváním opakovaných dávek léku pacientům s mírnou, stabilní cirhózou prokázala prodloužený eliminační poločas a přibližně trojnásobnou plochu pod křivkou (AUC) a maximální plazmatickou koncentraci (Cmax) ve srovnání s pacienty s normální funkcí jater. Mezi oběma skupinami nebyly pozorovány významné rozdíly ve vazbě na bílkoviny. Sertralin by neměl být podáván pacientům se závažnou jaterní nedostatečností (viz bod 4.2).

Ledvinová nedostatečnost:

Vzhledem k tomu, že sertralin je z velké části metabolizován v játrech, vylučuje se v nezměněné podobě ledvinami pouze v zanedbatelném množství. U pacientů s mírným až středně závažným zhoršením renální funkce (clearance kreatininu 30-60 ml/min.) nebo středně těžkým až těžkým zhoršením funkce ledvin (clearance kreatininu 10-29 ml/min.) nebyly farmakokinetické parametry (AUCO-24 nebo Cmax) při podání opakovaných dávek léku významně odlišné od nemocných s normální funkcí ledvin. Poločasy eliminace byly podobné a mezi studovanými skupinami nebyly zjištěny žádné rozdíly ve vazbě na bílkoviny. Tato studie potvrzuje, že vzhledem k nízké renální exkreci, nemusí být dávka sertralinu v případě ledvinové nedostatečnosti upravována.

4.5. Interakce s jinými léčivými přípravky a jiné formy interakce

Kontraindikováno:

Inhibitory MAO:
Sertralin se nesmí užívat současně s inhibitory MAO, včetně včetně selektivního inhibitoru MAO selegilinu a reverzibilního inhibitoru MAO moklobemidu. Byly popsány případy závažných, v některých případech i fatálních reakcí, u pacientů užívajících sertralin v kombinaci s inhibitorem MAO. V některých případech byly tyto příznaky podobné příznakům pozorovaným u tzv. serotoninového syndromu. Mezi ukončením léčby inhibitorem MAO a zahájením léčby sertralinem musí uběhnout nejméně 14 dní. Podávání inhibitoru MAO smí být zahájeno nejdříve 14 dní po ukončení léčby sertralinem (viz též bod 4.3 a 4.4).

Charakteristické příznaky interakce mezi SSRI a inhibitorem MAO jsou hypertermie, rigor, myoklonus, autonomní poruchy které mohou zahrnovat rychlé změny vitálních funkcí, psychické změny jako zmatenost, podrážděnost s extrémní agitaci, v extrémních případech s deliriem a komatem.

Pimozid:
V klinické studii byly po podání jednorázové nízké dávky pimozidu (2 mg) spolu se sertralinem prokázány zvýšené hladiny pimozidu. Tyto zvýšené hladiny nebyly spojeny s žádnými změnami na EKG. Mechanismus této interakce není znám. Současné podání sertralinu a pimozidu je kontraindikováno, protože působí zvýšení plazmatické hladiny pimozidu a jako důsledek může zvýšit riziko arytmií a prodloužení QT-intervalu spojené s léčbou pimozidem (viz též bod 4.3).

Současné podávání se sertralinem se nedoporučuje:

Serotonergní látky:
Vzhledem k faktu, že nejsou dostupné dostatečné údaje, serotonergní látky jako tryptofan, fenfluramin, serotoninoví agonisté a ostatní SSRI by se neměly užívat současně se sertralinem (viz bod 4.4).

Obdobně by se společně se sertralinem neměly užívat dextrometorfan, tramadol a petidin.

Třezalka tečkovaná:
Kvůli možnosti serotonergní potenciace by se neměly současně se sertralinem podávat rostlinné přípravky s obsahem třezalky tečkované (Hypericum perforatum).

Obezřetnosti je zapotřebí:

Jiné léky:

Léky vážící se na plazmatické bílkoviny:
Díky silné vazbě sertralinu na plazmatické proteiny jsou možné interakce s ostatními léky vážícími se silně na bílkoviny v plazmě. Nicméně ve třech interakčních studiích neměl sertralin významné účinky na vazbu diazepamu, tolbutamidu a warfarinu na plazmatické bílkoviny.

Jiné interakce pozorované ve studiích:
Současné podání sertralinu a diazepamu nebo tolbutamidu vedlo k malým, ale statisticky významným změnám některých farmakokinetických parametrů. Cimetidin snižoval rychlost eliminace současně podaného sertralinu. Klinický význam těchto změn není znám.

Sertralin neměl vliv na účinnost atenololu, nebyly pozorovány interakce s glibenklamidem nebo digoxinem. Účinky karbamazepinu, haloperidolu, fenytoinu a alkoholu nebyly současným podáváním sertralinu ovlivněny, nicméně se doporučuje nepožívat alkohol během léčby sertralinem.

Hypoglykemicky působící látky:
Viz bod 4.4.

Perorální antikoagulancia, deriváty kyseliny salicylové a NSAID:
Současné podávání sertralinu s warfarinem mělo za následek malé, ale statisticky významné prodloužení protrombinového času, doporučuje se proto pečlivě monitorovat protrombinový čas jak při zahajování, tak při ukončování léčby sertralinem (viz "Léky vážící se na plazmatické bílkoviny" a "Léky metabolizované izoenzymy cytochromu P450 - CYP 2C9").

Při současném podávání SSRI s jinými perorálními antikoagulancii, deriváty kyseliny salicylové a NSAID může být zvýšeno riziko krvácení (viz bod 4.4).

Léky metabolizované izoenzymy cytochromu P450:

    • CYP 2D6: v interakčních studiích mělo dlouhodobé podávání sertralinu v dávce 50 mg denně za následek jen minimální zvýšení ustálených plazmatických koncentrací desipraminu (v průměru o 27-37%). Desipramin je marker aktivity izoenzymu cytochromu P450 CYP 2D6.
    • CYP 3A3/4: ve studiích interakcí in vivo se ukázalo, že dlouhodobé podávání sertralinu v dávce 200 mg denně neinhibuje 6-beta hydroxylaci endogenního kortizolu zprostředkovanou CYP 3A3/4 nebo metabolizmus karbamazepinu či terfenadinu. Chronické podávání sertralinu v dávce 50 mg denně neinhibovalo metabolizmus alprazolamu zprostředkovaný CYP 3A3/4. Tyto údaje svědčí pro to, že sertralin není klinicky významný inhibitor CYP 3A3/4.
    • CYP 2C9: nepřítomnost jakéhokoli klinicky významného účinku dlouhodobého podávání 200 mg sertralinu denně na plazmatické koncentrace tolbutamidu, fenytoinu nebo warfarinu ukazuje, že sertralin není klinicky významný inhibitor CYP 2C9.
    • CYP 2C19: nepřítomnost jakéhokoli klinicky významného účinku dlouhodobého podávání 200 mg sertralinu denně na plazmatické koncentrace diazepamu dovoluje závěr, že sertralin není klinicky významný inhibitor CYP 2C19.
    • CYP 1A2: in vitro testy prokázaly, že sertralin má jen malý nebo žádný potenciál pro inhibici izoenzymu CYP 1A2.
Lithium:
Při současném podávání sertralinu a lithia v placebem kontrolovaných studiích na zdravých dobrovolnících nedocházelo ke změnám farmakokinetiky lithia, i když se projevila zvýšená četnost třesu v porovnání s pacienty na placebu. To by mohlo naznačovat vliv na farmakodynamiku. Pacienti užívající současně sertralin a lithium nebo jiné látky se serotoninergním způsobem účinku by měly být pečlivě monitorováni.

Diuretika:
Při současném podávání diuretik (zvláště u starších osob) je zvýšeno riziko hyponatrémie, stejně jako riziko inadekvátní sekrece antidiuretického hormonu.

Fenytoin:
Ačkoliv nebyla v placebem kontrolované studii na zdravých dobrovolnících pozorována klinicky významná inhibice metabolizmu fenytoinu, doporučuje se při zahájení léčby sertralinem monitorování plazmatických hladin fenytoinu a případná úprava dávek fenytoinu. Současné podávání fenytoinu může snižovat plazmatické hladiny sertralinu.

Sumatriptan:
Vzácně byly hlášeny případy slabosti, hyperreflexie, nekoordinovanosti, zmatenosti, úzkosti a agitovanosti u pacientů po používání sertralinu a sumatriptanu. Pokud je z klinického hlediska nutná současná léčba sertralinem a sumatriptanem, je nutné pečlivé monitorování pacienta.

Přechod z SSRI nebo jiných antidepresiv:
Viz bod 4.4.

Antipyrin:
Poločas antipyrinu se při současném podávání sertralinu zkracuje, což ukazuje na klinicky nevýznamnou indukci jaterních enzymů.

4.6. Těhotenství a kojení

Údaje získané na limitovaném počtu (n=147) exponovaných těhotných žen neuvádí nežádoucí účinky sertralinu na těhotenství nebo na zdraví plodu / novorozence. Studie na zvířatech neprokázaly teratogenní účinky sertralinu, byla však pozorována embryotoxicita (viz bod 5.3). Sertralin by měl být v průběhu těhotenství užíván pouze tehdy, pokud prospěch pro matku převáží možná rizika pro vyvíjející se plod.

Sertralin se vylučuje do mateřského mléka (poměr mléko / plazma je přibližně 1,8). U kojenců byly zjištěny velmi nízké nebo nestanovitelné koncentrace sertralinu v plazmě. Sertralin by měl být během kojení užíván pouze tehdy, když očekávaný prospěch vyváží možná rizika pro dítě.

U kojenců byly hlášeny příznaky z vysazení léku po ukončení léčby v případech, kdy byl sertralin podáván matce na konci těhotenství a/nebo během kojení (excitace, agitovanost, nespavost, slabé sání).

4.7. Účinky na schopnost řídit a obsluhovat stroje

Sertralin má slabý nebo mírný vliv na schopnost řídit a obsluhovat stroje.

Při doporučeném způsobu užití může sertralin v izolovaných případech ovlivnit reakce natolik, že snížena schopnost řídit a obsluhovat stroje nebo pracovat v rizikovém prostředí.

To platí obzvlášť pro zahájení léčby, změnu přípravku nebo pro současné požití alkoholu nebo přípravků ovlivňujících činnost centrálního nervového systému.

Pacienta je nutno upozornit, že dokud není známa individuální odezva na sertralin, nemá řídit nebo pracovat v potenciálně rizikovém prostředí.

4.8. Nežádoucí účinky

Hodnocení četnosti:
Velmi časté: >=1/10-
Časté: >=1/100, <1/10.
Méně časté: >=1/1000, <=1/100.
Vzácné: >=1/10000, <=1/1000.
Velmi vzácné: <=1/10000.
Není známo: (z dostupných údajů nelze vyhodnotit).

Následující nežádoucí účinky se vyskytly v klinických studiích v nichž byl přípravek podáván opakovaně:

Psychiatrické poruchy
Velmi časté
: nespavost, somnolence, anorexie.

Poruchy nervového systému
Velmi časté
: třes, závratě.

Gastrointestinální poruchy
Velmi časté:
nevolnost, průjem, sucho v ústech.
Časté:
dyspepsie.

Poruchy ledvin a močových cest
Velmi časté:
sexuální dysfunkce (hlavně opoždění ejakulace u mužů).

Celkové poruchy
Časté:
zvýšené pocení.
Po uvedení na trh byla získána spontánní hlášení o následujících nežádoucích účincích:

Poruchy krve a lymfatického systému
Méně časté
: purpura, změněná funkce destiček, změněná hemoragická diatéza (např. epistaxe, gastrointestinální krvácení nebo hematurie).
Vzácné
: leukopenie, thrombocytopenie.

Endokrinní poruchy
Vzácné
: gynekomastie, hyperprolaktinemie, galaktorhea, hypothyroidismus, syndrom inadekvátní sekrece ADH.

Poruchy metabolizmu a výživy
Vzácné
: hyponatremie, která vymizela po ukončení léčby. Izolované případy je možné přičítat syndromu inadekvátní sekrece ADH. Tyto nežádoucí příhody se objevily převážně u starších osob a pacientů užívajících diuretika a jiné léky. Zvýšená hladina cholesterolu v séru.

Psychiatrické poruchy
Časté:
zívání, agitace, úzkost.
Méně časté:
euforie, příznaky deprese, halucinace, manie, hypomanie.
Vzácné:
ztráta libida (u žen i mužů), noční můry, agresivní reakce a psychóza
Neznámá frekvence:
sebevražedné myšlenky a sebevražedné chování *.

Poruchy nervového systému
Časté:
bolesti hlavy, motorické poruchy (včetně extrapyramidových symptomů, jako hyperkineze, zvýšený svalový tonus, skřípání zubů a poruchy chůze), parestezie, hypestezie.
Méně časté:
migréna.
Vzácné:
psychomotorický neklid / akatizie (viz bod 4.4), mimovolní svalové kontrakce, koma, epileptické záchvaty, známky a příznaky spojené se serotoninovým syndromem: agitace, zmatenost, diaforeza, průjem, horečka, hypertenze, rigidita a tachykardie. V některých případech se tyto příznaky objevily ve spojení se současným užíváním serotonergních látek.

Oční poruchy
Časté:
poruchy zraku.
Méně časté:
mydriáza.

Ušní poruchy
Časté:
tinnitus.

Srdeční poruchy
Časté:
bolest na hrudi, palpitace.
Méně časté:
hypertenze, synkopa, tachykardie.

Cévní poruchy
Méně časté:
periferní edém, periorbitální edém.

Respirační, hrudní a mediastinální poruchy
Vzácné:
bronchospasmus.

Gastrointestinální poruchy
Časté:
zácpa, bolest břicha, zvracení.
Méně časté:
zvýšená chuť k jídlu, pankreatitis.

Poruchy jater a žlučových cest
Méně časté:
vážné jaterní poruchy (včetně zánětu jater, žloutenky a selhání jater), asymptomatické zvýšení sérových transamináz (AST a ALT). Změny v hladinách transamináz se objevily převážně během prvních 9 týdnů léčby a rychle vymizely po jejím ukončení.

Poruchy kůže a podkoží
Časté:
kožní vyrážka.
Méně časté:
pruritus, alopecie, erythema multiforme.
Vzácné:
fotosenzibilita pokožky, urtikaria, Quinckeho edém, závažná kožní exfoliace, tj. Stevens-Johnsonův syndrom a epidermální nekrolýza.

Poruchy pohybového systému a pojivové tkáně
Méně časté:
arthralgie.

Poruchy ledvin a močových cest
Méně časté:
inkontinence moči.
Vzácné:
otok tváří, retence moči.

Poruchy reprodukčního systému a choroby prsů
Časté:
poruchy menstruace.
Vzácné:
priapismus.

Celkové poruchy
Časté:
astenie, únava, návaly.
Méně časté:
indispozice, přírůstek tělesné hmotnosti, úbytek tělesné hmotnosti, horečka.
Vzácné:
anafylaktoidní reakce, alergické reakce, alergie.

Laboratorní vyšetření
Méně časté:
abnormální laboratorní hodnoty.

* Během užívání přípravku Sertralin - Teva nebo záhy po přerušení léčby byly hlášeny případy sebevražedných myšlenek a sebevražedného chování (viz bod 4.4).

Příznaky z vysazení pozorované po přerušení léčby:
Přerušení léčby SSRI / SNRI (zvláště náhlé) obecně vede k příznakům z vysazení léku. Byly hlášeny závratě, smyslové poruchy (včetně parestézie a pocitu elektrických šoků), poruchy spánku (včetně nespavosti a neobvyklých snů), agitovanost nebo úzkost, nevolnost a/nebo zvracení, třes, zmatenost, pocení, bolesti hlavy, průjem, palpitace, emoční nestabilita, podrážděnost a poruchy vidění. Obvykle jsou tyto příznaky mírné až středně závažné a mizí samy od sebe, i když u některých nemocných mohou být závažné a/nebo prodloužené. Při ukončování léčby sertralinem se proto doporučuje postupné snižování dávky (viz body 4.2 a 4.4).

Více než 700 starších pacientů (ve věku nad 65 let) se účastnilo klinických studií, které měly prokázat účinnost sertralinu v této věkové skupině. Typ a četnost výskytu nežádoucích příhod byl podobný těm u mladších pacientů.

4.9. Předávkování

K příznakům předávkování sertralinem patří nežádoucí příhody zprostředkované serotoninem jako je somnolence, gastrointestinální poruchy (nauzea a zvracení), tachykardie, třes, agitovanost a závratě. Vzácně bylo hlášeno kóma.

Při předávkování má sertralin podle dostupných důkazů široké rozpětí bezpečnosti. Existují údaje o požití jednotlivé dávky až 13,5 g. Byly popsány případy úmrtí při předávkování sertralinem v kombinaci s užíváním jiných léků a/nebo alkoholu. Proto je třeba při každém předávkování okamžitě zahájit radikální léčbu.

Specifické antidotum sertralinu neexistuje. Doporučují se tato opatření: zajistit průchodnost dýchacích cest, adekvátní ventilaci a oxygenaci. Podání aktivního uhlí, společně s roztokem sorbitolu nebo pokud je to zapotřebí s jiným projímadlem, je přinejmenším stejně účinné jako výplach žaludku. Vyvolání zvracení se nedoporučuje. Doporučuje se monitorování srdečních funkcí, spolu s obecnými podpůrnými opatřeními. Forsírovaná diuréza, dialýza, hemoperfuze a výměnná transfuze jsou vzhledem k velkému distribučnímu objemu sertralinu málo účinné.

5. FARMAKOLOGICKÉ VLASTNOSTI
5.1. Farmakodynamické vlastnosti

Farmakoterapeutická skupina: antidepresiva, selektivní inhibitory zpětného vychytávání serotoninu.
ATC kód: N06A B06.

Předpokládá se, že depresivní poruchy jsou spojeny s poruchami metabolizmu 5-hydroxytryptaminu (serotonin) v mozku. V in vitro testech bylo prokázáno, že sertralin je silným a selektivním inhibitorem zpětného vychytávání neuronálního serotoninu, což v experimentu na zvířatech potencovalo fyziologické účinky této látky. Sertralin působí jen velmi slabě na zpětné vychytávání norepinefrinu a dopaminu. V klinických účinných dávkách blokuje sertralin vychytávání serotoninu lidskými trombocyty.

V pokusech na zvířatech se nezjistily žádné stimulační, sedativní nebo anticholinergní účinky ani kardiotoxicita sertralinu. V experimentech na zdravých dobrovolnících nepůsobil sertralin sedaci ani neovlivňoval psychomotorickou výkonnost.

V důsledku selektivní inhibice zpětného vychytávání serotoninu neovlivňuje sertralin katecholaminergní aktivitu. Nevyznačuje se afinitou k muskarinovým, serotonergním, dopaminergním, histaminergním, benzodiazepinovým, GABA nebo adrenergním receptorům. Podobně jako při použití jiných klinicky účinných antidepresiv bylo dlouhodobé podávání sertralinu spojeno se sníženou schopností noradrenalinových receptorů v mozku reagovat na podněty.

Ve studiích na lidech a zvířatech nebyl pozorován potenciál sertralinu k nesprávnému užití nebo zneužívání.

5.2. Farmakokinetické vlastnosti

Absorpce:
Sertralin se vyznačuje na dávce závislou farmakokinetikou v rozsahu dávek od 50 do 200 mg. Po čtrnáctidenní perorální aplikaci sertralinu v dávce 50 až 200 mg denně je u člověka dosaženo maximální plazmatické koncentrace (Cmax) během 4,5 až 8,4 hodin po podání. Na základě množství látky nalezeného v moči a stolici lze odhadnout absorpci po perorálním podání na nejméně 70%. Biologická dostupnost je snížena prvním průchodem játry.

Současné podání potravy biologickou dostupnost sertralinu významně neovlivňuje.

Distribuce:
Zhruba 98% sertralinu se váže na plazmatické bílkoviny. Ze studií na zvířatech vyplývá velký zdánlivý distribuční objem sertralinu. Koncentrace v rovnovážném stavu se dosáhne přibližně po 1 týdnu při dávkování jednou denně, koncentrace sertralinu je dvojnásobná v porovnání se sérovou hladinou po počáteční dávce jedenkrát denně.

Metabolizmus:
Sertralin a jeho hlavní metabolit N-desmethylsertralin se z velké části metabolizují v játrech. N-desmethylsertralin je in vitro podstatně (zhruba dvacetkrát) méně aktivní než mateřská látka. Metabolit nevykazuje žádnou aktivitu v modelech deprese in vivo.

V in vitro testech bylo prokázáno, že metabolizmus sertralinu probíhá hlavně prostřednictvím izoenzymu CYP 3A4, pouze s minimálním zapojením izoenzymu CYP 2D6. Ve standardní dávce 50 mg má sertralin pouze omezený vliv na metabolizmus jiných látek zprostředkovaný izoenzymy CYP 2D6 a CYP 3A4.

Vylučování:
Průměrný terminální poločas vylučování sertralinu je přibližně 26 hodin. Poločas vylučování N-desmethylsertralinu je 62-104 hodin, takže plazmatické koncentrace metabolitu dosahují stejné úrovně jako mateřská látka.

Metabolity sertralinu a N-desmethylsertralinu jsou vylučovány ve stejném množství stolicí a močí. V nezměněné podobě je močí vylučováno pouze malé procento (<0,2%) sertralinu.

Starší osoby:
Farmakokinetický profil sertralinu u starších osob se neliší od profilu u mladších dospělých osob.

Jaterní nedostatečnost:
Farmakokinetika sertralinu u pacientů s cirhózou je zmiňována v bodech 4.2 a 4.4.

5.3. Předklinické údaje vztahující se k bezpečnosti

Konvenční studie sertralinu neprokázaly mutagenitu nebo karcinogenitu. Ve studiích reprodukční toxicity nebyly u potkanů a králíků pozorovány teratogenní účinky. Nicméně při dávkách odpovídajících 2,5-10-násobku maximální denní dávky u člověka bylo podávání sertralinu spojeno se zpožděním osifikace plodu) u potkanů a králíků. Podání sertralinu potkanům v dávce převyšující 5-násobek maximální terapeutické dávky u člověka během poslední třetiny březosti a do konce laktace způsobilo rostoucí počet porodů mrtvého plodu a snižovalo procento přežití a tělesnou hmotnost potomků. Snížené procento přežití bylo prokazatelně spojeno s expozicí in utero.

6. FARMACEUTICKÉ ÚDAJE
6.1. Seznam pomocných látek

Sertralin - Teva 50 mg potahované tablety:
Jádro

Mikrokrystalická celulosa
Dihydrát hydrogenfosforečnanu vápenatého
Povidon
Sodná sůl kroskarmelosy
Magnesium-stearát

Potahová vrstva Opadry
Hypromelosa
Oxid titaničitý (E171)
Makrogol
Polysorbát
Indigokarmín (E132)

Sertralin - Teva 100 mg potahované tablety:
Jádro

Mikrokrystalická celulosa
Dihydrát hydrogenfosforečnanu vápenatého
Povidon
Sodná sůl kroskarmelosy
Magnesium-stearát

Potahová vrstva Opadry Hypromelosa
Oxid titaničitý (E171)
Makrogol
Polysorbát
Žlutý oxid železitý (E172)
Černý oxid železitý (E172)

6.2. Inkompatibility

Neuplatňuje se.

6.3. Doba použitelnosti

2 roky.

6.4. Zvláštní opatření pro uchovávání

Tento přípravek nevyžaduje žádné zvláštní podmínky uchovávání.

6.5. Druh obalu a velikost balení

Průhledný nebo bílý Al/PVC/PVdC blistr.

Velikost balení:
Sertralin - Teva 50 mg potahované tablety: 7, 10, 15, 20, 28, 30, 50, 60, 98, 100, 200, 294 a 300 tablet
Sertralin - Teva 100 mg potahované tablety: 15, 20, 28, 30, 50, 60, 98, 100 a 200 tablet.
Na trhu nemusí být všechny velikosti balení.

6.6. Návod k použití přípravku, zacházení s ním (a k jeho likvidaci)

Žádné zvláštní požadavky.

7. DRŽITEL ROZHODNUTÍ O REGISTRACI

Teva Pharmaceuticals CR, s.r.o., Praha, Česká republika

8. REGISTRAČNÍ ČÍSLO(A)

Sertralin - Teva 50 mg potahované tablety: 30/433/06-C
Sertralin - Teva 100 mg potahované tablety: 30/434/06-C

Zusatzinformationen

Facebook comments
Einen Kommentar schreiben
Sie müssen angemeldet sein, um einen Kommentar schreiben zu können.
Es liegen keine Kommentare zu diesem Artikel vor.
Fragen zu Artikel
 *
 *
 *
 *
  *
Felder mit einem * müssen ausgefüllt werden

Watchdog

Gerne informieren wir Sie unverbindlich darüber, falls sich der Preis dieses Artikels ändert bzw. Ihrem Wunschpreis entspricht.

Prüfcode:

Dinarin ist überall

Kontakte Dinarin Haben Sie Fragen? Kontaktieren Sie uns online.
Tel. Bestellungen an: 123 456 759