Azitrox 500 por tbl flm 3x500mg

Art.No.: 8594739012769 SÚKL: 0010382
Stock: YES
Manufacturer:
Active Active

Lék Azitrox je antibiotikum určené pro léčbu a prevenci infekcí. Patří do nové skupiny makrolidových antibiotik nazývaných azalidy. Je účinný proti širokému spektru bakterií, které mohou být příčinou infekcí.

Prescription only.

compare Wish Wish Gifts
Azitrox 500 por tbl flm 3x500mg

AZITROX
Co je lék Azitrox a k čemu se používá?
Azitrox je antibiotikum určené pro léčbu a prevenci infekcí. Patří do nové skupiny makrolidových antibiotik nazývaných azalidy. Je účinný proti širokému spektru bakterií, které mohou být příčinou infekcí.
Přípravek lze užívat k léčbě následujících infekcí:
- infekce horních cest dýchacích: bakteriální zánět hltanu, mandlí, vedlejších dutin nosních a středního ucha,
- infekce dolních cest dýchacích: zánět průdušek a plic,
- infekce kůže a měkkých tkání: migrující zarudnutí (první stádium Lymeské borreliózy – možná infekce po kousnutí infikovaným klíštětem), růže, bakteriální puchýřovitá onemocnění kůže a druhotný hnisavý zánět kůže,
- infekce žaludku a dvanáctníku způsobené Helicobacter pylori.

Co obsahuje lék Azitrox?
Azitrox 250 obsahuje 250 mg azithromycinu v 1 potahované tabletě.
Azitrox 500 obsahuje 500 mg azithromycinu v 1 potahované tabletě.
Azitrox 250 a Azitrox 500 dále obsahují předželatinovaný kukuřičný škrob, sodná sůl kroskarmelosy, hydrogenfosforečnan vápenatý, magnesium-stearát, natrium-lauryl-sulfát, hypromelosa 2910/5, oxid titaničitý, makrogol 6000, mastek, simetikonová emulze SE 4, polysorbát 80.

Čemu musíte věnovat pozornost, než začnete přípravek Azitrox užívat?
    Neužívejte přípravek Azitrox:
    pokud jste přecitlivělý(á) na azitromycin nebo jiné makrolidové antibiotikum.

    Zvláštní opatrnosti při použití přípravku Azitrox je zapotřebí:
Upozorněte lékaře pokud:
    trpíte nedostatečnou funkcí jater.
Vzhledem k lékové formě je přípravek je přípravek určen pro děti od 3 let věku.

Jste těhotná nebo kojící žena?
Lékař by měl být informován o kojení a těhotenství (i předpokládaném).
Těhotné a kojící matky by měly užívat Azitrox pouze v případech, je-li to nezbytně nutné.

Řídíte nebo obsluhujete stroje?
Nejsou dostupné údaje o vlivu přípravku Azitroxu na schopnost řídit motorová vozidla a obsluhovat stroje.

Jak se přípravek Azitrox používá?
Vždy užívejte přípravek přesně podle pokynů svého lékaře.

Dospělí a děti s tělesnou hmotností vyšší než 45 kg
Azitrox se užívá jedenkrát denně, nejméně 1 hodinu před jídlem nebo 2 hodiny po jídle.
U infekcí dýchacího ústrojí, kůže a měkkých tkání (s výjimkou migrujícího erytému) 500 mg jednou denně po dobu tří dnů.
Migrující erytém: první den 1 g (dvě 500 mg tablety najednou), 2.-5. den po 500 mg (1 tableta 500 mg).
Pohlavně přenosné choroby: jednorázová dávka 1 g (dvě 500 mg tablety) v jediné dávce.
Infekce žaludku a dvanácterníku, jejichž původce je Helicobacter pylori:1 g (dvě 500-mg tablety) v kombinaci s antisekrečními a jinými léky dle rozhodnutí lékaře.
Není nutné měnit tyto dávky u starších pacientů.

Děti s tělesnou hmotností do 45 kg

Vzhledem k lékové formě je přípravek určen pro děti od 3 let věku.
Azitrox se užívá jedenkrát denně, nejméně 1 hodinu před jídlem nebo 2 hodiny po jídle.

U infekcí dýchacího ústrojí, kůže a měkkých tkání (s výjimkou migrujícího erytému) 10 mg/kg tělesné hmotnosti jednou denně po dobu tří dnů.

Pro léčbu migrujícího erytému (1.stadium Lymeské boreliózy) je dávkování následující: první den se dětem podává 20 mg/kg jednou za 24 hodin, 2.-5. den 10 mg/kg jednou za 24 hodin.

Při léčbě infekcí žaludku a dvanáctníku způsobených Helicobacter pylori se dětem podává 20mg/kg denně po dobu tří dnů v kombinaci s antisekrečními či jinými léky dle rozhodnutí lékaře.

Užíváte jiné léčivé přípravky?
Azitrox a jiné léky se mohou navzájem ovlivňovat. Prosím, informujte svého lékaře nebo lékárníka o všech lécích, které užíváte nebo jste užíval(a) v nedávné době, a to i o lécích, které jsou dostupné bez lékařského předpisu. Antacida zpomalují resorpci azithromycinu. Mezi podáváním azithromycinu a antacida se doporučuje dodržovat interval nejméně dvou hodin. U pacientů, kterým se podávají ergotinové alkaloidy, lze rychle přivodit ergotismus (otrava námelovými alkaloidy) současným podáváním některých makrolidových antibiotik, avšak neexistují údaje týkající se možnosti interakce mezi ergotinovými deriváty a azithromycinem. Je známo, že makrolidová antibiotika reagují s digoxinem, cyklosporinem, astemizolem, triazolamem, midazolamem či alfentanylem. Ačkoli neexistují žádné údaje o interakci azithromycinu a výše uvedených léků, doporučuje se pečlivé monitorování pacientů při současném podávání těchto léků. Účinek azithromycinu na hladinu theofylinu, terfenadinu, warfarinu, carbamazepinu, metylprednisolonu a cimetidinu v krvi nebyl pozorován. Na rozdíl od většiny makrolidů se azithromycin neváže na cytochrom P-450a zatím nebyly pozorovány interakce mezi azithromycinem a uvedenými léky.

Užili jste více jako doporučenou dávku přípravku Azitrox než jste měli?
Pokud užijete větší počet tablet současně, vyhledejte okamžitě lékaře. Ukažte lékaři zbývající balení tablet. Neexistují žádné údaje o předávkování azithromycinem. Předávkování makrolidovými antibiotiky se projevuje přechodnou ztrátou sluchu, silnou nauseou, zvracením a průjmem.

Zapomněli jste užít doporučenou dávku přípravku Azitrox než jste měli?
Pokud zapomenete užít tabletu, užijte ji co nejdříve. Následující dávku užijte ve 24 hodinovém intervalu.

Jaké mohou být následky předčasného ukončení léčby přípravkem Azitrox?
Nepřerušujte lékařem předepsanou dobu užívání léku, i když se budete cítit lépe. Pokud přerušíte léčbu před ukončením léčebného postupu, mohou zůstat bakterie aktivní a způsobit obnovení infekce.

Jaké jsou možné nežádoucí účinky léku Azitrox?
Podobně jako všechny léky, může mít i přípravek Azitrox nežádoucí účinky
Známé časté nežádoucí účinky, které se mohou při užívání Azitroxu vyskytnout, jsou poruchy zažívacího ústrojí (břišní bolest, nadýmání, nutkaní na zvracení a zvracení, průjem). K méně častým nežádoucím účinkům patří eozinofilie, neutropenie, bolest hlavy, závrať, bolesti kloubů. Angioedém (náhlý otok v oblasti obličeje a horních dýchacích cest), se vyskytuje vzácné. Vzácně se mohou vyskytnout zvýšené hodnoty jaterních enzymů nebo bilirubinu, které se navracejí k normálu během dvou až tří týdnů po ukončení terapie.
Jestliže zaznamenáte jakýkoliv nežádoucí účinek, který není uveden v této příbalové informaci, oznamte to prosím svému lékaři.

Jak doporučujeme uchovávat lék Azitrox?
Přípravek musí být uchováván mimo dosah a dohled dětí.
Uchovávejte při teplotě do 25oC v původním vnitřním obalu, aby byl přípravek chráněn před vzdušnou vlhkostí.
Nepoužívejte přípravek po uplynutí doby použitelnosti (ukončení doby použitelnosti je vyznačené na obalu přípravku).

Držitel rozhodnutí o registraci/výrobce:
Zentiva, a.s., Praha, Česká republika

Specification
Léková skupina Antibiotika
Facebook Comments
Write Product Review
You have to be logged in to write a review.
No review available for this item.
Questions about this product?
 *
 *
 *
 *
  *
Please complete all fields marked with a *

Watchdog

We are happy to inform you about a price change of this product respectively when it hits the price you want to purchase.

Verification code:
Related articles
   
Detail

Dinarin is everywhere

Contacts Dinarin Have you any questions? Contact us online.
Phone orders call: 123 456 759