Depakine por sir 1x150ml

Art.No.: 8595116530388 SÚKL: 0076378
Stock: YES
Category: Pharmacy
Active Active

Lék DEPAKINE sirup je přípravek s protizáchvatovými účinky působící u různých druhů epileptických záchvatů (padoucnice). Nepůsobí tlumivě ani nevyvolává ospalost. Může se užívat samostatně i v kombinaci s jinými přípravky určenými k léčbě epilepsie. <

Prescription only.

compare Wish Wish Gifts
Depakine por sir 1x150ml

DEPAKINE
1. CO JE LÉK DEPAKINE sirup A K ČEMU SE POUŽÍVÁ

DEPAKINE sirup je přípravek s protizáchvatovými účinky působící u různých druhů epileptických záchvatů (padoucnice). Valproát, účinná látka tohoto přípravku, snižuje možnost vzniku epileptických záchvatů, přičemž nepůsobí tlumivě ani nevyvolává ospalost. Může se užívat samostatně i v kombinaci s jinými přípravky určenými k léčbě epilepsie.

Přípravek ve formě sirupu je určen pro podávání především dětem.


2. ČEMU MUSÍTE VĚNOVAT POZORNOST, NEŽ ZAČNETE DEPAKINE sirup UŽÍVAT

Neužívejte DEPAKINE sirup
- jestliže jste alergický/á (přecitlivělý/á) na valproát sodný nebo na kteroukoli další složku přípravku DEPAKINE
- jestliže máte aktivní zánět jater (např. infekční žloutenka) nebo onemocnění jater
- pokud jste v minulosti měl(a) Vy nebo někdo z Vašich blízkých příbuzných závažný zánět jater, zejména zapříčiněný užíváním léků
- pokud máte tzv. porfyrii (velmi vzácné metabolické onemocnění)
Pokud si myslíte, že by se Vás některý z výše uvedených problémů mohl týkat nebo si nejste jist(a), zeptejte se svého lékaře dříve, než začnete DEPAKINE užívat.

Zvláštní opatrnosti při použití DEPAKINE sirup je zapotřebí
- jestliže se u Vás nebo u Vašeho dítěte objeví náhlé onemocnění, především během prvních šesti měsíců léčby, a to zejména opakované zvracení, extrémní únava, bolest břicha, malátnost, slabost, ztráta chuti k jídlu, bolest v horní oblasti břicha, nevolnost, žloutenka (zežloutnutí kůže nebo očního bělma), otoky nohou nebo zhoršení epilepsie nebo se celkově necítíte dobře, měl(a) byste ihned informovat lékaře. U velmi malého počtu pacientů může DEPAKINE sirup ovlivnit činnost jater (a vzácněji slinivky břišní).
- jestliže je DEPAKINE sirup podáván dětem do 3 let věku, které současně užívají další léky proti epilepsii nebo mají jiné neurologické nebo metabolické onemocnění a závažnou formu epilepsie
- obzvláště u malých dětí ve věku do 3 let nesmí být DEPAKINE sirup podáván společně s kyselinou acetylsalicylovou (aspirin)
- pokud máte systémový lupus erythematodes (vzácné onemocnění)
- jestliže máte poruchu metabolismu, zejména dědičný nedostatek enzymů, který vede k poruše cyklu močoviny. Existuje riziko zvýšení hladiny močoviny v krvi.
- pokud máte poruchu funkce ledvin. Lékař může shledat nutným zkontrolovat Vám hladinu valproátu v krvi nebo upravit dávkování.
- pokud přibýváte na váze, protože máte zvýšenou chuť k jídlu
- u malého počtu pacientů léčených antiepileptiky se objevily myšlenky na poškozování vlastního zdraví nebo na sebevraždu. Kdykoli byste podobné myšlenky zaznamenal(a), obraťte se ihned na lékaře.

Vzájemné působení s dalšími léčivými přípravky
Prosím, informujte svého lékaře nebo lékárníka o všech lécích, které užíváte nebo jste užíval(a) v nedávné době, a to i o lécích, které jsou dostupné bez lékařského předpisu.
Některé léky mohou ovlivňovat účinky přípravku DEPAKINE sirup a naopak. Tyto léky zahrnují:
  neuroleptické látky (užívané k léčbě psychických poruch)
  léky užívané k léčbě deprese
  benzodiazepiny, které se užívají na spaní nebo k léčbě úzkosti
  jiné léky na epilepsii včetně fenobarbitalu, fentoinu, primidonu, lamotriginu, karbamazepinu, topiramátu
  zidovudin (užívá se k léčbě HIV infekce a AIDS)
  mefloquin (užívá se k léčbě a prevenci malárie)
  salicyláty (aspirin), viz také odstavec „Zvláštní opatrnosti při použití DEPAKINE sirup je zapotřebí“
  antikoagulancia (látky zabraňující srážení krve)
  cimetidin (užívá se na žaludeční vředy)
  antibiotika jako je erytromycin, rifampicin, karbapenem (imipenem, panipenem, meropenem)

Tyto a další léky mohou působit na účinek přípravku DEPAKINE sirup anebo DEPAKINE sirup může ovlivňovat je. Může být zapotřebí upravit množství léku anebo použít zcela jiný lék. Lékař nebo lékárník Vám poradí, jak postupovat.

DEPAKINE neovlivňuje účinnost perorální antikoncepce.

Lékař a lékárník Vám podají další informace o lécích, na které je třeba si dávat pozor anebo které je třeba vyloučit při užívání přípravku DEPAKINE sirup.

Užívání DEPAKINE sirup s jídlem a pitím
Během léčby nelze požívat alkoholické nápoje.
Užívejte ve stejnou denní dobu, nejlépe na počátku jídla.

Těhotenství
Informace pro ženy v plodném věku
U žen, které užívají DEPAKINE sirup, není neplánované otěhotnění žádoucí. Měla byste používat účinnou antikoncepci a poradit se předem s lékařem, pokud plánujete otěhotnět. DEPAKINE sirup nemá žádný vliv na účinnost antikoncepčních pilulek.
Je důležité prodiskutovat s lékařem těhotenství a epilepsii, a pokud jste epileptička, i se specialistou na epilepsii. Je důležité, abyste Vy i lékař souhlasili s užíváním DEPAKINE sirup v případě otěhotnění.
Děti narozené matkám léčeným přípravkem DEPAKINE sirup mají větší pravděpodobnost zdravotních problémů. Šance, že se tyto problémy projeví je menší, pokud těhotenství řádně naplánujete.

Děti narozené matkám, které v těhotenství užívaly DEPAKINE sirup, mohou mít vývojovou vadu.
DEPAKINE sirup může zapříčinit zvýšené riziko vrozených vývojových vad u dítěte, např. tzv spina bifida (onemocnění, kdy se nesprávně vyvíjí páteř). Abnormální nitroděložní vývoj zárodku lze nicméně odhalit již v první fázi těhotenství prostřednictvím běžných screeningových testů.
U dětí, jejichž matky v těhotenství užívaly valproát, byly rovněž zaznamenány vývojové poruchy chování, tzv. poruchy autistického spektra.

Pokud otěhotníte nebo si budete myslet, že můžete být těhotná a současně užíváte DEPAKINE sirup, okamžitě to oznamte svému lékaři. Lékař Vám může přizpůsobit léčbu a/nebo předepsat kyselinu listovou jako doplněk stravy. Nesmíte přestat užívat DEPAKINE sirup bez souhlasu svého lékaře, protože nekontrolovaná epilepsie představuje vážné ohrožení Vašeho zdraví i zdraví Vašeho dítěte.
Novorozené děti matek, které v těhotenství užívaly DEPAKINE sirup, mohou mít rovněž problémy se srážlivostí krve.

Informace pro ženy, které plánují těhotenství (viz informace pro ženy v plodném věku)
U žen léčených antiepileptiky není neplánované otěhotnění žádoucí. Poraďte se předem s lékařem, pokud plánujete otěhotnět, abyste se s lékařem dohodli a aby Vám lékař mohl upravit léčbu a/nebo dávku léku a aby mohl příslušně kontrolovat průběh Vašeho těhotenství.
Pokud zjistíte, že jste těhotná, řekněte to ihned svému lékaři.

Informace pro ženy, které otěhotní během užívání přípravku DEPAKINE sirup (viz informace pro ženy v plodném věku)
Pokud otěhotníte během léčby přípravkem DEPAKINE sirup, okamžitě to oznamte svému lékaři.

Kojení
Do mateřského mléka přechází jen velmi malé množství přípravku DEPAKINE sirup, které obecně nepředstavuje pro dítě žádné riziko a obvykle není nutné přestat s kojením. Přesto se však poraďte s lékařem, zda své dítě můžete kojit.

Řízení dopravních prostředků a obsluha strojů
Zvláště na počátku léčby může užívání přípravku nepříznivě ovlivnit vykonávání činností vyžadujících zvýšenou pozornost (řízení motorových vozidel, obsluha strojů). Tuto činnost smíte vykonávat pouze po výslovném souhlasu lékaře, obecně se doporučuje neřídit a nevykonávat činnost vyžadující zvýšené soustředění.

Důležité informace o některých složkách DEPAKINE sirup
Přípravek obsahuje sacharózu (řepný cukr). Pokud Vám Váš lékař řekl, že nesnášíte některé cukry, poraďte se se svým lékařem, než začnete tento léčivý přípravek užívat. Přípravek obsahuje 60 g sacharózy na 100 ml sirupu, což je třeba vzít v úvahu u pacientů s cukrovkou. Při dlouhodobém podávání může být cukr škodlivý pro zuby.

Přípravek obsahuje sorbitol (E420) jako náhradní sladidlo. Pokud Vám Váš lékař řekl, že nesnášíte některé cukry, poraďte se se svým lékařem, než začnete tento léčivý přípravek užívat.

Přípravek obsahuje methylparaben a propylparaben, které mohou způsobit alergické reakce (převážně zpožděné).
Přípravek obsahuje 0,75 g sodíku na 100 ml sirupu, což je třeba vzít v úvahu u pacientů s dietou zaměřenou na omezení příjmu sodíku.

3. JAK SE LÉK DEPAKINE sirup UŽÍVÁ

Vždy užívejte přípravek DEPAKINE sirup přesně podle pokynů svého lékaře. Pokud si nejste jistý(á), poraďte se se svým lékařem nebo lékárníkem.

Dávkování je přísně individuální. Obvyklá denní dávka u dospělých je asi 20 až 30 mg/kg tělesné váhy, u dětí 15-45 mg/kg, podávaná v jedné nebo dvou dávkách denně, ve stejnou denní dobu, nejlépe na počátku jídla. Maximální dávka 60 mg/kg/den by neměla být překročena.
Dávka sirupu se odměří přiloženou dávkovací stříkačkou z umělé hmoty. Označení 100 mg na stříkačce (1,735 ml sirupu) odpovídá 100 mg valproátu sodného. Sirup se polyká přímo nebo po naředění malým množstvím vody (nikoliv sycené kysličníkem uhličitým).
Na počátku léčby je většinou dávka nižší, lékař ji v průběhu léčby zvyšuje na obvyklé dávky. Léčba je vždy dlouhodobá.

Jestliže jste užil(a) více DEPAKINE sirup, než jste měl(a)
Předávkování může být nebezpečné. Pokud dojde k předávkování, které se obvykle projevuje zmateností a útlumem, nebo k náhodnému požití přípravku dítětem, ihned se poraďte se svým lékařem.

Jestliže jste zapomněl(a) užít DEPAKINE sirup
Užívání přípravku nesmí být náhle přerušeno.
Přípravek je nutné užívat pravidelně, pokud si zapomenete vzít jednu dávku, vezměte si ji co nejdříve. Nezdvojujte následující dávku, abyste nahradil(a) vynechanou dávku. Dále pokračujte podle původního léčebného schématu. Dojde-li vynechání více dávek, poraďte se se svým lékařem.

Jestliže jste přestal(a) užívat DEPAKINE sirup
Nepřestávejte DEPAKINE sirup užívat ani neměňte dávkování, pokud to nenařídí lékař. Pokud bez porady s lékařem přestanete lék užívat, může se Vaše onemocnění zhoršit.

Máte-li jakékoli další otázky, týkající se užívání tohoto přípravku, zeptejte se svého lékaře nebo lékárníka.


4. MOŽNÉ NEŽÁDOUCÍ ÚČINKY

Podobně jako všechny léky, může mít i DEPAKINE sirup nežádoucí účinky, které se ale nemusí vyskytnout u každého.

Vzácně jsou tyto nežádoucí účinky závažné, většinou však nikoli. Obvykle samy vymizí. V případě některých nežádoucích účinků může být zapotřebí vyhledat lékaře:
  nevolnost, bolesti v oblasti žaludku, průjem (zvláště na počátku léčby)
  třes, ospalost, poruchy koordinace pohybů
  kožní reakce např. vyrážka
  přechodné vypadávání vlasů
  poruchy menstruačního krvácení
  problémy se sluchem
  alergická reakce
  otoky nohou a chodidel
  přibývání hmotnosti
  problémy s ledvinami, noční pomočování nebo zvýšená potřeba močení

Pokud zaznamenáte některý z následujících nežádoucích účinků, okamžitě to oznamte lékaři. Můžete potřebovat neodkladnou lékařskou pomoc:
  změna vědomí, zvláštní chování spojené s častějšími nebo závažnějšími záchvaty nebo bez nich, ztráta elánu, zejména při současném užívání fenobarbitalu a topiramátu nebo při náhlém zvýšení dávky přípravku DEPAKINE sirup.
  opakované zvracení, extrémní únava, bolest břicha, malátnost, slabost, ztráta chuti k jídlu, prudká bolest v horní části břicha, nevolnost, žloutenka (zežloutnutí kůže nebo očního bělma), otoky nohou nebo zhoršení epilepsie nebo celkový pocit špatného zdraví.
  problémy s krevní srážlivostí
  spontánní vznik modřin nebo krvácení
  vznik puchýřů a odlupování kůže
  závažné snížení počtu bílých krvinek nebo selhání funkce kostní dřeně, které se někdy projeví horečkou a dýchacími obtížemi
  zmatenost, která může být zapříčiněna nízkou hladinou sodíku v krvi
  alergické otoky s bolestivými svědivými podlitinami (většinou v okolí očí, rtů, hrdla a někdy na rukou nebo nohou)
  syndrom s vyrážkou, horečkou, zvětšením lymfatických uzlin a možnou poruchou jiných orgánů

DEPAKINE sirup může také zapříčinit pokles počtu krevních destiček nebo červených krvinek.

Pokud se kterýkoli z nežádoucích účinků vyskytne v závažné míře, nebo pokud si všimnete jakýchkoli nežádoucích účinků, které nejsou uvedeny v této příbalové informaci, prosím, sdělte to svému lékaři nebo lékárníkovi.


5. JAK DEPAKINE sirup UCHOVÁVAT

Uchovávejte mimo dosah a dohled dětí
Uchovávejte při teplotě do 25C.

DEPAKINE sirup nepoužívejte po uplynutí doby použitelnosti, uvedené na obalu. Doba použitelnosti se vztahuje k poslednímu dni uvedeného měsíce.

Léčivé přípravky se nesmí vyhazovat do odpadních vod nebo domácího odpadu. Zeptejte se svého lékárníka, jak máte likvidovat přípravky, které již nepotřebujete. Tato opatření pomáhají chránit životní prostředí.


6. DALŠÍ INFORMACE

Co LÉK DEPAKINE sirup obsahuje
 1. Léčivou látkou je 5,764 g natrii valproas, což odpovídá 5,0 g acidum valproicum ve 100 ml sirupu.
 2. Pomocnými látkami jsou: methylparaben, propylparaben, sacharosa, krystalizující sorbitol 70%, glycerol 85%, třešňové aroma, kyselina chlorovodíková 35 %, roztok hydroxidu sodného, čištěná voda.

Jak DEPAKINE sirup vypadá a co obsahuje toto balení

Vzhled přípravku: lehce nažloutlý, čirý, sirupovitý roztok s vůní po třešních.
Velikost balení: 150 ml sirupu.
Specification
Léková skupina Léky na epilepsii
Facebook Comments
Write Product Review
You have to be logged in to write a review.
No review available for this item.
Questions about this product?
 *
 *
 *
 *
  *
Please complete all fields marked with a *

Watchdog

We are happy to inform you about a price change of this product respectively when it hits the price you want to purchase.

Verification code:

Dinarin is everywhere

Contacts Dinarin Have you any questions? Contact us online.
Phone orders call: 123 456 759