Emzok 200 mg por tbl pro 30x200mg

Art.No.: 3201
Stock: YES
Manufacturer:

Lék EMZOK se užívá při vysokém krevním tlaku, při předcházení záchvatů anginy pectoris, u stabilizovaného městnavého srdečního selhání a jako dlouhodobá léčba po akutním infarktu myokardu. Dále se užívá v léčbě poruch srdečního rytmu a jako předcházen

Find similar

The product is currently unavailable.

compare Wish Wish Gifts
Emzok 200 mg por tbl pro 30x200mg

Emzok


Složení léku:
Léčivá látka:
Emzok 50 mg
Metoprololi tartras 50 mg v 1 tabletě.
Emzok 100 mg
Metoprololi tartras 100 mg v 1 tabletě.
Emzok 200 mg
Metoprololi tartras 200 mg v 1 tabletě.

Pomocné látky:
Zrněný cukr (sacharosa, kukuřičný škrob, hydrolyzovaný kukuřičný škrob), ethylcelulosa, triethyl – citrát, hyprolosa, magnesium-stearát, mikrokrystalická celulosa, makrogol 6000,
koloidní bezvodý oxid křemičitý, oxid titaničitý, mastek.

Indikační skupina:
Antihypertenzivum, beta-blokátor.

Charakteristika:
Léčivá látka je beta 1 selektivní blokátor adrenergních receptorů. Působí především na srdeční sval, méně na průdušky a cévy. Způsobuje pokles krevního tlaku, zpomalení tepové frekvence a snižuje srdeční výdej v klidu i při námaze.

Indikace:
Lék se užívá při vysokém krevním tlaku (arteriální hypertenzi), při předcházení záchvatů anginy pectoris (bolest na hrudi vznikající v důsledku sníženého prokrvení srdečního svalu), u stabilizovaného městnavého srdečního selhání a jako dlouhodobá léčba po akutním infarktu myokardu. Dále se užívá v léčbě poruch srdečního rytmu a jako předcházení záchvatu migrény.

Kontraindikace:
Lék se nesmí užívat při přecitlivělosti na léčivou látku a látky podobné, nebo na jinou složku přípravku, u pacientů s lupenkou (psoriázou), při výrazném zpomalení srdeční činnosti (bradykardii), při poruše tvorby vzruchu v srdci (syndrom chorého sinu), při nedostatečně léčené srdeční slabosti, při akutním infarktu myokardu v případech, kdy je výrazně nízká tepová frekvence, nízký systolický krevní tlak, vyskytují se poruchy vedení srdečního vzruchu (AV-blokáda II. a III. stupně) a srdeční slabost mírného nebo středního stupně.
O užívání přípravku v době těhotenství a kojení rozhodne Váš ošetřující lékař.

Nežádoucí účinky:
Lék Emzok je dobře snášen, avšak při léčbě se mohou u některých nemocných vyskytnout nežádoucí účinky přípravku, které jsou většinou mírné a mizí po snížení dávkování přípravku. Nejčastěji to jsou závratě, únavnost, zažívací potíže (nevolnost, zvracení, břišní bolest) a poruchy spánku. Může také dojít k bolestem hlavy, k svalovým bolestem, k depresím, k poruchám soustředění, k poruchám srdečního rytmu či k jeho zpomalení (bradykardie), k pocitům bušení srdce, k námahové dušnosti, ke kožním vyrážkám, k poruchám vidění, k vypadávání vlasů až plešatosti (alopecie), k poruchám krvetvorby a k přírůstku hmotnosti.
I když se jedná o tzv. selektivní blokátor (působící především na srdeční sval, méně na průdušky a cévy), může způsobit u pacientů trpících onemocněním průdušek zvýšený odpor v dýchacích cestách a zhoršit tak jejich dechové obtíže.
Jestliže se u Vás objeví některé z těchto nežádoucích účinků nebo jakékoliv jiné nežádoucí účinky, oznamte to svému ošetřujícímu lékaři!

Interakce:
Účinky přípravku a jiných současně užívaných léků se mohou vzájemně ovlivňovat. Váš lékař by měl být proto informován o všech lécích, které v současné době užíváte nebo které začnete užívat. Než začnete užívat nějaký volně prodejný lék, poraďte se s lékařem.
Při současném užívání metoprololu a jiných léčiv, která snižují krevní tlak, dochází ke zvýšenému poklesu krevního tlaku. Přípravek se nesmí užívat současně s verapamilem! Hrozí riziko srdeční zástavy.
Užívat přípravek současně s dalšími beta-blokátory, ganglioplegiky a inhibitory MAO lze pouze z vážných důvodů za zvýšeného lékařského dohledu.
Při současném podávání metoprololu s klonidinem (léčivo používané při léčbě vysokého krevního tlaku) je při jejich případném vysazení nutné vysadit postupně metoprolol před vysazením klonidinu, aby se předešlo nebezpečí vzniku hypertenzní krize.

Při současném užívání metoprololu a inzulinu nebo jiných přípravků k léčbě cukrovky (perorální antidiabetika) může být jejich účinek prodloužen nebo zesílen. Varovné příznaky nízké hladiny krevního cukru, jako bušení srdce nebo třes, mohou být zastřené nebo zeslabené. Z tohoto důvodu Vám bude lékař hladinu krevního cukru pravidelně kontrolovat.

Před plánovanou operací informujte lékaře o tom, že užíváte metoprolol.

Zvýšené opatrnosti je třeba při podávání v kombinaci s ergotaminem, s alfa- a beta-sympatomimetiky.
Látky, které povzbuzují tvorbu enzymů (např. barbituráty, rifampicin), mohou snížit hladinu přípravku v krvi a jeho účinek, cimetidin (léčivo užívané při léčbě nemocí se zvýšenou sekrecí žaludeční šťávy) ji naopak zvyšuje. Nesteroidní antiflogistika (protizánětlivé léky - např. indometacin) mohou snížit antihypertenzivní účinek přípravku.


Dávkování:
Lék je určen k léčbě dospělých pacientů.
Přesné dávkování a dobu užívání určuje vždy lékař.
Léčba vysokého tlaku a angíny pectoris : obvykle se užívá 50 –200 mg přípravku jednou denně.
Městnavé srdeční selhání s klinickými projevy: první čtyři dny se podává počáteční dávka 25 mg, která se poté zvyšuje během týdne po dávce 25 mg nebo 50 mg až do výše 200 mg jednou denně.
Nepravidelná činnost srdce (arytmie): obvykle se užívá 50 –200 mg jednou denně .
Udržovací léčba po překonaném srdečním infarktu: obvykle se užívá 200 mg jednou denně.
Prevence migrény: obvykle se užívá 100 – 200 mg jednou denně.

Způsob podávání:
Tablety s prodlouženým uvolňováním se užívají jednou denně, nejlépe ráno, nezávisle na jídle a zapíjejí se vodou (alespoň půl sklenice). Tablety lze rozdělit, ale nesmí se kousat, ani drtit.

Upozornění:
Lék Emzok nesmí být náhle vysazen. Přerušení léčby musí probíhat postupným snižováním dávek v průběhu sedmi až deseti dnů. V průběhu tohoto období by měli být zvláště pečlivě sledováni pacienti s ischemickou chorobou srdeční.
Betablokátory mohou v ojedinělých případech vyvolat nebo zhoršit lupénku (psoriázu) nebo vyvolat lupence podobnou kožní vyrážku. Zvýšená opatrnost je nutná u pacientů s cukrovkou ( nebezpečí zastření příznaků snížené hladiny cukru v krvi jako jsou např. třes a zvýšená tepová frekvence), u pacientů se současně nebo v minulosti se projevujícím zhoršením funkce: dýchacího ústrojí (plicní rozedma, chronické záněty průdušek); srdce (selhání srdce) a nebo cévního systému; jater nebo ledvin.
Přípravek se nesmí užívat společně s verapamilem pro možné riziko srdeční zástavy.
Pokud se máte podrobit chirurgickému zákroku nebo pokud jste z nějakého jiného důvodu přijati do nemocnice, informujte svého ošetřujícího lékaře o tom, že užíváte Emzok.
Přípravek může nepříznivě ovlivnit činnost vyžadující zvýšenou pozornost, koordinaci pohybů a rychlé rozhodování (např. řízení motorových vozidel, obsluha strojů, práce ve výškách apod.). Tuto činnost může nemocný vykonávat pouze na základě výslovného souhlasu lékaře.
Při předávkování nebo náhodném požití tablet dítětem se ihned poraďte s lékařem.

Přípravek obsahuje sacharosu. Pokud se u vás projevila nesnášenlivost na specifické typy cukrů, poraďte se před použitím přípravku se svým lékařem.

Uchovávání:
Uchovávejte při teplotě do 30 °C.

Varování:
Přípravek nesmí být používán po uplynutí doby použitelnosti vyznačené na obalu.
Přípravek musí být uchováván mimo dosah a dohled dětí.

Balení:
30 nebo 100 tablet

Facebook Comments
Write Product Review
You have to be logged in to write a review.
No review available for this item.
Questions about this product?
 *
 *
 *
 *
  *
Please complete all fields marked with a *

Watchdog

We are happy to inform you about a price change of this product respectively when it hits the price you want to purchase.

Verification code:

Dinarin is everywhere

Contacts Dinarin Have you any questions? Contact us online.
Phone orders call: 123 456 759