Glemid 3 mg por tbl nob 3x30mg

Art.No.: 5995327120386 SÚKL: 0041175
Stock: YES
Manufacturer:

Lék Glemid paží mezi perorální antidiabetika, což jsou ústy podávané léky snižující hladinu glukózy v krvi. Snižuje hladinu „cukru“ v krvi, částečně stimulací tvorby tělu vlastního inzulinu a částečně tím, že učiní tento tělu vlastní inzulin účinnější

Find similar

The product is currently unavailable.

compare Wish Wish Gifts
Glemid 3 mg por tbl nob 3x30mg

Glemid


Co je lék Glemid a k čemu se používá

Glemid je přípravek ze skupiny léků nazývaných perorální antidiabetika, což jsou ústy podávané léky snižující hladinu glukózy v krvi. Glemid snižuje hladinu „cukru“ v krvi, částečně stimulací tvorby tělu vlastního inzulinu a částečně tím, že učiní tento tělu vlastní inzulin účinnějším.

Glemid se používá k léčbě diabetes mellitus (cukrovka) nezávislého na inzulinu (II. typ) v případech, kdy samotná dieta, snížení tělesné hmotnosti a cvičení nevedou k dostatečné kontrole hladiny „cukru“ v krvi. Glemid může být kombinován s inzulinem.

Čemu musíte věnovat pozornost, než začnete přípravek Glemid užívat

Neužívejte přípravek Glemid:

jestliže jste alergický/á (přecitlivělý/á) na glimepirid nebo na jiné látky ze stejné skupiny (sloučeniny sulfonylurey nebo sulfonamidy) nebo na kteroukoli další složku přípravku Glemid,

jestliže máte diabetes mellitus závislý na inzulinu (I. typ), hypoglykemické nebo hyperglykemické koma, ketoacidózu (hromadění látek kyselé povahy v těle) nebo závažnou nedostatečnost činnosti ledvin nebo jater,

jestliže jste těhotná nebo kojíte.

Zvláštní opatrnosti při použití přípravku Glemid je zapotřebí:

během prvních týdnů léčby glimepiridem, kdy je riziko vážného poklesu hladiny „cukru“ v krvi (hypoglykemie) nejvyšší; v průběhu léčby přípravkem Glemid je nutné pravidelně kontrolovat hladiny „cukru“ v krvi a v moči;

u pacientů s onemocněním jater nebo ledvin nebo u pacientů po dlouhodobém půstu, u kterých může být pokles hladiny „cukru“ v krvi vyvolaný glimepiridem intenzivnější.

Příznaky hypoglykemie se mohou vyskytnout:

jestliže současně užíváte jiné léky nebo produkty přírodního původu (viz „Vzájemné působení s dalšími léčivými přípravky“),

jestliže užijete vyšší než předepsanou dávku léku,

jestliže jíte v nepravidelných časových intervalech,

jestliže máte teplotu,

jestliže jste vystaveni škodlivému stresu,

jestliže jste vystaveni větší fyzické námaze nebo cvičení než obvykle,

jestliže konzumujete alkoholické nápoje.

Mezi příznaky hypoglykemie (nízká hladina „cukru“ v krvi) patří: hlad, slabost, studený pot, agitovanost, třes, bledost, bolest hlavy, křeče a koma. Příznaky obvykle vymizí krátce po požití cukru. Z tohoto důvodu s sebou stále noste cukr v nějaké podobě, například kostky cukru, ovocnou šťávu, čokoládu apod. Umělá sladidla nejsou účinná. Pokud požití cukru nepomůže nebo se příznaky vrátí, poraďte se se svým lékařem.

Mezi příznaky hyperglykemie (vysoká hladina „cukru“ v krvi) patří: žízeň, častá potřeba močit, sucho v ústech a suchá kůže. Pokud se tyto příznaky vyskytnou, oznamte to svému lékaři.

V případě nehody, podstoupení operace nebo při vysoké tělesné teplotě může být nutné převedení na léčbu inzulinem.

Vzájemné působení s dalšími léčivými přípravky

Užívání přípravku Glemid současně s některými dalšími léky může způsobit zvýšení nebo snížení jeho účinku. Mezi tyto léky patří:

inzulin a jiná perorální antidiabetika,

některé sulfonamidy s dlouhodobým účinkem,

metformin,

tetracykliny,

salicyláty a kyselina aminosalicylová,

inhibitory MAO,

anabolické steroidy a androgeny (mužské pohlavní hormony),

chinolonová antibiotika,

chloramfenikol,

kumarinová antikoagulancia,

mikonazol,

flukonazol,

ACE inhibitory,

fluoxetin,

allopurinol,

estrogeny a progestageny,

saluretika, thiazidová diuretika,

látky stimulující štítnou žlázu, glukokortikoidy,

fenothiazinové deriváty, chlorpromazin,

projímadla (dlouhodobé užívání),

fenytoin,

glukagon, barbituráty a rifampicin,

acetazolamid.

Prosím, informujte svého lékaře nebo lékárníka o všech lécích, které užíváte nebo jste užíval(a) v nedávné době, a to i o lécích, které jsou dostupné bez lékařského předpisu a o produktech přírodního původu.

Konzumace alkoholu může zvyšovat nebo snižovat schopnost přípravku Glemid snižovat hladinu „cukru“ v krvi.

Než začnete současně s užíváním glimepiridu užívat jakýkoliv jiný lék, vždy se poraďte se svým lékařem.

Užívání léku Glemid s jídlem a pitím

Glemid se užívá jedenkrát denně krátce před snídaní nebo během snídaně (nebo prvního hlavního jídla dne). Tablety se polykají celé a zapíjejí se nejméně polovinou sklenice vody.

Těhotenství a kojení

V období těhotenství Glemid neužívejte. Pokud plánujete otěhotnění, poraďte se se svým lékařem.

Glimepirid se vylučuje do mateřského mléka. V období kojení Glemid neužívejte.

Poraďte se svým lékařem nebo lékárníkem dříve, než začnete užívat jakýkoliv lék.

Řízení dopravních prostředků a obsluha strojů

Vaše schopnost soustředit se a Vaše reakce mohou být při užívání tohoto léku zhoršeny v důsledku nízké nebo vysoké hladiny „cukru“ v krvi. Můžete mít zhoršený zrak (rozmazané vidění). Tyto příznaky mohou být nebezpečné v situacích, ve kterých jsou tyto schopnosti důležité, jako je např. řízení dopravních prostředků nebo obsluha strojů. Poraďte se se svým lékařem, zda se máte po dobu užívání tohoto léku zdržet řízení dopravních prostředků nebo obsluhování strojů.

Důležité informace o některých složkách přípravku Glemid

Tablety Glemid obsahují jako pomocnou látku laktózu. Pokud Vám lékař sdělil, že máte intoleranci na některé cukry, poraďte se se svým lékařem ještě před užíváním přípravku Glemid.

Glemid 6 mg obsahuje barvivo E 110, které může vyvolat hypersenzitivní (alergické) reakce.

Jak SE lék Glemid užívá

Vždy užívejte přípravek Glemid přesně podle pokynů svého lékaře. Pokud si nejste jistý(á), poraďte se se svým lékařem nebo lékárníkem. Obvyklá dávka přípravku u dospělých je jedna 1 mg až 4 mg tableta denně (v závislosti na hladině „cukru“ v krvi). Nejvyšší denní dávka je 6 mg. Glemid se užívá jedenkrát denně krátce před snídaní nebo během snídaně (nebo prvního hlavního jídla dne). Tablety se polykají celé a zapíjejí se nejméně polovinou sklenice vody. Je velmi důležité, abyste po dobu léčby přípravkem Glemid nevynechával(a) jídla.

K léčbě lze přidat inzulin. V takovém případě Vám dávkování inzulinu předepíše Váš lékař.

Pokud nemáte diabetes dostatečně kompenzován maximální denní dávkou samotného metforminu (jiná, ústy podávaná léčivá látka snižující hladinu glukózy v krvi), lze k léčbě přidat souběžně Glemid. V takovém případě Vám dávku přípravku Glemid předepíše Váš lékař.

Jestliže máte pocit, že účinek přípravku Glemid je příliš silný nebo příliš slabý, řekněte to svému lékaři nebo lékárníkovi.

Jestliže jste užil(a) více tablet přípravku Glemid, než jste měl(a)

Ihned se spojte se svým lékařem nebo se obraťte na nejbližší pohotovostní oddělení nemocnice. Mohou být nutná další opatření. Vezměte si s sebou tuto příbalovou informaci a všechny zbylé tablety, abyste je mohl(a) ukázat lékaři. Příznaky se mohou vyskytnout až za 24 hodiny od požití přípravku Glemid.

Mezi příznaky předávkování patří nízká hladina „cukru“ v krvi, pocit na zvracení, zvracení, bolesti břicha, neklid, třes, poruchy zraku, poruchy koordinace, ospalost, křeče a koma. Pokud si myslíte, že jste užili nadměrnou dávku, ihned snězte cukr nebo vypijte ovocnou šťávu. Při ztrátě vědomí pacienta nesmějí být podnikány žádné pokusy o podání jídla nebo nápoje.

Jestliže jste zapomněl(a) užít přípravek Glemid

Pokud zapomenete užít tablety Glemid, nesnažte se to napravit zvýšením následující dávky, pouze pokračujte v užívání léku tak, jak Vám bylo předepsáno.

Jestliže jste přestal(a) užívat přípravek Glemid

Může se vyskytnout zvýšená hladina „cukru“ v krvi. Před přerušením léčby se poraďte se svým lékařem.

Máte-li jakékoli další otázky týkající se užívání tohoto přípravku, zeptejte se svého lékaře nebo lékárníka.

Možné nežádoucí účinky

Podobně jako všechny léky, může mít i přípravek Glemid nežádoucí účinky, které se ale nemusí vyskytnout u každého.

Vzácné nežádoucí účinky (u více než 1/10000, ale méně než 1/1000 pacientů) jsou: změny krevního obrazu (obvykle se zlepší po ukončení léčby) a pokles hladiny „cukru“ v krvi.

Hypoglykemie (pokles hladiny „cukru“ v krvi) se většinou vyskytne okamžitě, může být závažná a ne vždy ji lze snadno korigovat. Výskyt hypoglykemických reakcí závisí, stejně jako u ostatních terapií snižujících glukózu v krvi, na individuálních faktorech jako jsou dietní návyky a dávkování (viz „Zvláštní opatrnosti při použití přípravku Glemid je zapotřebí“).

Velmi vzácné nežádoucí účinky (u méně než 1/10000 pacientů) jsou: pocit na zvracení, zvracení, průjem, pocit sytosti, bolesti břicha, zhoršení činnosti jater (například cholestáza a žloutenka), hepatitida, nedostatečnost jater, mírné reakce přecitlivělosti, které mohou přejít v závažné reakce (dechové potíže, pokles krevního tlaku a někdy šok), alergická vaskulitida, přecitlivělost na světlo, snížení obsahu sodíku v séru.

Také se mohou vyskytnout zvýšené hodnoty jaterních enzymů, stejně tak kožní reakce přecitlivělosti jako je svědění, vyrážka a kopřivka, zkřížená alergie na sloučeniny sulfonylurey a sulfonamidy.

Může se vyskytnout přechodná porucha zraku, zvláště na počátku léčby.

Pokud se u Vás vyskytnou závažné nebo znepokojující příznaky, jako je žloutenka nebo dušnost, ihned se poraďte se svým lékařem.

Pokud se kterýkoli z nežádoucích účinků vyskytne v závažné míře, nebo pokud si všimnete jakýchkoli nežádoucích účinků, které nejsou uvedeny v této příbalové informaci, prosím, sdělte to svému lékaři nebo lékárníkovi.

Jak lék Glemid uchovávat

Uchovávejte mimo dosah a dohled dětí.

Přípravek Glemid nepoužívejte po uplynutí doby použitelnosti uvedené na krabičce. Doba použitelnosti se vztahuje k poslednímu dni uvedeného měsíce.

Tento léčivý přípravek nevyžaduje žádné zvláštní podmínky uchovávání.

Další informace

Co přípravek Glemid obsahuje

Léčivou látkou je glimepiridum 1 mg, 2 mg, 3 mg, 4 mg nebo 6 mg.

Pomocnými látkami jsou monohydrát laktosy, sodná sůl karboxymethylškrobu, mikrokrystalická celulosa, povidon 40, magnesium-stearát, barviva: 1 mg tablety - červený oxid železitý (E 172), 2 mg tablety - žlutý oxid železitý (E 172), indigokarmín (E 132), 3 mg tablety - žlutý oxid železitý (E 172), 4 mg tablety - indigokarmín (E 132), 6 mg tablety- oranžová žluť (E 110, azobarvivo).

Jak přípravek Glemid vypadá a co obsahuje toto balení

Léková forma: tablety.

Tablety jsou podlouhlé, s půlicí rýhou na obou stranách.


    1 mg tablety jsou růžové,

    2 mg tablety jsou zelené,

    3 mg tablety jsou světle žluté,

    4 mg tablety jsou světle modré,

    6 mg tablety jsou světle oranžové.


Co obsahuje toto balení: PVC/Al blistry, 10, 20, 30, 50, 60, 90 nebo 120 tablet.

Na trhu nemusí být dostupné všechny velikosti balení.

Specification
Léková skupina Léky na cukrovku
Facebook Comments
Write Product Review
You have to be logged in to write a review.
No review available for this item.
Questions about this product?
 *
 *
 *
 *
  *
Please complete all fields marked with a *

Watchdog

We are happy to inform you about a price change of this product respectively when it hits the price you want to purchase.

Verification code:

Dinarin is everywhere

Contacts Dinarin Have you any questions? Contact us online.
Phone orders call: 123 456 759