Roferon-A 18 miu/0,6ml sol inj 3x0,6ml/18mu

Art.No.: 16553
Stock: YES
Manufacturer:

Lék Roferon-A je předepisován lékařem k léčbě virových infekcí, jako je chronická aktivní hepatitida B a chronická hepatitida C a ke zpomalení růstu určitých typů buněk.

Find similar

The product is currently unavailable.

compare Wish Wish Gifts
Roferon-A 18 miu/0,6ml sol inj 3x0,6ml/18mu

Roferon-A


Jaká balení jsou dostupná?
Lék Roferon-A je dostupný v následujících formách a velikostech balení:

Ve formě náplní do dávkovače, kdy jedna zásobní vložka do dávkovače obsahuje 18 milionů mezinárodních jednotek (MIU) interferonu alfa-2a v 0,6 ml injekčního roztoku připraveného k použití v balení po 1 nebo 3 kusech. Zásobní vložky jsou určeny k podání prostřednictvím dávkovače nazvaného Roferon-Pen. Dávkovač Roferon-Pen je spolu se zásobními vložkami určen k vícenásobné samostatné aplikaci přípravku Roferon-A pacientem.

Ve formě předplněných stříkaček pro podkožní podání přípravku Roferon-A v balení po 1 nebo 5 kusech. Jedna předplněná stříkačka obsahuje 3, 6 nebo 9 milionů mezinárodních jednotek (MIU) interferonu alfa-2a v 0,5 ml injekčního roztoku připraveného k použití. Předplněné stříkačky jsou určeny k jednorázové samostatné aplikaci přípravku pacientem.

Všechny velikosti balení nemusí být v prodeji.

Co je lék Roferon-A?
Roferon-A (interferon alfa-2a) je obdobný přírodnímu interferonu alfa, který je v organismu produkován na obranu proti virovým infekcím. Ačkoliv přesný mechanismus jeho působení není znám, Roferon-A prokázal schopnost zastavit růst některých typů buněk.

Roferon-A v zásobních vložkách do dávkovače obsahuje následující pomocné látky: octan amonný, chlorid sodný, benzylalkohol (10 mg/ml), polysorbát 80, kyselinu octovou a roztok hydroxidu sodného. Výrobek obsahuje méně než 1 mmol (23 mg) sodíku na 0,6 ml, tzn. je v podstatě bez sodíku.

K čemu se lék Roferon®-A používá?
Roferon-A je předepisován lékařem k léčbě virových infekcí, jako je chronická aktivní hepatitida B a chronická hepatitida C a ke zpomalení růstu určitých typů buněk. Pokud si nejste jisti, proč vám byl Roferon-A předepsán, měli byste svůj zdravotní stav a léčbu konzultovat s lékařem.

Kdy nesmí být přípravek Roferon-A používán?
Nesmíte užívat Roferon-A, pokud máte alergii nebo přecitlivěle reagujete na kteroukoliv z látek obsažených v přípravku. Stejně tak nesmíte užívat Roferon-A, pokud trpíte nebo jste trpěli závažnou chorobou srdce, ledvin nebo jater, onemocněním krve nebo pokud trpíte záchvaty a/nebo jinými nervovými chorobami.
Roferon-A se nedoporučuje používat u dětí do 3 let věku, pokud to nenařídí lékař. Vážná porucha novorozených dětí, "syndrom lapavého dechu" ("gasping" syndrom), je spjata s benzylalkoholem (neaktivní součást přípravku Roferon-A ve formě injekčního roztoku), a proto není vhodné aplikovat toto léčivo novorozencům. Roferon-A nesmí být podáván nedonošeným dětem nebo novorozencům.

Při určitých onemocněních je možné kombinovat Roferon-A s jinými léčivy. V těchto případech Vám všechna další omezení pro použití přípravku Roferon-A objasní Váš lékař.

Kdy je zapotřebí zachovávat při užívání přípravku Roferon-A zvýšenou opatrnost?
Před zahájením léčby se přesvědčte, že je Váš lékař informován:
  • o Vašich dalších onemocněních, včetně psychiatrických problémů, srdečních, ledvinových nebo jaterních obtíží nebo autoimunitního onemocnění
  • o Vašich alergiích
  • o transplantacích orgánů (např. ledvin nebo kostní dřeně), které byly u Vás provedeny nebo o transplantaci plánované v blízké době
  • o Vašem těhotenství nebo možnosti otěhotnění
  • že trpíte diabetem (vysoká hladina krevního cukru)
  • o jakýchkoli Vašich dalších onemocněních krve

V případě, že trpíte onemocněním krve nebo diabetem, je třeba provádět pravidelné odběry krve pro kontrolu jejího složení, které se může v průběhu léčby měnit. Pokud k tomu dojde, může Váš lékař upravit dávkování přípravku Roferon-A a všech dalších Vámi současně užívaných přípravků.

Jestliže jste léčeni s chronickou hepatitidou C a jste současně infikováni virem HIV a léčeni antiretrovirovými léky, je u Vás zvýšené riziko láktátové acidózy a selhání jater.


Jestliže by se u Vás v průběhu léčby objevily příznaky závažné alergické reakce (např. dýchací obtíže, pocit mrazení nebo vyrážka), vyhledejte ihned lékařskou pomoc.

Jestliže po léčbě nebo v průběhu léčby přípravkem Roferon-A zaznamenáte zhoršené vidění nebo ztrátu zraku, kontaktujte ihned svého lékaře.

Jestliže by se u Vás během léčby přípravkem Roferon-A objevily jakékoli příznaky deprese, např. smutek, pocit bezvýchodnosti nebo myšlenky na sebevraždu, ihned kontaktujte lékaře.

V závislosti na Vaší individuální reakci na Roferon-A může být ovlivněna Vaše schopnost řídit automobil nebo obsluhovat stroje. Měli byste se proto přesvědčit, jak na Roferon-A reagujete, než budete tyto činnosti provádět.


Může být lék Roferon-A užíván v průběhu těhotenství nebo kojení?
Užívání Roferonu-A v průběhu těhotenství byste se měla vyvarovat a Vy i Váš partner byste tedy v průběhu léčby přípravkem Roferon-A měli užívat účinnou antikoncepci. Před začátkem léčby musíte upozornit lékaře, že jste těhotná, domníváte se, že jste těhotná nebo že se chystáte otěhotnět.
V případě, že budete užívat Roferon-A v kombinaci s ribavirinem, musíte si pozorně přečíst návod k užívání ribavirinu, kde jsou uvedeny další informace o antikoncepci během léčby a po léčbě. Ribavirin může zapříčinit vážné poškození plodu. Proto nesmíte být těhotná a nesmíte otěhotnět během terapie ribavirinem ani určitou dobu po ukončení léčby (podrobnosti jsou uvedeny v příbalovém informačním letáku ribavirinu). Bezprostředně před zahájením léčby by u Vás měl být proveden těhotenský test s negativním výsledkem.
Protože se interferon alfa vyskytuje v těle přirozeně, nebylo možné určit, zda je Roferon-A vylučován do mateřského mléka. Proto Váš lékař může rozhodnout, že byste Roferon-A neměla užívat v průběhu kojení.

Které léky mohou způsobit interakci s přípravkem Roferon -A?
Před zahájením léčby se přesvědčte, že je Váš lékař informován o tom, že berete další léky (i ty, které nebyly předepsány Vaším lékařem). Toto je velmi důležité, neboť užívání více než jednoho léku ve stejnou dobu může zesilovat nebo zeslabovat účinek daného léčiva. Proto byste neměli užívat Roferon-A s dalšími léky, pokud jste o tom neinformovali svého lékaře a nedostali k tomu jeho souhlas. Jestliže potřebujete další informace, prodiskutujte tuto záležitost se svým lékařem.

Jak by se měl lék Roferon-A užívat?
Roferon-A by měl aplikovat lékař nebo sestra, nebo Vám lékař řekne, jak si můžete Roferon-A aplikovat sami. Vždy je důležité aplikovat Roferon-A přesně podle rady lékaře.

V případě, že Váš lékař rozhodne, že si můžete Roferon-A aplikovat sami, bude Vás on nebo zdravotní sestra podrobně instruovat o způsobu podání. V žádném případě nepřistupujte k samostatné aplikaci bez předchozí instruktáže lékařem.

Zásobní vložky v kombinaci s dávkovačem Roferon-Pen jsou určeny k podkožní aplikaci přípravku Roferon-A. Ke každému dávkovači je přiložen podrobný návod k použití. Přečtěte si prosím tento návod velmi pečlivě. Zásobní vložky do dávkovače jsou určeny k vícenásobnému použití, což znamená, že prostřednictvím dávkovače můžete jednu zásobní vložku použít vícekrát. Po aplikaci první dávky byste měl/a zapsat datum podání na nálepku, která je přiložena ke každé zásobní vložce, a znovu ji použít nejpozději v průběhu 28 dnů od tohoto data. Váš lékař nebo zdravotní sestra Vám ukáží tzv. "aseptický způsob" aplikace, který Vám umožní aplikovat si samostatně potřebné množství přípravku Roferon-A. Při každé nové injekci musí být použita nová sterilní jehla.

Roferon-A byste měli aplikovat 8 až 12 týdnů, po uplynutí této doby se poraďte s lékařem, který rozhodne, zda v léčbě pokračovat. Váš lékař Vám řekne, jaké množství přípravku Roferon-A máte užívat. Maximální dávka v jedné injekci denně by neměla přesáhnout 36 milionů mezinárodních jednotek.

Pokud budete na lék dobře reagovat, měli byste v léčbě pokračovat tak dlouho, jak Vám doporučí lékař. Pokud jste zapomněli užít jednu dávku, užijte ji ihned jak si vzpomenete a musíte o tom co nejdříve informovat svého lékaře.

Neměňte sami předepsané dávkování. Pokud si myslíte, že jsou účinky léku příliš slabé nebo příliš silné, řekněte o tom svému lékaři. Pokud Vy nebo jiná osoba užije příliš velké množství přípravku Roferon-A a dojde k předávkování, musíte okamžitě kontaktovat Vašeho lékaře nebo nejbližší nemocnici.

Kdy a jak léčba přípravkem Roferon-A končí?
Váš lékař bude vědět nejlépe, kdy ukončit léčbu přípravkem Roferon-A. Vždy, když budete chtít ukončit aplikaci tohoto přípravku, musíte informovat lékaře. Později je možné opět zahájit léčbu přípravkem Roferon-A, pokud vám ho lékař znovu předepíše.

Jaké jsou možné vedlejší účinky přípravku Roferon-A?
Během léčby přípravkem Roferon-A byly popsány případy výskytu vážných alergických reakcí (např. dýchací obtíže, pocit mrazení nebo vyrážka).

Navzdory pozitivním efektům přípravku Roferon-A je možné, že se během léčby projeví některé vedlejší účinky, a to dokonce i tehdy, když budete lék užívat přesně podle doporučení.
Většina pacientů může pociťovat symptomy podobné chřipce, jako je únava, návaly horka, třesavka, ztráta chuti k jídlu, bolesti svalů a kloubů, bolesti hlavy a pocení. Tyto příznaky můžete obvykle zmírnit užíváním paracetamolu. Váš lékař vám poradí, jak paracetamol dávkovat. Symptomy podobné chřipce obvykle s postupem léčby mizí. Mnoho pacientů zjistilo, že je vhodnější brát Roferon-A večer před spaním, a dobu, kdy se projevují vedlejší účinky, prospat.

Dlouhodobými nežádoucími účinky přípravku Roferon-A jsou: ztráta chuti k jídlu, nevolnost a/nebo zvracení, slabá nebo středně silná bolest břicha, pálení žáhy a průjem. V průběhu léčby přípravkem Roferon-A byla dále zaznamenána zvýšená únava, vyrážka, reakce v místě vpichu (velmi zřídka nekrotická, tzn. odumření tkáně), suchá nebo svědící pokožka, řídnutí vlasů (zcela reverzibilní po ukončení terapie), poruchy vidění a onemocnění zraku (např. retinální krvácení nebo srážení krve v retinálních cévách), konjunktivitida, pocit brnění, znecitlivění, závrať, poruchy spánku, úzkostné stavy a u některých pacientů zmatenost nebo křeče (epileptické záchvaty). Zřídka se u nemocných léčených přípravkem Roferon-A vyskytly autoimunitní poruchy (způsobené tím, že organismus reaguje proti vlastním buňkám), jako vaskulitida (zánět krevních cév), artritida, hemolytická anémie a dysfunkce štítné žlázy, velmi vzácně též pneumonie, zvýšení hladiny krevního cukru, sarkoidóza a idiopatická trombocytopenická purpura (drobná krvácení v kůži nebo ve sliznicích). Informujte svého lékaře, pokud se u vás projeví deprese a pocity smutku. V řídkých případech se objevily závažné problémy jater a ledvin a došlo ke zhoršení psoriázy.

Pokud se u Vás objeví přetrvávající infekce, např. bolest v krku, měli byste informovat svého lékaře. Vzácně bylo popsáno snížení počtu bílých krvinek (agranulocytóza).


Váš lékař může rozhodnout o kombinaci léčby přípravkem Roferon-A s dalšími léčivy. V tomto případě se mohou objevit další nežádoucí účinky. Pokud by se u Vás tyto účinky vyskytly, budou Vám vysvětleny Vaším lékařem.
Jestliže jste uvedenými nebo dalšími neočekávanými vedlejšími účinky znepokojeni, poraďte se se svým lékařem.

Pacienti, s hepatitidou C, kteří jsou současně infikováni HIV: Laktátová acidóza a zhoršení jaterních funkcí jsou vedlejšími účinky, které jsou spojené s intenzivní antiretrovirovou léčbou (HAART), léčbou HIV. Pokud jste léčeni v rámci terapie HAART, může u Vás přidání interferonů + ribavirinu zvýšit riziko laktátové acidózy a selhání jater. Váš lékař bude pozorně sledovat všechny příznaky a symptomy tohoto stavu. (Prosím, přečtěte si také příbalovou informaci pro lék ribavirin).


Jak by měl být přípravek Roferon-A skladován?

Roferon-A zásobní vložky do dávkovače:
Před použitím toto léčivo uchovávejte v krabičce, při teplotě 2 °C až 8 °C (v chladničce).
Po vložení do dávkovače Roferon-Pen může být zásobní vložka spolu s dávkovačem uchovávána při teplotě do 25 °C po dobu maximálně 28 dnů. Nicméně, pokud je to možné, po každé aplikaci uložte dávkovač s vloženou zásobní vložkou zpět do chladničky. Zásobní vložky do dávkovače lze použít maximálně po dobu 28 dnů od aplikace první dávky.

Roferon-A je třeba za všech okolností chránit před světlem a nikdy nesmí být zmrazen.

Uchovávejte přípravek mimo dosah a dohled dětí.

Roferon-A nesmí být použit po uplynutí doby použitelnosti (EXP) vyznačené na vnějším obalu.

Roferon-A byl předepsán pro Vás osobně a za žádných okolností ho nesmíte poskytnout nikomu jinému. Pamatujte na to, abyste nevyužité léky vrátili do lékárny, kde bude zajištěna jejich ekologická likvidace.Obecné poznámky
Další informace o přípravku Roferon-A můžete získat od svého lékaře, který má k dispozici detailnější poznatky.
Facebook Comments
Write Product Review
You have to be logged in to write a review.
No review available for this item.
Questions about this product?
 *
 *
 *
 *
  *
Please complete all fields marked with a *

Watchdog

We are happy to inform you about a price change of this product respectively when it hits the price you want to purchase.

Verification code:

Dinarin is everywhere

Contacts Dinarin Have you any questions? Contact us online.
Phone orders call: 123 456 759