Home / Apteka / / /
Pamitor 15 mg/ml inf cnc sol1x6ml

Pamitor 15 mg/ ml inf cnc sol1x6ml

Nr Art.: 9088882435517 SÚKL: 0013349
Magazynie: TAK
Producent:

Léčba onemocnění způsobených zvýšenou aktivitou osteoklastů jako jsou:hyperkalcémie vyvolaná náorem; osteolytické kostní metastázy; mnohočetný myelom; kostní forma Pagetovy choroby.

Znajdź podobne

Produkt jest obecnie niedostępny.

porównaj Wish Wish prezenty
Pamitor 15 mg/ml inf cnc sol1x6ml

Pamitor 15 mg/ml

Koncentrát pro přípravu infuzního roztoku
Acidum pamidronicum


KVALITATIVNÍ A KVANTITATIVNÍ SLOŽENÍ

Acidum pamidronicum 12,6 mg (odpovídá dinatrii pamidronas 15,0 mg) v 1 ml roztoku.

Ampule po 1 ml, 2 ml, 4 ml a 6 ml obsahují množství odpovídající 15 mg, 30 mg, 60 mg a 90 mg dinatrii pamidronas.

LÉKOVÁ FORMA

Koncentrát pro přípravu infuzního roztoku
Popis přípravku: čirý bezbarvý roztok, prakticky prostý částic

KLINICKÉ ÚDAJE

Indikace
Léčba onemocnění způsobených zvýšenou aktivitou osteoklastů jako jsou:
- hyperkalcémie vyvolaná nádorem;
- osteolytické kostní metastázy;
- mnohočetný myelom;
- kostní forma Pagetovy choroby.
Přípravek je určen pro dospělé a mladistvé.

Dávkování a způsob podání
Přípravek PAMITOR nesmí být nikdy injikován formou bolusu.
Roztok přípravku PAMITOR, se ředí infuzními roztoky, které nesmějí obsahovat kalcium (fyziologický roztok nebo 5% roztok glukózy). Aplikuje se pomalou i.v. infuzí. Rychlost infuze nikdy nesmí překročit rychlost 60 mg za 1 hodinu (1 mg/min) a koncentrace infundovaného roztoku nesmí být vyšší než 90 mg/250 ml. Dávka 90 mg ve 250 ml infuzního roztoku se za normálních okolností aplikuje po dobu 2hodinové infuze. U pacientů s mnohočetným myelomem a u pacientů s hyperkalcémií vyvolanou nádorem se doporučuje dávku 90 mg podávat v 500 ml roztoku po dobu nejméně 4 hodin. Infuzní kanyla by měla být pečlivě zavedena do větší žíly, aby se minimalizovala možnost vzniku lokálních nežádoucích reakcí.

Osteolytické kostní metastázy a mnohočetný myelom
Doporučená dávka přípravku PAMITOR k léčbě převážně ostelolytických kostních metastáz a mnohočetného myelomu je 90 mg, aplikuje se každé 4 týdny ve formě jednorázové infuze.
Pacientům s kostními metastázami, kterým je chemoterapie aplikována ve 3týdenních intervalech, je možné podávat dávku 90 mg ve stejných, třítýdenních intervalech. V léčbě by se mělo pokračovat až do doby, kdy se léčba musí přehodnotit vzhledem k progresi kostního postižení.

Hyperkalcémie vyvolaná nádorem
Doporučuje se, aby pacienti byli před léčbou nebo během léčby hydratováni fyziologickým roztokem.
Dávka přípravku PAMITOR závisí na počátečních hladinách sérového kalcia pacientů. Následující doporučení dávek jsou odvozena z klinických dat nekorigovaných hodnot sérového kalcia. Dávky, které jsou uvnitř daného rozmezí, jsou také aplikovatelné na hodnoty sérového kalcia, korigované na hodnoty sérových proteinů nebo albuminu rehydratovaných pacientů.

Počáteční hladina sérového kalcia Doporučená celková dávka
mmol/l mg% mg
do 3,0 do 12,0 15-30
3,0-3,5 12,0-14,0 30-60
3,5-4,0 14,0-16,0 60-90
> 4,0 > 16,0 90

Celková dávka přípravku PAMITOR se podává buď formou jednorázové infuze, nebo v opakovaných infuzích během 2 až 4 po sobě jdoucích dnů. Maximální dávka pro léčebnou kúru je 90 mg, a to jak pro počáteční, tak i opakované léčebné cykly. Významný pokles hladiny sérového kalcia je obvykle pozorován za 24 až 48 hodin po aplikaci přípravku PAMITOR a normalizace je obvykle dosaženo během 3 až 7 dnů. Pokud během této doby nedojde k normalizaci hladiny kalcia, může se podat další dávka. Trvání odpovědi může být zcela individuální a je u jednotlivých pacientů různé. Léčba se může opakovat kdykoliv se znovu objeví hyperkalcémie. Podle klinických zkušeností je známo, že se zvyšujícím se počtem infuzí může klesat účinnost přípravku.

Pagetova choroba
Doporučená celková dávka přípravku PAMITOR je pro léčebný cyklus 180 až 210 mg. Této celkové dávky může být dosaženo buď v 6 aplikacích po 30 mg 1krát týdně (celková dávka je 180 mg), nebo ve 3 podáních po 60 mg 1krát každý druhý týden. Pokud se používá dávka 60 mg, doporučuje se zahájit léčbu dávkou 30 mg (celková dávka je 210 mg). Při zhoršování klinického obrazu nebo biochemických ukazatelů (aktivita sérové alkalické fosfatázy) je třeba kúru opakovat, nejdříve však za 6 měsíců.

Poškození funkcí ledvin
Přestože podle farmakokinetických studií není u pacientů s jakýmkoliv stupněm poškození ledvinných funkcí nutná úprava dávky, doporučuje se podávat přípravek Pamidronat Torrex maximální rychlostí infuze 20 mg za hodinu.

Poškození funkcí jater
U pacientů s mírným až středním poškozením jaterních funkcí není podle farmakokinetických studií nutná úprava dávkování.

Kontraindikace
Známá přecitlivělost na přípravek PAMITOR nebo jiné bifosfonáty, těhotenství, laktace, dětský věk. Nesmí se podávat jako injekční bolus. PAMITOR se nesmí podávat s jinými bifosfonáty, s jinými antihyperkalciemickými látkami nebo s kalciem v infuzi.

Zvláštní upozornění
Varování:
PAMITOR se nesmí podávat jako bolus, vždy se musí ředit roztoky, které neobsahují kalcium a musí být aplikována v pomalé nitrožilní infuzi. PAMITOR se nemá podávat s jinými bifosfonáty, protože jejich kombinované účinky nebyly dosud klinicky ověřeny.

Upozornění:
Po zahájení léčby se doporučuje monitorovat hladiny sérových elektrolytů, kalcia a fosfátů. Pacienti, kteří mají podstoupit operaci štítné žlázy, mohou být vzhledem k relativnímu hypoparathyreoidismu velice vnímaví na vyvolanou hypokalcémii. U pacientů, léčených opakovanými infuzemi pamidronatu delší dobu a zvláště u pacientů s poruchou ledvinných funkcí nebo i jen predispozicí k tomuto onemocnění (s mnohočetným myelomem nebo hyperkalcémií indukovanou nádorem) je nutné periodicky sledovat laboratorní hodnoty a klinické parametry renálních funkcí, neboť bylo při dlouhodobé léčbě pacientů s mnohočetným myelomem popsáno poškození ledvinných funkcí, včetně renálního selhání. Nebylo však jednoznačně prokázáno, zda bylo poškození ledvin způsobeno aplikací pamidronatu nebo progresí základního onemocnění a doprovodných komplikací.
U pacientů s těžkou jaterní insuficiencí nejsou dostupná žádná klinická data, a proto neexistuje ani specifické doporučení.
U pacientů se srdečním onemocněním, především u starších lidí, může hydratace fyziologickým roztokem vést až k srdečnímu selhání (selhání levé komory srdeční nebo srdeční městnání). Horečka, příznaky podobné chřipce se mohou také podílet na tomto typu poškození.
U pacientů s kostní formou Pagetovy choroby existuje riziko deficitu kalcia nebo vitaminu D, aby bylo toto riziko minimalizováno, mělo by být kalcium nebo vitamin D podány perorálně.

Interakce
Při aplikaci pamidronatu současně s běžně užívanými protinádorovými léky nebyly zjištěny žádné interakce. U pacientů s těžkou hyperkalcémií se pamidronat používal v kombinaci s kalcitoninem. Tato kombinace měla synergický účinek, který vyvolal rychlejší pokles sérového kalcia.

Těhotenství a kojení
V pokusech na zvířatech nebyl zjištěn teratogenní účinek pamidronátu ani jeho vliv na reprodukci nebo fertilitu. Nižší hladina sérového kalcia byla u potkanních samic pravděpodobně příčinou delší doby potřebné pro zabřeznutí a nižšího přežití mláďat. U březích potkanních samic byl prokázán přestup pamidronátu přes placentární bariéru a jeho kumulace v kostní tkáni plodu, a to stejným způsobem jako u dospělých zvířat. S podáváním přípravku v těhotenství nejsou žádné zkušenosti, a proto se, s výjimkou případů život ohrožující hyperkalcémie, podávání přípravku v těhotenství nedoporučuje. V experimentálních studiích na kojících potkanech bylo prokázáno, že pamidronát přechází do mateřského mléka, a proto by matky léčené pamidronatem by neměly kojit své děti.

Účinky na schopnost řídit a obsluhovat stroje
Pacienti musejí být upozorněni, že se po infuzích přípravku PAMITOR může objevit, i když jen v ojedinělých případech, somnolentní stav nebo závratě. V těchto případech se nedoporučuje řízení motorových vozidel, obsluha obráběcích strojů nebo vykonávání jiných činností vyžadujících zvýšenou pozornost.

Nežádoucí účinky
Nežádoucí účinky jsou obvykle mírné a přechodné. Nejčastější nežádoucí reakcí je asymptomatická hypokalcémie a horečka (zvýšení tělesné teploty o 1 až 2 st. C), které se obvykle vyskytují během prvních 48 hodin po zahájení infuze.
Horečka většinou odezní spontánně a nevyžaduje žádnou léčbu. Symptomatická hypokalcémie se vyskytuje jen vzácně.

Stanovení frekvence výskytu: Časté = více než 10%, Méně časté = 1 až 10%, Vzácné = 0,001 až 1%, Ojedinělé = méně než 0,001%.

Celkové poruchy a reakce v místě aplikace
Časté: horečka nebo chřipkové příznaky, které jsou někdy doprovázeny malátností, ztuhlostí, únavou a návaly.

Méně časté: lokální reakce v místě vpichu: bolestivost, zarudnutí, zduření, otok, zatvrdnutí, flebitida, tromboflebitida.

Poruchy svalové a kosterní soustavy a pojivové tkáně
Méně časté: přechodná bolestivost kostí, artralgie, myalgie, celková bolestivost.
Vzácné: svalové křeče.

Gastrointestinální poruchy
Méně časté: nauzea, zvracení.
Vzácné: nechutenství, bolesti břicha, průjem, zácpa, dyspeptické obtíže.
Ojedinělé: gastritida.

Poruchy nervového systému
Méně časté: bolesti hlavy.
Vzácné: agitovanost, zmatenost, závratě, nespavost, somnolence, letargie.
Ojedinělé: symptomatická hypokalcémie (parestézie, tetanie), záchvaty křečí, zrakové halucinace.

Poruchy krve a lymfatického systému
Méně časté: lymfocytopénie.
Vzácné: leukopénie.
Ojedinělé: trombocytopénie.


Srdeční poruchy
Vzácné: hypotenze, hypertenze.
Ojedinělé: selhání levé komory srdeční (dyspnoe, plicní edém), městnavé srdeční selhání (edém) obvykle způsobené hyperhydratací.

Poruchy ledvin a močových cest
Ojedinělé: hematurie, akutní renální selhání, zhoršení stávajícího renálního onemocnění.

Poruchy kůže a podkožní tkáně
Vzácné: zarudnutí kůže, svědění.

Poruchy oka
Ojedinělé: konjunktivitida, uveitida (iritis, iridocyklitis), skleritis, episkleritis, xanthopsie.

Infekce a infestace
Ojedinělé: reaktivace herpes simplex a herpes zoster.

Vyšetření
Časté: hypokalcémie, hypofosfatémie.
Méně časté: hypomagnezémie.
Vzácné: hyperkalémie, hypokalémie, hypernatrémie.
Ojedinělé: abnormální jaterní testy, zvýšení sérového kreatininu a urey.
Mnoho těchto nežádoucích účinků je spojeno se základním onemocněním pacienta.

Předávkování
Pacienti, kteří dostali vyšší než doporučené dávky by měli být pečlivě sledováni. V případech klinicky významné hypokalcémie s parestézií, tetanií a hypotenzí by se zlepšení stavu mělo dosáhnout aplikací calcium gluconicum ve formě infuze.

FARMAKOLOGICKÉ VLASTNOSTI
Farmakodynamické vlastnosti
Farmakoterapeutická skupina:
Inhibitor kostní resorpce
ATC: M05BA03

Léčivá látka přípravku PAMITOR, pamidronát dvojsodný (patří do skupiny bifosfonátů), je silný inhibitor osteoklastické resorpce kosti. Mechanismus jeho účinku spočívá v pevné vazbě na hydroxyapatit kostní tkáně a v blokádě kostní resorpce osteoklasty. In vitro inhibuje tvorbu a rozpouštění krystalů hydroxyapatitu.
Pamidronát snižuje přístup prekursorů osteoklastů ke kostní tkáni a jejich následnou transformaci ve zralé resorbující osteoklasty. Avšak hlavním mechanismem účinku bisfosfonátu navázaného na kostní tkáň je jeho lokální a přímý, antiresorpční účinek, a to jak in vitro, tak in vivo.
V experimentálních studiích bylo prokázáno, že pamidronát, pokud je podán před nebo v době inokulace nebo transplantace nádorových buněk, inhibuje osteolýzu vyvolanou nádorem. Změny biochemických parametrů jsou odrazem inhibičního působení přípravku na nádorem vyvolanou hyperkalcémii, primárně dochází k poklesu hladin sérového kalcia a fosfátů a sekundárně k poklesu vylučování kalcia, fosfátů a hydroxyprolinu močí. Hyperkalcémie může vést k poklesu objemu extracelulární tekutiny a ke snížení glomerulární filtrace. Řízením hyperkalcémie pomocí pamidronatu se zvýší u většiny pacientů glomerulární filtrace a klesne hladina sérového kreatininu.
V klinických studiích bylo především u pacientů s osteolytickými kostními metastázami nebo s mnohočetným myelomem zjištěno, že pamidronat zabraňuje nebo alespoň oddaluje vznik takových nežádoucích příhod, jako jsou hyperkalcémie, zlomeniny kostí, komprese obratlů, potřeba aktinoterapie, chirurgických zákroků na postižených kostech, a dále snižuje bolestivost postižených kostí. Pokud byl pamidronat používán v kombinaci se standardní protinádorovou léčbou, došlo k opoždění progrese kostních metastáz. Navíc bylo u osteolytických kostních metastáz, které byly rezistentní na cytotoxickou a hormonální terapii rentgenologicky prokázáno, že došlo ke stabilizici nebo sklerotizaci onemocnění.
Kostní forma Pagetovy choroby, charakterizovaná ložisky zvýšené kostní resorpce a kvalitativními změnami v přestavbě kostí, dobře terapeuticky odpovídá na léčbu pamidronatem. Klinickou a biochemickou remisi onemocnění je možné demonstrovat scintigraficky, poklesem hydroxyprolinu v moči, alkalické fosfatázy v séru a symptomatickým zlepšením.

Farmakokinetické vlastnosti
Obecná charakteristika:
Pamidronát má silnou afinitu ke kalcifikované tkáni. Úplné vyloučení pamidronátu z organismu nebylo v průběhu experimentálních studií nikdy pozorováno. Kalcifikované tkáně jsou považovány za místo "zřejmého vylučování".

Absorpce:
Pamidronát je podáván formou intravenózní infuze, absorpce je tedy kompletní na konci infuze.

Distribuce:
Plazmatické koncentrace pamidronátu stoupají rychle na začátku infuze a prudce klesají s ukončením infuze. Jeho poločas v plazmě je kolem 0,8 hodiny. Rovnovážný stav "steady - state" je dosažen během 2 až 3hodinové infuze. Vrcholu koncentrace pamidronátu v plazmě (10 nmol/l) je dosaženo po dávce 60 mg aplikované déle než 1 hodinu. Jak u zvířat, tak i u lidí je v organismu po každé dávce pamidronátu retinováno téměř shodné procento podané dávky, tj. 45 až 80%. Kumulace pamidronátu v kostech není omezena kapacitou kostí, ale závisí na celkové podané dávce. Procento cirkulujícího pamidronátu, vázaného na plazmatické bílkoviny, je relativně nízké (kolem 54%) a zvyšuje se s patologicky zvýšenými hladinami kalcia.

Vylučování:
Pamidronát v organismu nepodléhá biotransformaci a je téměř výlučně vylučován renální exkrecí. Po intravenózní infuzi bylo během 72 hodin v moči nalezeno asi 20 až 55% podané dávky v nezměněné formě, tj. jako pamidronát. Zbývající část dávky byla po sledovanou dobu experimentálních studií retinována v organismu. Procento retinované v organismu nezávisí ani na dávce (rozmezí 15 až 180 mg) ani na rychlosti infuze (1,25 až 60 mg/hod). Vylučování pamidronátu do moči je biexponenciální a odpovídá zřejmě poločasům 1,6 a 27 hodin. Celková plazmatická clearance je pravděpodobně 180 ml/min a renální clearance je asi 54 ml/min. Renální clearance pamidronátu v zásadě odpovídá clearance kreatininu.
Metabolismus pamidronátu v játrech a jeho jaterní clearance jsou nevýznamné, a proto má přípravek PAMITOR jen malou schopnost vyvolávat lékové interakce, a to ať na metabolické úrovni nebo vazbou na proteiny.

Pacienti se zhoršenou funkcí jater:
Farmakokinetika pamidronátu byla studována u mužů s karcinomem metastazujícím do kostí, kteří měli jak normální jaterní funkce (n=6), tak u skupiny mužů s mírným až středním zhoršením jaterních funkcí (n=9). Každému pacientovi byla aplikována jedna dávka 90 mg pamidronátu ve formě 4hodinové infuze. Přestože byly nalezeny rozdíly ve farmakokinetice mezi pacienty s normální funkcí jater a pacienty s mírně až středně zhoršenou funkcí jater, nebyly tyto rozdíly klinicky relevantní. U pacientů s poškozením jaterních funkcí byly průměrné hodnoty AUC větší (39,7%) a Cmax (28,6%) vyšší. Za 12 až 36 hodin po skončení infuze nebyly hladiny léku detekovatelné. Vzhledem k tomu že se PAMITOR aplikuje jedenkrát za měsíc, nedá se akumulace léku očekávat, a proto u těchto pacientů není nutná úprava dávkování.

Pacienti se zhoršenou funkcí ledvin:
U pacientů se závažným zhoršením funkce ledvin (clearance kreatininu < 30 ml/min.) a s výskytem karcinomu metastazujícím do kostí je průměrná plazmatická hodnota AUC dvojnásobná. Rychlost vylučování močí klesá s klesající clearance kreatininu, ačkoliv celkové množství vyloučené močí není výrazně ovlivněno funkcí ledvin. Retence pamidronátu v organismu je u pacientů s karcinomem se zhoršenou funkcí ledvin nebo bez ní podobná, a pokud se dodržuje dávkovací schéma, není nutná úprava dávkování.

Předklinické údaje vztahující se k bezpečnosti přípravku
Pamidronát má přímý cytotoxický účinek na silně prokrvené orgány, zejména na ledviny po i.v. podání. Přípravek nemá mutagenní ani kancerogenní účinky.

FARMACEUTICKÉ ÚDAJE

Pomocné látky:
Chlorid sodný, hydroxid sodný, voda na injekci.

Inkompatibility
Pamidronát tvoří komplexy s dvojmocnými kationty a nesmí se proto přidávat do infuzních roztoků s obsahem kalcia a magnezia.

Doba použitelnosti
Ampule z bezbarvého silikonizovaného skla: 3 roky
Ampule z polyethylenu: 3 roky

Uchovávání
Žádné zvláštní podmínky uchovávání.
Z mikrobiologického hlediska je třeba přípravek spotřebovat ihned po naředění.
Uchovávejte mimo dosah a dohled dětí.

Druh obalu a velikost balení

1. skleněné ampule z bezbarvého skla, krabička.

2. polyethylenové ampule (PE), krabička.

Velikost balení :

1x a 4x 1 ml (15 mg)

1x a 4x 2 ml (30 mg)

1x a 4x 4 ml (60 mg)

1x a 4x 6 ml (90 mg)

Návod k použití:
Viz dávkování a způsob podání

DRŽITEL ROZHODNUTÍ O REGISTRACI
Torrex Chiesi CZ, s.r.o., Praha, Na Květnici 33, Praha 4

VÝROBCE
Torrex Chiesi Pharma GmbH, Vídeň, Rakousko

REGISTRAČNÍ ČÍSLO
44/187/03-C

DATUM REVIZE TEXTU
10.2. 2010


Specyfikacja
Léková skupina Léky na kosti
Pliki multimedialne

Komentarze z Facebooka
Napisz recenzję produktu
Musisz być zalogowany, aby móc napisać recenzję.
Nie ma dostępnych recenzji tego produktu.
Dotaz na produkt
 *
 *
 *
 *
  *
Wypełnij wszystkie pola oznaczone *

Watchdog

Poinformujemy Cię jeśli cena produktu osiągnie kwotę jaką jesteś w stanie za niego zapłacić.

Kod weryfikacyjny:

Dinarin jest wszędzie

Kontakt Dinarin Czy masz jakieś pytania? Skontaktuj się z nami online.
Zleceń telefon: 123 456 759