Home / Apteka / /
Tritace 10 por tbl nob 30x10mg

Tritace 10 por tbl nob 30x10mg

Nr Art.: 8595187811607 SÚKL: 0015864
Magazynie: TAK
Producent:
oxstateactive

Lék Tritace vede k normalizaci krevního tlaku a snížení rizika komplikací vysokého krevního tlaku. Po podání Tritace dochází k rozšíření cév, snížení cévního odporu a ke snížení krevního tlaku.

Tylko na receptę.

porównaj Wish Wish prezenty
Tritace 10 por tbl nob 30x10mg

TRITACE1. CO JE LÉK TRITACE A K ČEMU SE UŽÍVÁ

Ramipril, obsažený v přípravku Tritace, se v organismu mění na účinný ramiprilát, který snižuje tvorbu tělu vlastní látky angiotenzinu II. Angiotenzin II je látka zužující cévy a zvyšující krevní tlak. Po podání Tritace dochází k rozšíření cév, snížení cévního odporu a ke snížení krevního tlaku. Účinek po jednorázově podané dávce je patrný během 1- 2 hodin po podání léku, jeho vrchol je během 3 - 6 hodin. Účinek jedné dávky obvykle trvá 24 hodin.

Pravidelná léčba přípravkem Tritace vede k normalizaci krevního tlaku a snížení rizika komplikací vysokého krevního tlaku.

Preventivní podávání Tritace některým skupinám pacientů vede k významnému snížení výskytu srdečního infarktu, cévní mozkové příhody a úmrtí ze srdečně cévních příčin (viz níže).

Při preventivním podání pacientům s počínající glomerulární nefropatií (onemocněním ledvin) se snižuje míra vylučování bílkovin ledvinami. Při preventivním podávání pacientům s rozvinutou glomerulární nefropatií se snižuje rychlost přechodu do konečného stádia ledvinného selhání.

Tritace se užívá k léčbě vysokého krevního tlaku (hypertenze), městnavé srdeční nedostatečnosti a k léčbě pacientů, u kterých se během prvních několika dnů po akutním srdečním infarktu projevily známky srdeční nedostatečnosti.

Tritace se dále preventivně podává pacientům, kteří mají ischemickou chorobu srdeční, ischemickou chorobu dolních končetin, kteří prodělali cévní mozkovou příhodu, nebo pacientům s cukrovkou, kteří mají současně alespoň jeden další rizikový faktor (vysoký krevní tlak, zvýšenou hladinu cholesterolu v krvi, kouření, onemocnění cév nebo ledvin). U těchto pacientů významně snižuje výskyt srdečního infarktu, cévní mozkové příhody a úmrtí ze srdečně cévních příčin.

Tritace se užívá též k předcházení dalšího zhoršení poškození funkce ledvin při glomerulární nefropatii (poškození v důsledku cukrovky nebo vysokého tlaku).

Přípravek je určen pro dospělé pacienty.

2. Čemu musíte věnovat pozornost, než začnete lék TRITACE užívat

Neužívejte Tritace:

pokud jste přecitlivělý/á na ramipril, jiný ACE inhibitor nebo některou z pomocných látek Tritace,
pokud se u Vás někdy v minulosti objevil tzv. angioneurotický edém (náhle vznikající otok např. obličeje, jazyka, hrtanu, končetin),
pokud trpíte poruchou cév zásobujících krví ledviny,
pokud máte zúženou srdeční chlopeň,
pokud máte nízký krevní tlak nebo labilní krevní oběh,
pokud jste těhotná,
pokud kojíte.

Pokud si myslíte, že byste mohl(a) mít některé z uvedených potíží nebo máte-li jakékoli jiné pochybnosti, poraďte se, než začnete Tritace užívat, se svým lékařem.

Zvláštní opatrnosti při použití Tritace je zapotřebí:

Pokud užíváte nějaký další lék (viz "Vzájemné působení s dalšími léčivými přípravky"), oznamte to svému lékaři předtím, než začnete Tritace užívat.

Podávání Tritace vyžaduje pravidelné lékařské kontroly.

Vzájemné působení s dalšími léčivými přípravky:

Některé další léčivé přípravky mohou ovlivnit užívání Tritace a naopak.

Prosím, informujte svého lékaře nebo lékárníka o všech lécích, které užíváte nebo jste užíval(a) v nedávné době, a to i o lécích, které jsou dostupné bez lékařského předpisu. Dříve než začnete užívat některý z volně prodejných léků, poraďte se se svým lékařem.

K nežádoucímu zvýšení obsahu draslíku v krvi může dojít při současném užívání Tritace a přípravků s obsahem draselných solí, diuretik (močopudných látek) zvyšujících hladinu draslíku v krvi (např. spironolaktonu) nebo heparinu (lék podávaný ke snížení srážlivosti krve).

Snížení krevního tlaku vyvolané přípravkem Tritace se může prohloubit současným užíváním diuretik, jiných antihypertenzitiv (léků snižujících krevní tlak) a léků, které snižují krevní tlak svým vedlejším účinkem (např. nitráty, tricyklická antidepresiva, anestetika).

Současné užívání Tritace s allopurinolem (lék pro léčbu dny), imunosupresivy, kortikosteroidy, prokainamidem (lék pro léčbu poruch srdečního rytmu), cytostatiky (léky pro léčbu nádorů) zvyšuje pravděpodobnost změn v krevním obraze.

Tritace může zvyšovat účinek léků užívaných pro léčbu cukrovky (insulinu a antidiabetik).
Soli lithia (používané při některých duševních onemocněních) mohou vlivem Tritace dosahovat zvýšené hladiny v krvi a mohou se tak prohloubit jejich nežádoucí účinky.

Účinek Tritace může být snížen současným užíváním některých léčiv zmírňujících bolest nebo zánět (nesteroidní protizánětlivé látky, např. kyselina acetylsalicylová a indometacin).

Užívání přípravku s jídlem a pitím:

Tablety se polykají bez rozkousání, s dostatečným množstvím tekutiny (přibližně půl sklenice). Lze je užívat nezávisle na jídle

Tritace může zesílit účinek alkoholu.
Zvýšený příjem soli v potravě může oslabit účinek Tritace na snížení krevního tlaku.

Těhotenství a kojení:

Přípravek Tritace se nesmí užívat v těhotenství. Před zahájením léčby je třeba těhotenství vyloučit.
Je-li léčba přípravkem Tritace nezbytná během kojení, pacientka musí kojení přerušit, aby se ramipril nedostal v mateřském mléce do dětského organismu.

Řízení dopravních prostředků a obsluha strojů:

Snížení krevního tlaku může zhoršit schopnost soustředit se a rychle reagovat a tudíž např. i schopnost řídit motorová vozidla nebo ovládat stroje. Toto platí více na začátku užívání léku nebo po požití alkoholu. Činnosti vyžadující zvýšenou pozornost, koordinaci pohybů a rychlé rozhodování (např. řízení motorových vozidel, obsluha strojů) byste měli vykonávat jen na základě výslovného souhlasu lékaře.


3. JAK SE LÉK TRITACE UŽÍVÁ

Vždy užívejte Tritace přesně, jak Vám lékař předepsal. Pokud si nejste jisti, měli byste konzultovat Vašeho lékaře nebo lékárníka.

Dávkování a délka léčby je individuální a vždy je musí určit lékař. Je založeno na požadovaném účinku a na individuální snášenlivosti léku pacientem. Léčba přípravkem Tritace je obvykle dlouhodobá.

Léčba vysokého krevního tlaku (hypertenze): obvyklá počáteční dávka je jedna tableta Tritace 2,5 jednou denně. Dávku může lékař zvýšit v závislosti na reakci pacienta na léčbu v intervalu 2 až 3 týdnů na udržovací dávku 5 mg (tj. 1 tableta Tritace 5). Maximální denní dávka je 10 mg (tj. 1 tableta Tritace 10).

Léčba městnavé srdeční nedostatečnosti: obvyklá počáteční dávka je jedna tableta Tritace 1,25 jednou denně. Dávku může lékař zvýšit v závislosti na reakci pacienta na léčbu v intervalu 1 až 2 týdnů na udržovací dávku 2,5 mg (tj.1 tableta Tritace 2,5) a více, maximální denní dávka je 10 mg (tj. 1 tableta Tritace 10).

Léčba po akutním srdečním infarktu: obvyklá počáteční dávka je 2 tablety Tritace 2,5 (jedna tableta ráno a jedna večer). Tato dávka se po dvou dnech obvykle zvyšuje na 2 tablety Tritace 5. Maximální denní dávka je 10mg (tj. 2 tablety Tritace 5).

Prevence srdečního infarktu, cévní mozkové příhody, úmrtí ze srdečně cévních příčin: obvyklá počáteční dávka je jedna tableta Tritace 2,5 jednou denně. Dávka se postupně zvyšuje. Zvýšení by mělo být prováděno zdvojnásobením dávky po jednom týdnu. Po dalších třech týdnech by měla být dávka opět zdvojnásobena na obvyklou udržovací dávku 10 mg (tj. 1 tableta Tritace 10).

Léčba glomerulární nefropatie: obvyklá počáteční dávka je 1 tableta Tritace 1,25 denně, dávku lze zvýšit v intervalu 2 až 3 týdnů. Maximální denní dávka je 5 mg (tj. 1 tableta 5).

U pacientů s těžkým srdečním selháváním po srdečním infarktu, se zhoršenou funkcí ledvin a se zhoršenou funkcí jater jsou úvodní i maximální denní dávky sníženy.

Tablety se polykají bez rozkousání, s dostatečným množstvím tekutiny (přibližně půl sklenice). Lze je užívat nezávisle na jídle.

Jestliže jste užil(a) více Tritace, než jste měl(a):

Předávkování se bezprostředně projeví výrazným snížením krevního tlaku (hypotenze) až omdléváním. Při předávkování nebo náhodném požití přípravku dítětem je nezbytné neprodleně vyhledat lékaře.

Jestliže jste zapomeněl(a) užít Tritace:

Nezdvojujte následující dávku, abyste nahradil(a) vynechanou dávku.

Máte-li jakékoli další otázky, týkající se užívání tohoto přípravku, zeptejte se svého lékaře nebo lékárníka.


4. MOŽNÉ NEŽÁDOUCÍ ÚČINKY LÉKU

Podobně jako všechny léky, může mít i Tritace nežádoucí účinky, které se ale nemusí vyskytnout u každého. Případný výskyt těchto nežádoucích účinků nebo jiných neobvyklých reakcí oznamte ošetřujícímu lékaři.

Přípravek Tritace je obvykle dobře snášen. Mohou se ale přesto objevit nežádoucí účinky, většinou jako důsledek přílišného či náhlého poklesu krevního tlaku. Patří mezi ně především točení hlavy, slabost až závratě, poruchy koncentrace, poruchy rovnováhy, a to zejména v začátku léčby nebo po zvýšení dávky. Vzácně mohou při výrazném poklesu krevního tlaku následovat další příznaky jako je periferní otok, zrudnutí kůže, závratě, zrychlený tep, hučení v uších, poruchy sluchu, poruchy vidění, ospalost, únava, poruchy spánku, zmatenost, pocity úzkosti, přechodná impotence, pocení, velmi vzácně bolest u srdce nebo srdeční infarkt.

Suchý dráždivý kašel je nejčastějším nežádoucím účinkem při užívání Tritace. Bývá horší v noci a vleže, je častější u žen a u nekuřáků. Vzácně může dojít k zánětům sliznice dutiny nosní, vedlejších dutin nosních, zánětu průdušek. Při vzniku nebo zhoršování dušnosti je nezbytné okamžitě informovat lékaře.

Při užívání přípravku Tritace se mohou občas objevit kožní a alergické reakce. Většinou se projeví jako svědění, kopřivka, kožní vyrážky nebo zčervenání kůže. Vzácně se může objevit tzv. angioneurotický edém. Jedná se o náhle vznikající otok v oblasti končetin nebo obličeje (např. rty, oční víčka). Pokud se během léčby přípravkem Tritace objeví angioneurotický edém jazyka nebo hrtanu provázený obtížemi při dýchání a polykání, je třeba okamžitě informovat svého lékaře a dočasně vynechat další dávky Tritace. V léčbě lze pokračovat až po poradě s lékařem.

Při užívání přípravku Tritace se mohou objevit nežádoucí účinky v oblasti trávícího ústrojí, např. sucho v ústech, podráždění nebo zánět ústní sliznice, poruchy zažívání, zácpa, průjem, nucení na zvracení a zvracení, bolest žaludku, poruchy funkce jater s projevy žloutenky.
Občas byly pozorovány změny krevního obrazu, např. mírné až těžké snížení počtu červených krvinek, bílých krvinek, krevních destiček a obsahu krevního barviva (hemoglobinu).

Jako další nežádoucí účinky se mohou vyskytnout neklid, depresivní nálady, ztráta chuti k jídlu, změny chuťového vnímání, svalové křeče, vzácně impotence.

Pokud se kterýkoli z nežádoucích účinků vyskytne v závažné míře, nebo pokud si všimnete jakýchkoli nežádoucích účinků, které nejsou uvedeny v této příbalové informaci, prosím, sdělte to svému lékaři nebo lékárníkovi.


5. JAK LÉK TRITACE UCHOVÁVAT

Uchovávejte při teplotě do 25°C.
Uchovávejte mimo dosah a dohled dětí.
Nepoužívejte Tritace po datu ukončení použitelnosti, které je uvedeno na krabičce a blistru.
Nepoužívejte Tritace, pokud si všimnete jakékoli viditelné známky poškození.
Léčivé přípravky se nesmí vyhazovat do odpadních vod nebo domácího odpadu. Nepoužitelné léčivo vraťte do lékárny. Toto opatření pomáhá chránit životní prostředí.


6. DALŠÍ INFORMACE

Co lék Tritace obsahuje:

TRITACE 1,25
Léčivou látkou je ramiprilum 1,25 mg v 1 tabletě.

Pomocnými látkami jsou hypromelosa, předbobtnalý kukuřičný škrob, mikrokrystalická celulosa, natrium-stearyl-fumarát.

TRITACE 2,5
Léčivou látkou je ramiprilum 2,5 mg v 1 tabletě.

Pomocnými látkami jsou hypromelosa, předbobtnalý kukuřičný škrob, mikrokrystalická celulosa, natrium-stearyl-fumarát, žlutý oxid železitý.

TRITACE 5
Léčivou látkou je ramiprilum 5 mg v 1 tabletě.

Pomocnými látkami jsou hypromelosa, předbobtnalý kukuřičný škrob, mikrokrystalická celulosa, natrium-stearyl-fumarát, červený oxid železitý.

TRITACE 10
Léčivou látkou je ramiprilum 10 mg v 1 tabletě.

Pomocnými látkami jsou hypromelosa 2910/5, předbobtnalý škrob, mikrokrystalická celulosa, natrium-stearyl-fumarát.

Jak Tritace vypadá a co obsahuje balení:

TRITACE 1,25
Bílá podlouhlá tableta s půlicí rýhou na obou stranách, s označením na jedné straně “1,25” nad a logem “Hoechst” pod rýhou a na druhé straně s označením “HMN” nad a “1,25” pod rýhou.

TRITACE 2,5
Světle žlutá až žlutá podlouhlá plochá tableta s půlicí rýhou na obou stranách, s označením na jedné straně “2,5” nad a logem “Hoechst” pod rýhou a na druhé straně s označením “HMR” nad a “2,5” pod rýhou.

TRITACE 5
Růžová až červená podlouhlá tableta s půlicí rýhou na obou stranách, s označením na jedné straně “5” nad a logem “Hoechst” pod rýhou a na druhé straně s označením “HMP” nad a “5” pod rýhou.

TRITACE 10
Bílé až téměř bílé oválné tablety s půlicí rýhou na obou stranách, na jedné straně s dvěma vyraženými potisky „HMO“.

Přípravek Tritace 1,25; Tritace 2,5; Tritace 5 je dodáván v papírových krabičkách obsahujících 20, 30, 50 a 100 tablet v Al/PVC blistrech.
Tritace 10 je dodáván v papírových krabičkách obsahujících 20, 28, 30, 50 a 100 tablet v Al/PVC blistrech.
Na trhu nemusí být všechny velikosti balení.

Specyfikacja
Léková skupina Léky na tlak
Komentarze z Facebooka
Napisz recenzję produktu
Musisz być zalogowany, aby móc napisać recenzję.
Nie ma dostępnych recenzji tego produktu.
Dotaz na produkt
 *
 *
 *
 *
  *
Wypełnij wszystkie pola oznaczone *

Watchdog

Poinformujemy Cię jeśli cena produktu osiągnie kwotę jaką jesteś w stanie za niego zapłacić.

Kod weryfikacyjny:

Dinarin jest wszędzie

Kontakt Dinarin Czy masz jakieś pytania? Skontaktuj się z nami online.
Zleceń telefon: 123 456 759