Home / Apteka / /
Zyprexa 5 mg por tbl flm 28x5mg

Zyprexa 5 mg por tbl flm 28x5mg

Nr Art.: 8586009570017 SÚKL: 0025925
Magazynie: TAK
Producent:

Lék Zyprexa se používá k léčbě nemoci, jejímiž příznaky jsou pocity, že slyšíte, vidíte nebo vnímáte věci, které neexistují, chybná přesvědčení, neobvyklá podezřívavost a uzavření se do sebe. Lidé trpící touto nemocí se rovněž mohou cítit depresivní,

Znajdź podobne

Produkt jest obecnie niedostępny.

porównaj Wish Wish prezenty
Zyprexa 5 mg por tbl flm 28x5mg

Zyprexa


Výrobce

Eli Lilly and Company, Kingsclere Rd, Basingstoke, Velká Británie.

Lilly S.A., Avda. de la Industria 30, 28108 Alcobendas, Madrid, Španělsko.

Držitel registračního rozhodnutí

Eli Lilly Nederland BV, Grootslag 1-5, NL-3991 RA Houten, Nizozemsko.

Složení - (zpravidla) účinné látky

Léčivou látkou je olanzapinum. Jedna potahovaná tableta přípravku Zyprexa obsahuje 2,5 mg, 5 mg, 7,5 mg, 10 mg, 15 mg nebo 20 mg léčivé látky. Přesné množství je zobrazeno na vašem balení přípravku Zyprexa.

Složení - pomocné látky

Pomocnými látkami jsou:
Obsah tablety: monohydrát laktosy, hyprolosa, krospovidon, mikrokrystalická celulosa, magnesium-stearát.
Potah tablety: hypromelosa, oxid titaničitý (E171), karnaubský vosk.
Různé síly přípravku Zyprexa dále obsahují:
Zyprexa 2,5 mg, 5 mg, 7,5 mg a 10 mg tablety: (potah tablety) šelak, makrogol, propylenglykol, polysorbat 80 a barvivo indigokarmín (E132).
Zyprexa 15 mg tablety: (potah tablety) triacetin a barvivo indogokarmín (E132).
Zyprexa 20 mg tablety: (potah tablety) makrogol a syntetický červený oxid železitý (E172).

Popis přípravku

Zyprexa 2,5 mg, 5 mg, 7,5 mg a 10 mg jsou bílé potahované tablety.
Zyprexa 15 mg jsou světle modré potahované tablety.
Zyprexa 20 mg jsou růžové potahované tablety.

Indikační skupina

Zyprexa patří do skupiny léků nazývaných antipsychotika.

Indikace nebo použití (parafarm.)

Co je lék Zyprexa a k čemu se používá

Zyprexa se používá k léčbě nemoci, jejímiž příznaky jsou pocity, že slyšíte, vidíte nebo vnímáte věci, které neexistují, chybná přesvědčení, neobvyklá podezřívavost a uzavření se do sebe. Lidé trpící touto nemocí se rovněž mohou cítit depresivní, úzkostní nebo v napětí.

Zyprexa se také používá k léčbě stavu, jehož příznaky jsou pocit povznesené nálady, pocit nadměrného množství energie, mnohem menší potřeba spánku než obvykle, překotná řeč a myšlenky a někdy výrazná podrážděnost. Je také stabilizátor nálady, který zabraňuje znovuobjevení zneschopňujících extrémů nálady ve smyslu povznesené nebo pokleslé (depresivní) nálady, které tento stav provázejí.

Kontraindikace

Čemu musíte věnovat pozornost, než začnete Zyprexu užívat

Neužívejte přípravek Zyprexa:

- jestliže jste alergický(á) (přecitlivělý(á)) na léčivou látku nebo na kteroukoliv další složku přípravku Zyprexa. Přecitlivělost se projeví jako vyrážka, svědění, opuchlý obličej, oteklé rty nebo dušnost. Dojde-li k tomu po užití přípravku Zyprexa, oznamte to ošetřujícímu lékaři.

- jestliže trpíte glaukomem s úzkým úhlem (zeleným zákalem).

Specielní upozornění

Zvláštní opatrnosti při použití přípravku Zyprexa je zapotřebí:

- Léky tohoto typu mohou způsobovat mimovolní pohyby obličeje nebo jazyka. Dojde-li k tomu po podání přípravku Zyprexa, oznamte to lékaři.

- Velmi zřídka mohou léky tohoto typu způsobovat horečku, zrychlené dýchání, pocení, svalovou ztuhlost a otupělost nebo ospalost. Dojde-li k tomu, oznamte to ihned lékaři.

- Užití léku Zyprexa u starších pacientů s demencí se nedoporučuje, protože může mít vážné nežádoucí účinky.

Trpíte-li některou z následujících chorob, oznamte to co nejdříve ošetřujícímu lékaři.

- cukrovka;

- srdeční onemocnění;

- onemocnění jater nebo ledvin;

- Parkinsonova nemoc;

- padoucnice (epilepsie);

- potíže s prostatou;

- střevní neprůchodnost (paralytický ileus);

- krevní onemocnění;

- mozková mrtvice nebo malá mozková příhoda.

Pokud jste někdy mozkovou mrtvici nebo malou mozkovou příhodu prodělal/a v minulosti, sdělte to prosím vy, váš příbuzný nebo opatrovník vašemu lékaři.

Je-li vám více než 65 let, může lékař jako běžné opatření kontrolovat váš krevní tlak.

Užívání přípravku Zyprexa s jídlem a pitím

Během léčby přípravkem Zyprexa byste neměli pít žádný alkohol, kombinace přípravku Zyprexa s alkoholem může způsobovat otupělost.

Důležité informace o některých složkách přípravku Zyprexa:

Přípravek Zyprexa obsahuje laktózu. Jestliže vás lékař dříve informoval, že trpíte nesnášenlivostí některých cukrů, před zahájením užívání tohoto léčivého přípravku lékaře kontaktujte.

Nežádoucí účinky

Možné nežádoucí účinky

Podobně jako všechny léky může mít i přípravek Zyprexa nežádoucí účinky, které se ale nemusí vyskytnout u každého.

Jestliže je v této příbalové informaci nežádoucí účinek označen jako vzácný, znamená to, že jeho výskyt byl hlášen u více než 1 pacienta z 10000, ale u méně než 1 pacienta z 1000. Jestliže je nežádoucí účinek označen jako velmi vzácný, znamená to, že jeho výskyt byl hlášen u méně než 1 pacienta z 10000.

Nežádoucí účinky způsobené přípravkem Zyprexa mohou zahrnovat ospalost nebo nadměrnou únavu, přibývání na váze, závratě, pocit hladu, hromadění vody, zácpu, sucho v ústech, neklid, neobvyklé pohyby (obzvlášť obličeje a jazyka), třes, svalovou ztuhlost nebo křeče, problémy s řečí a změny hladin některých krvinek a tuků. Velmi zřídka došlo u některých nemocných k zánětu slinivky, který způsoboval silné bolesti břicha, zvýšenou teplotu a nevolnost.

Někteří nemocní mohou na počátku léčby pociťovat závratě nebo mít pocit na omdlení (s pomalou srdeční činností), obzvlášť při vstávání z lehu nebo sedu. Tyto pocity obvykle samy zmizí, v opačném případě to oznamte svému lékaři.

Velmi zřídka byl u několika pacientů hlášen abnormální srdeční rytmus, který může být závažný.

Během užívání olanzapinu se může u starších pacientů s demencí vyskytnout mozková mrtvice, zápal plic, problémy s udržením moči, pády, extrémní únava, zrakové halucinace, zvýšená tělesná teplota, zarudnutí kůže a poruchy chůze. U této skupiny pacientů bylo v několika případech hlášeno úmrtí.

U pacientů s Parkinsonovou chorobou může Zyprexa zhoršovat její příznaky.

Zřídka může Zyprexa způsobovat alergické reakce (např. otok v ústech a krku, svědění, vyrážka), pomalou srdeční činnost a přecitlivělost na světlo. Zřídka bylo také hlášeno onemocnění jater. Velmi zřídka byla hlášena prodloužená a/nebo bolestivá erekce nebo potíže při močení, snížení normální tělesné teploty, krevní sraženiny způsobující např. hlubokou žilní trombózou v dolních končetinách a svalové onemocnění projevující se bolestmi nejasného původu. U některých nemocných se vyskytla vysoká hladina krevního cukru nebo došlo ke zhoršení stavu cukrovky s ketoacidózou (ketony v krvi nebo moči) nebo velmi zřídka bezvědomí (kóma).

Pokud náhle přerušíte užívání přípravku Zyprexa, mohou se objevit příznaky jako pocení, nespavost, třes, úzkost nebo nevolnost a zvracení. Lékař vám může navrhnout postupné snižování dávek při ukončování léčby.

Užívání léků tohoto typu po delší dobu vzácně vyvolává u některých žen tvorbu mléka, vynechání či nepravidelnost menstruačního cyklu. V případě přetrvávání těchto účinků oznamte tuto skutečnost lékaři. Velmi vzácně se u dětí narozených matkám, které užívaly přípravek Zyprexa ve třetí třetině těhotenství, objevil třes, ospalost nebo netečnost.

Zřídka se mohou vyskytnout křeče. V takovém případě jsou většinou hlášeny křeče (epilepsie) v anamnéze.

Pokud se kterýkoli z nežádoucích účinků vyskytne v závažné míře, nebo pokud si všimnete jakýchkoli nežádoucích účinků, které nejsou uvedeny v této příbalové informaci, prosím, sdělte to svému lékaři.

Interakce

Vzájemné působení s dalšími léčivými přípravky:

Během léčby přípravkem Zyprexa užívejte jiné léky pouze se souhlasem vašeho lékaře. Současné užívání přípravku Zyprexa s léky proti depresím, úzkosti, nebo s takovými, které vám pomáhají spát (trankvilizéry), může způsobovat otupělost.

Užíváte-li fluvoxamin (antidepresivum) nebo ciprofloxacin (antibiotikum), měli byste o tom informovat lékaře, protože může být nutné změnit dávky přípravku Zyprexa.

Prosím, informujte svého lékaře nebo lékárníka o všech lécích, které užíváte nebo jste užíval(a) v nedávné době, a to i o lécích, které jsou dostupné bez lékařského předpisu. Zvláště upozorněte lékaře, užíváte-li léky na Parkinsonovu nemoc.

Těhotenství a laktace

Těhotenství a kojení

V případě těhotenství nebo podezření na těhotenství informujte co nejdříve lékaře. Během těhotenství přípravek neužívejte, pokud jste o tom nejednala s lékařem. Tento lék by vám neměl být podán, když kojíte, jelikož se malé množství přípravku Zyprexa může dostat do mateřského mléka.

Dávkování

Jak se lék Zyprexa užívá

Vždy užívejte přípravek Zyprexa přesně podle pokynů svého lékaře. Pokud si nejste jistý/á, poraďte se se svým lékařem nebo lékárníkem.

Váš lékař určí, kolik tablet přípravku Zyprexa brát a jak dlouho je užívat. Denní dávka přípravku Zyprexa se pohybuje mezi 5 až 20 mg. Objeví-li se znovu příznaky nemoci, oznamte to lékaři, ale nepřestaňte s užíváním přípravku Zyprexa, pokud tak lékař nerozhodne.

Nepřestaňte s užíváním léku pouze proto, že se cítíte lépe. Je důležité, abyste přípravek Zyprexa brali tak dlouho, jak určil váš lékař.

Zyprexa není určena pacientům do 18 let.

Jestliže jste zapomněl(a) užít přípravek Zyprexa:

Vezměte si lék ihned, jak si to uvědomíte. Neberte si dvě dávky během jednoho dne.

Způsob použití

Tablety přípravku Zyprexa byste měli užívat jednou denně dle rady svého lékaře. Pokuste se tablety užívat vždy ve stejnou denní dobu. Není důležité, zda během jídla či nalačno. Potahované tablety přípravku Zyprexa jsou určeny k podání ústy. Tablety přípravku Zyprexa spolkněte celé s trochou vody.

Předávkování

Jestliže jste užil(a) více přípravku Zyprexa, než jste měl(a):

U pacientů, kteří užili větší množství přípravku Zyprexa než měli, se projevily následující příznaky: zrychlení srdečního tepu, rozčilení/agresivita, problémy s řečí, nezvyklé pohyby (zvláště tváře nebo jazyka), snížená uroveň vnímání. Další známky mohou být: náhlá zmatenost, křeče (epileptické), kóma, kombinace horečky, zrychleného dýchání, pocení, ztuhlosti svalů a ospalosti či spavosti, zpomalení dýchání, aspirace (vdechnutí např. potravy nebo tekutiny), vysoký nebo nízký krevní tlak, abnormální srdeční rytmus. Uvědomte ihned svého lékaře nebo nemocnici. Ukažte lékaři své balení přípravku.

Máte-li jakékoli další otázky, týkající se užívání tohoto přípravku, zeptejte se svého lékaře nebo lékárníka.

Upozornění

Řízení dopravních prostředků a obsluha strojů:

Léčba přípravkem Zyprexa může způsobovat pocit otupělosti. V tomto případě neřiďte motorová vozidla, neobsluhujte stroje a uvědomte svého lékaře.

Uchovávání

Jak přípravek Zyprexa uchovávat.

Přípravek Zyprexa uchovávejte v původním obalu.

Varování

Uchovávejte mimo dosah a dohled dětí.

Přípravek Zyprexa nepoužívejte po uplynutí doby použitelnosti, uvedené na obalu.

Prosíme, vraťte nepoužitelné léčivo do lékárny. Léčivé přípravky se nesmí vyhazovat do odpadních vod nebo domácího odpadu. Zeptejte se svého lékárníka, jak máte likvidovat přípravky, které již nepotřebujete. Tato opatření pomáhají chránit životní prostředí.

Balení

Balení přípravku Zyprexa tablety obsahuje 28, 35, 56, nebo 70 tablet. Balení přípravku Zyprexa tablety 10 mg může obsahovat také 7 tablet. Na trhu nemusí být všechny velikosti balení.

Specyfikacja
Léková skupina Léky na depresi
Komentarze z Facebooka
Napisz recenzję produktu
Musisz być zalogowany, aby móc napisać recenzję.
Nie ma dostępnych recenzji tego produktu.
Dotaz na produkt
 *
 *
 *
 *
  *
Wypełnij wszystkie pola oznaczone *

Watchdog

Poinformujemy Cię jeśli cena produktu osiągnie kwotę jaką jesteś w stanie za niego zapłacić.

Kod weryfikacyjny:

Dinarin jest wszędzie

Kontakt Dinarin Czy masz jakieś pytania? Skontaktuj się z nami online.
Zleceń telefon: 123 456 759