Blessin Plus H 80/12,5mg por tbl flm 28x80/12,5mg

Kód: 5995327128061 SÚKL: 0140370
Skladom: ÁNO
Výrobca:
Aktivné Aktivné

Potahované tablety Blessin Plus H obsahují dvě léčivé látky nazývané valsartan a hydrochlorothiazid. Obě tyto látky pomáhají léčit vysoký krevní tlak (hypertenzi). Valsartan patří do skupiny léčivých přípravků známých jako "antagonisté receptoru pro a

Iba na lekársky predpis.

Porovnať Listmania Priania Darčeky
Blessin Plus H 80/12,5mg por tbl flm 28x80/12,5mg

Blessin Plus H

(Valsartanum / hydrochlorothiazidum)


Přečtěte si pozorně celou příbalovou informaci dříve, než začnete tento přípravek užívat.

Ponechte si příbalovou informaci pro případ, že si ji budete potřebovat přečíst znovu.

Máte-li jakékoli další otázky, zeptejte se svého lékaře nebo lékárníka.

Tento přípravek byl předepsán Vám. Nedávejte jej žádné další osobě. Mohl by jí ublížit, a to i tehdy, má-li stejné příznaky jako Vy.

Pokud se kterýkoli z nežádoucích účinků vyskytne v závažné míře, nebo pokud si všimnete jakýchkoli nežádoucích účinků, které nejsou uvedeny v této příbalové informaci, prosím, sdělte to svému lékaři nebo lékárníkovi.

V příbalové informaci naleznete:

1.Co je přípravek Blessin Plus H a k čemu se používá

2.Čemu musíte věnovat pozornost, než začnete přípravek Blessin Plus H užívat

3.Jak se přípravek Blessin Plus H užívá

4.Možné nežádoucí účinky

5.Jak přípravek Blessin Plus H uchovávat

6.Další informace

1. CO JE PŘÍPRAVEK BLESSIN PLUS H A K ČEMU SE POUŽÍVÁ

Potahované tablety Blessin Plus H obsahují dvě léčivé látky nazývané valsartan a hydrochlorothiazid.

Obě tyto látky pomáhají léčit vysoký krevní tlak (hypertenzi).

Valsartan patří do skupiny léčivých přípravků známých jako "antagonisté receptoru pro angiotensin II", které pomáhají upravit vysoký krevní tlak. Angiotensin II je látka v lidském těle, která způsobuje zúžení cév, a tím způsobuje zvýšení krevního tlaku. Valsartan působí tím, že blokuje účinek angiotensinu II. Výsledkem je uvolnění krevních cév a snížení krevního tlaku.

Hydrochlorothiazid patří do skupiny léčiv známých jako thiazidová diuretika (také známé jako léky na odvodnění). Hydrochlorothiazid zvyšuje výdej moči, čímž též snižuje krevní tlak.

Přípravek Blessin Plus H se používá na léčbu vysokého krevního tlaku, který není dostatečně upraven, pokud jsou léčivé látky užívány samostatně.

Vysoký krevní tlak zvyšuje zátěž na srdce a tepny. Pokud není léčen, může poškodit krevní cévy v mozku, srdci a ledvinách a může způsobit mrtvici, srdeční selhání nebo selhání ledvin. Vysoký krevní tlak zvyšuje riziko výskytu infarktu myokardu. Snížení Vašeho krevního tlaku na normální hladinu sníží riziko rozvoje těchto onemocnění.

2. ČEMU MUSÍTE VĚNOVAT POZORNOST, NEŽ ZAČNETE PŘÍPRAVEK BLESSIN PLUS H UŽÍVAT

Neužívejte Blessin Plus H:

Jestliže jste alergický/á (přecitlivělý/á) na valsartan, hydrochlorothiazid, deriváty sulfonamidů (sloučeniny chemicky příbuzné hydrochlorothiazidu) či na kteroukoli další složku přípravku Blessin Plus H.

Jestliže jste těhotná déle než 3 měsíce (je také doporučeno vyvarovat se užívání Blessin Plus H v časném stádium těhotenství - viz bod Těhotenství).

Jestliže máte závažné onemocnění jater.

Jestliže máte závažné onemocnění ledvin.

Jestliže nemůžete močit.

Jestliže jste léčeni dialýzou.

Jestliže je hladina draslíku či sodíku ve Vaší krvi nižší než normální, či pokud je hladina vápníku ve Vaší krvi zvýšená navzdory léčbě.

Jestliže máte dnu.

Pokud se Vás cokoli z výše uvedeného týká, neužívejte Blessin Plus H a poraďte se se svým lékařem.

Zvláštní opatrnosti při použití přípravku Blessin Plus H je zapotřebí

Jestliže užíváte draslík šetřící léky, draslíkové doplňky, náhradu soli obsahující draslík či jiné léky, které zvyšují hladinu draslíku v krvi, jako je například heparin. Může být potřeba, aby Váš lékař pravidelně kontroloval hladinu draslíku ve Vaší krvi.

Jestliže máte nízkou hladinu draslíku v krvi.

Jestliže máte průjem či závažné zvracení.

Jestliže užíváte vysoké dávky léků na odvodnění (diuretik).

Jestliže máte závažné srdeční onemocnění.

Jestliže trpíte zúžením ledvinné tepny.

Jestliže jste nedávno podstoupil(a) transplantaci ledviny.

Jestliže trpíte hyperaldosteronismem. To je onemocnění, při kterém tvoří nadledviny nadměrné množství hormonu aldosteronu. Pokud se Vás toto týká, není užívání přípravku Blessin Plus H doporučeno.

Jestliže trpíte onemocněním jater či ledvin.

Jestliže máte horečku, vyrážku či bolest kloubů, což mohou být známky systémového lupus erytematodes (SLE, což je autoimunitní choroba).

Jestliže máte cukrovku, dnu, vysoké krevní hladiny cholesterolu nebo tuků.

Jestliže jste v minulosti měl(a) alergickou reakci na jiné léky na krevní tlak z této skupiny (antagonisté receptoru pro angiotensin II) či máte alergie nebo astma.

Přípravek může způsobit zvýšenou citlivost kůže na slunci.

Použití přípravku Blessin Plus H u dětí a dospívajících (mladších 18 let) se nedoporučuje.

Musíte sdělit svému lékaři, pokud se domníváte, že jste těhotná (nebo můžete otěhotnět). Podávání přípravku Blessin Plus H se nedoporučuje v časném těhotenství a po třetím měsíci těhotenství se nesmí užívat, protože může způsobit závažné poškození dítěte (viz bod "Těhotenství a kojení").

Vzájemné působení s dalšími léčivými přípravky

Prosím, informujte svého lékaře nebo lékárníka o všech lécích, které užíváte nebo jste užíval(a) v nedávné době, a to i o lécích, které jsou dostupné bez lékařského předpisu.

Účinek léčby může být ovlivněn, pokud je Blessin Plus H užíván společně s určitými dalšími léky. Může být nezbytné změnit dávku, učinit jiná opatření nebo v některých případech přestat užívat jeden z léků. To se týká především následujících léků:

lithium, lék užívaný k léčbě některých psychiatrických chorob;

léky, které ovlivňují hladiny draslíku v krvi nebo jimi mohou být ovlivněny, například digoxin, léčivé přípravky na kontrolu srdečního rytmu, některá antipsychotika;

léky, které mohou zvýšit množství draslíku ve Vaší krvi, jako jsou náhrady draslíku, náhrady soli s obsahem draslíku, draslík šetřící léky, heparin;

léky, které mohou snížit množství draslíku ve vaší krvi, jako jsou kortikosteroidy a některá projímadla;

diuretika (léky na odvodnění), léky na léčbu dny, jako je alopurinol, léčba vitamínem D a náhradou vápníku, léky pro léčbu diabetu (perorální látky či inzulín);

jiné léky na snížení krevního tlaku, jako jsou betablokátory či metyldopa, či léky na zúžení krevních cév či podporu srdeční činnosti, jako je noradrenalin či adrenalin;

léky na zvýšení krevní hladiny cukru, jako je diazoxid;

léky na léčbu rakoviny, jako je metotrexát či cyklofosfamid;

léky proti bolesti;

léky na artritidu;

léky na uvolnění svalů, jako je například tubokurarin;

anticholinergní léky, jako je například atropin či biperiden;

amantadin (lék používaný k prevenci chřipky);

cholestyramin a kolestipol (léky na léčbu vysokých hladin tuků v krvi);

cyklosporin, lék užívaný u transplantací k prevenci odmítnutí orgánu;

některá antibiotika (tetracykliny), anestetika a sedativa;

karbamazepin, lék používaný na léčbu epilepsie.

Užívání Blessin Plus H s jídlem a pitím

Blessin Plus H můžete užívat s jídlem i bez něho.

Vyvarujte se požívání alkoholu, aniž byste to sdělil(a) svému lékaři. Alkohol může způsobit výraznější pokles Vašeho krevního tlaku a/nebo zvýšit riziko toho, že se Vám zatočí hlava či se budete cítit slabý/á.

Těhotenství a kojení

Poraďte se se svým lékařem nebo lékárníkem dříve, než začnete užívat jakýkoli lék.

Musíte sdělit svému lékaři, pokud se domníváte, že jste (nebo můžete být) těhotná
Lékař Vám poradí ukončit léčbu přípravkem Blessin Plus H, předtím, než otěhotníte či jakmile zjistíte, že jste těhotná a doporučí užívání jiného léku místo přípravku Blessin Plus H. Podávání přípravku Blessin Plus H se v časném těhotenství nedoporučuje a po třetím měsíci těhotenství může způsobit závažné poškození dítěte.

Oznamte svému lékaři, že kojíte nebo začínáte kojit
Blessin Plus H není doporučen pro matky, které kojí, a lékař by měl předepsat jiný lék, pokud si přejete kojit, zvláště pokud je Vaše dítě novorozenec nebo se narodilo předčasně.

Řízení dopravních prostředků a obsluha strojů

Předtím, než budete řídit dopravní prostředek, používat nářadí nebo obsluhovat stroje nebo provádět jiné činnosti, které vyžadují soustředění, ujistěte se, že víte, jak na Vás Blessin Plus H působí. Podobně jako mnoho dalších léků používaných k léčbě vysokého krevního tlaku může Blessin Plus H v ojedinělých případech způsobit závratě a ovlivnit schopnost soustředit se.

Důležité informace o některých složkách přípravku Blessin Plus H

Tento léčivý přípravek obsahuje laktosu. Pokud Vám lékař sdělil, že trpíte nesnášenlivostí některých cukrů, obraťte se předtím, než začnete užívat tento léčivý přípravek na svého lékaře.

Přípravek Blessin Plus H obsahuje sójový olej. Jestliže jste alergický/á na burské oříšky nebo sóju, tento léčivý přípravek neužívejte.

Přípravek Blessin Plus H 160/12,5 mg obsahuje rovněž oranžovou žluť (E110), která může způsobovat alergické reakce.

3. JAK SE BLESSIN PLUS H UŽÍVÁ

Vždy užívejte Blessin Plus H přesně podle pokynů svého lékaře tak, aby bylo dosaženo nejlepších výsledků a snížilo se riziko nežádoucích účinků. Pokud si nejste jistý/á, poraďte se se svým lékařem nebo lékárníkem.

Lidé s vysokým krevním tlakem často nezaznamenávají žádné projevy tohoto onemocnění. Mnoho lidí se může cítit zcela bez obtíží. Proto je velmi důležité dodržovat pravidelné lékařské prohlídky, i když se cítíte dobře.

Váš lékař Vám řekne, kolik přesně tablet přípravku Blessin Plus H máte užívat. V závislosti na tom, jak budete na léčbu reagovat, může Váš lékař doporučit vyšší či nižší dávku.

Běžná dávka přípravku Blessin Plus H je jedna tableta denně.

Neměňte svou dávku ani nepřestaňte tablety užívat bez toho, že byste se poradil(a) se svým lékařem.

Tento lék by měl být užíván vždy ve stejnou denní dobu, většinou ráno.

Blessin Plus H můžete užívat s jídlem i bez něho.

Tablety zapijte sklenicí vody.

Jestliže jste užil(a) více přípravku Blessin Plus H, než jste měl(a)

Jestliže se u Vás projeví závažné závratě a/nebo mdloby, lehněte si a kontaktujte ihned svého lékaře.
Jestliže jste omylem užili mnoho tablet, kontaktujte svého lékaře, lékárníka nebo nemocnici.

Jestliže jste zapomněl(a) užít Blessin Plus H

Jestliže jste zapomněl(a) užít Blessin Plus H, vezměte si jej, jakmile si vzpomenete. V případě, že se ovšem blíží doba užití další dávky, tak dávku, na kterou jste zapomněl(a), vynechejte.

Nezdvojujte následující dávku, abyste nahradil(a) vynechanou dávku.

Jestliže jste přestal(a) užívat Blessin Plus H

Ukončení léčby přípravkem Blessin Plus H může způsobit zhoršení Vašeho vysokého tlaku. Neukončujte užívání léku, pokud Vám to Váš lékař nedoporučí.

Máte-li jakékoli další otázky, týkající se užívání tohoto přípravku, zeptejte se svého lékaře nebo lékárníka.

4. MOŽNÉ NEŽÁDOUCÍ ÚČINKY

Podobně jako všechny léky, může mít i Blessin Plus H nežádoucí účinky, které se ale nemusí vyskytnout u každého.

Tyto nežádoucí účinky se mohou vyskytovat v určitých četnostech, které jsou definovány následovně:
velmi časté: vyskytují se u více než 1 pacienta z 10,
časté: vyskytují se u 1 až 10 pacientů ze 100,
méně časté: vyskytují se u 1 až 10 pacientů z 1000,
vzácné: vyskytují se u 1 až 10 pacientů z 10000,
velmi vzácné: vyskytují se u méně než 1 pacienta z 10000,
není známo: z dostupných údajů nelze určit četnost.

Některé vedlejší účinky mohou být závažné a vyžadují neodkladný lékařský zásah:
Navštivte svého lékaře okamžitě, pokud se u Vás objeví příznaky angioedému, jako jsou:
otok obličeje, jazyka nebo hltanu,
problémy s polykáním,
kopřivka a dušnost.

Další nežádoucí účinky zahrnují:
Méně časté
kašel,
nízký krevní tlak,
pocit točení hlavy,
dehydratace (s příznaky jako je žízeň, sucho v ústech a na jazyku, méně časté močení, tmavá moč, suchá kůže),
bolesti svalů,
únava,
mravenčení či ztráta citu,
rozmazané vidění,
hluk v uších (např. syčení, hučení).

Velmi vzácné
závrať,
průjem,
bolesti kloubů.

Není známo
potíže s dechem,
výrazně snížený výdej moči,
nízké hladiny sodíku v krvi (někdy s nevolností, únavou, zmateností, slabostí, křečemi),
nízké hladiny draslíku v krvi (někdy se slabostí svalů, křečemi svalů, abnormálním srdečním rytmem),
nízký počet bílých krvinek v krvi (s příznaky jako je horečka, kožní infekce, bolest v krku či vředy v ústech v důsledku infekce, slabost),
zvýšení hladiny bilirubinu v krvi (který může, v závažných případech, způsobit žluté zbarvení kůže a očí),
zvýšení hladiny močoviny a kreatininu v krvi (které mohou ukazovat na abnormální funkci ledvin),
zvýšení hladiny kyseliny močové (která může v závažných případech způsobit dnu),
synkopa (ztráta vědomí).

Vedlejší účinky popisované u samostatného valsartanu či hydrochlorothiazidu, ale nepopisované u přípravku Blessin Plus H:

Valsartan
Méně časté
pocit točení se,
bolesti břicha.

Není známo
kožní vyrážka se svěděním či bez něj spolu s některými z následujících známek či příznaků: horečka, bolest kloubů, bolest svalů, oteklé uzliny a/nebo chřipkové příznaky,
vyrážka, fialově-červené skvrny, horečka, svědění (příznaky zánětu cév),
nízký počet krevních destiček (někdy s neobvyklým krvácením či tvorbou modřin),
vysoká hladina draslíku v krvi (někdy s křečemi svalů, abnormálním srdečním rytmem),
alergické reakce (s příznaky jako je vyrážka, svědění, kopřivka, potíže s dechem či polykáním, závratě),
otok obličeje a hrdla, vyrážka, svědění,
zvýšení hladin jaterních enzymů,
snížení hladiny hemoglobinu a počtu červených krvinek v krvi (což obojí může, v závažných případech, způsobit chudokrevnost),
poruchy funkce ledvin.

Hydrochlorothiazid
Časté
svědící vyrážka či jiné typy vyrážky,
snížená chuť k jídlu,
mírná nevolnost a zvracení,
slabost, pocit na omdlení při vstávání,
impotence.

Vzácné
otok a puchýře na kůži (v důsledku zvýšené citlivosti ke slunci),
zácpa, nepříjemný pocit v žaludku či střevech, poruchy jater (žlutá kůže či oči),
nepravidelná srdeční činnost,
bolest hlavy,
poruchy spánku,
smutná nálada (deprese),
nízký počet krevních destiček (někdy s krvácením či tvorbou podlitin pod kůží).

Velmi vzácné
zánět krevních cév s příznaky, jako je vyrážka, fialově-červené skvrny a horečka,
svědící či rudá kůže,
tvorba puchýřů na rtech, očích či ústech,
loupání kůže,
horečka,
vyrážka na obličeji spojená s bolestí kloubů,
porucha svalů,
horečka (kožní lupus erytematodes),
závažná bolest horní části břicha; chybění či nízký počet různých krvinek,
závažné alergické reakce,
potíže s dechem,
infekce plic, nedostatek dechu.

Pokud se kterýkoli z nežádoucích účinků vyskytne v závažné míře, nebo pokud si všimnete jakýchkoli nežádoucích účinků, které nejsou uvedeny v této příbalové informaci, prosím, sdělte to svému lékaři nebo lékárníkovi.

5. JAK BLESSIN PLUS H UCHOVÁVAT

Uchovávejte mimo dosah a dohled dětí.

Blessin Plus H nepoužívejte po uplynutí doby použitelnosti uvedené na krabičce. Doba použitelnosti se vztahuje k poslednímu dni uvedeného měsíce.

Blistr: Uchovávejte při teplotě do 30 °C.

Lahvička na potahované tablety: Tento léčivý přípravek nevyžaduje žádné zvláštní podmínky uchovávání.

Potahované tablety nelze půlit.

Nepoužívejte Blessin Plus H, pokud si všimnete, že je balení poškozené nebo vykazuje známky poškození.

Léčivé přípravky se nesmí vyhazovat do odpadních vod nebo domácího odpadu. Zeptejte se svého lékárníka, jak máte likvidovat přípravky, které již nepotřebujete. Tato opatření pomáhají chránit životní prostředí.

6. DALŠÍ INFORMACE

Co Blessin Plus H obsahuje

Léčivými látkami jsou valsartan a hydrochlorothiazid.

Pomocnými látkami jsou:
jádro potahované tablety: monohydrát laktosy, mikrokrystalická celulosa, sodná sůl kroskarmelosy, povidon K30, mastek, magnesium-stearát, koloidní bezvodý oxid křemičitý; potah tablety: polyvinylalkohol, makrogol 3350, mastek, lecithin (obsahuje sójový olej) (E322), oxid titaničitý (E171), červený oxid železitý (E172).

Potah tablet přípravků Blessin Plus H 80/12,5 mg a 160/25 mg obsahuje žlutý oxid železitý (E172) a černý oxid železitý (E172).
Potah tablet přípravku Blessin Plus H 160/12,5 mg obsahuje hlinitý lak oranžové žluti (E110).

Jak přípravek Blessin Plus H vypadá

Blessin Plus H 80/12,5 mg: růžové, oválné, bikonvexní potahované tablety, 11 x 5,8 mm, označené písmenem "V" na jedné straně a "H" na druhé.
Blessin Plus H 160/12,5 mg: červené, oválné, bikonvexní potahované tablety, 15 x 6 mm, označené písmenem "V" na jedné straně a "H" na druhé.
Blessin Plus H 160/25 mg: oranžové, oválné, bikonvexní potahované tablety, 15 x 6 mm, označené písmenem "V" na jedné straně a "H" na druhé.

Obsah balení
Blistr:
7, 14, 28, 30, 56, 98 a 280 potahovaných tablet.

Lahvička na potahované tablety:
7, 14, 28, 30, 56, 98 a 280 potahovaných tablet.
Na trhu nemusí být všechny velikosti balení.

Držitel rozhodnutí o registraci

EGIS Pharmaceuticals PLC
H-1106 Budapešť, Keresztúri út 30-38.
Maďarsko

Výrobce

Actavis Ltd.
BLB016 Bulebel Industrial Estate, Zejtun ZTN3000
Malta
Tel.: +35621693533, fax: +35621693604
E-mai: info@actavis.com.mt

Tento léčivý přípravek je registrován v členských zemích EHP pod následujícími názvy:
Island: Almertan
Bulharsko: Sarteg HCT
Česká republika: BLESSIN PLUS H 80/12,5 mg, 160/12,5 mg,160/25 mg
Maďarsko: Tensart HCT 80/12,5 mg, 160/12,5 mg,160/25 mg tabletta
Lotyšsko: Tensart HCT 80/12,5 mg, 160/12,5 mg,160/25 mg apvalkotas tabletes
Litva: Tensart HCT 80/12,5 mg, 160/12,5 mg,160/25 mg plévele dengtos tabletés
Polsko: Tensart HCT
Rumunsko: Tensart Plus 80/12,5 mg, 160/12,5 mg,160/25 mg comprimate
Slovensko: VASOPENTOL HCT 80/12,5 mg, 160/12,5 mg,160/25 mg

Tato příbalová informace byla naposledy schválena: 5.5.2010.

Špecifikácia
Léková skupina Léky na tlak
Facebook Komentáre
Napíšte recenziu
Na napísanie recenzie musíte byť prihlásený.
Zatiaľ nik nenapísal recenziu tohto tovaru.
Otázky k produktu?
 *
 *
 *
 *
  *
Prosím vyplňte všetky polia označené ako *.

Strážny pes

Radi vás budeme informovať o zníženie ceny pod vami zadanú čiastku.

Prosím opíšte kód:

Dinarin je všade

Kontakty Dinarin Máte nejaké otázky? Kontaktujte nás online.
Telefonické objednávky na tel. 123 456 759