Requip-Modutab 2mg por tbl pro 84x2mg

Requip-Modutab 2mg por tbl pro 84x2mg

Kód: 8590335503908 SÚKL: 0103048
Skladom: ÁNO
Výrobca:

Requip-Modutab se používá k léčbě Parkinsonovy choroby. Parkinsonova choroba vzniká při snížení obsahu látky zvané dopamin vyskytující se v mozku na nízké hodnoty.

Nájsť podobné

Produkt je momentálne nedostupný.

Porovnať Listmania Priania Darčeky
Requip-Modutab 2mg por tbl pro 84x2mg

Requip-Modutab 2mg por tbl pro 84x2mg1. CO JE PŘÍPRAVEK REQUIP-MODUTAB A K ČEMU SE POUŽÍVÁ

REQUIP-MODUTAB se používá k léčbě Parkinsonovy choroby. Parkinsonova choroba vzniká při snížení obsahu látky zvané dopamin vyskytující se v mozku na nízké hodnoty. REQUIP-MODUTAB patří do skupiny léčiv nazývaných agonisté dopaminu. Agonisté dopaminu působí podobně jako přirozeně se vyskytující dopamin a pomáhají tak snížit příznaky Parkinsonovy choroby.

2. ČEMU MUSÍTE VĚNOVAT POZORNOST, NEŽ ZAČNETE PŘÍPRAVEK REQUIP-MODUTAB UŽÍVAT
Neužívejte přípravek REQUIP-MODUTAB:

  • Jestliže jste alergický/á (přecitlivělý/á) na léčivou látku, nebo jakoukoli další složku přípravku REQUIP-MODUTAB;
  • trpíte-li vážným onemocněním ledvin;
  • trpíte-li vážným onemocněním jater;
  • jste-li těhotná nebo myslíte, že byste mohla být těhotná;
  • jestliže kojíte.
Pokud si nejste jisti, zda byste měli užívat tento přípravek, je nezbytné, abyste si promluvili se svým lékařem.

Zvláštní opatrnosti při použití přípravku REQUIP-MODUTAB je zapotřebí

Předtím, než začnete přípravek užívat, informujte svého lékaře, pokud:

  • Máte vážné potíže se srdcem.
  • Trpíte závažnou duševní chorobou.
  • Nesnášíte některé cukry (např. laktosu).
  • Se u vás vyskytla jakákoli neobvyklá nutkavá potřeba něco dělat a/nebo neobvyklé chování (jako je nadměrné hraní nebo nadměrné zvýšení sexuality). Pokud si vy nebo vaše rodina všimnete, že u vás po užívání přípravku dochází k jakémukoli neobvyklému chování (jako je neobvyklé nutkání hrát nebo zvýšená pohlavní touha a/nebo zvýšená sexuální aktivita), informujte o tom svého lékaře. Je možné, že vám lékař bude muset upravit dávku nebo přerušit léčbu.
Vzájemné působení s dalšími léčivými přípravky

Prosím, informujte svého lékaře nebo lékárníka o všech lécích, které užíváte nebo jste užíval(a) v nedávné době, a to i o lécích, které jsou dostupné bez lékařského předpisu. Účinek přípravku REQUIP-MODUTAB může být vlivem ostatních léků zvýšen nebo snížen a naopak. Mezi tyto léky patří:

  • ciprofloxacin (antibiotikum);
  • enoxacin (antibiotikum);
  • fluvoxamin (lék užívaný k léčbě deprese);
  • hormonální substituční terapie (nazývaná též HRT);
  • antipsychotika a jiné léky blokující dopamin v mozku (například sulpirid nebo metoklopramid).
Informujte svého lékaře pokud:
  • Již užíváte nějaké jiné léky k léčbě Parkinsonovy choroby.
  • Jste přestali nebo začali během užívání přípravku REQUIP-MODUTAB kouřit. Je možné, že vám lékař bude muset upravit dávku.
  • Užíváte REQUIP-MODUTAB a lékař se vám chystá předepsat jakýkoliv jiný lék.
Užívání přípravku REQUIP-MODUTAB s jídlem a pitím

Přípravek REQUIP-MODUTAB může být užíván s jídlem nebo bez jídla.

Těhotenství a kojení

Poraďte se se svým lékařem nebo lékárníkem dříve, než začnete užívat jakýkoliv lék.

REQUIP-MODUTAB se nesmí užívat během těhotenství a v době kojení.
Okamžitě informujte svého lékaře, pokud jste těhotná nebo si myslíte, že byste mohla být těhotná nebo otěhotnění plánujete.

Řízení dopravních prostředků a obsluha strojů

Užívání tohoto léku obvykle neovlivňuje normální činnosti člověka. REQUIP-MODUTAB nicméně může způsobit extrémní ospalost (somnolenci) a záchvaty náhlého nástupu spánku. Pokud trpíte těmito příznaky, nesmíte řídit vozidlo ani se dostat do situace, kdy vás ospalost nebo náhlý spánek mohou dostat do rizika vážného úrazu nebo smrti (například při obsluze strojů), pokud tyto příznaky neodezní.

Důležité informace o některých složkách přípravku REQUIP-MODUTAB

Pacienti, kteří špatně snášejí laktosu, by si měli uvědomit, že každá tableta přípravku REQUIP-MODUTAB obsahuje malé množství monohydrátu laktosy. Pokud Vám Váš lékař řekl, že nesnášíte některé cukry, poraďte se se svým lékařem, než začnete tento léčivý přípravek užívat.

3. JAK SE PŘÍPRAVEK REQUIP-MODUTAB UŽÍVÁ

Vždy užívejte REQUIP-MODUTAB přesně podle pokynů svého lékaře. Pokud si nejste jistý(á), poraďte se se svým lékařem nebo lékárníkem.

Je možné, že budete přípravek REQUIP-MODUTAB užívat jako jediný lék k léčbě Parkinsonovy choroby. Pro zlepšení kontroly příznaků nemoci může být přípravek také užíván s dalším lékem nazývaným Levodopa / L-Dopa.

REQUIP-MODUTAB užívejte perorálně (ústy) jedenkrát denně, každý den přibližně ve stejnou dobu.
Spolkněte tabletu(y) přípravku REQUIP-MODUTAB vcelku a zapijte ji(je) vodou. Tablety nesmí být rozkousány, rozdrceny ani rozlomeny.

Až začnete poprvé užívat REQUIP-MODUTAB, dávka, kterou užíváte, bude postupně zvyšována.
Počáteční dávka je 2 mg jednou denně po dobu jednoho týdne. V průběhu prvních čtyř týdnů léčby může Váš lékař zvýšit dávku o 2 mg týdně až na denní dávku 8 mg. Dále může Váš lékař upravit dávku přípravku REQUIP-MODUTAB, kterou budete užívat tak, aby bylo dosaženo co nejlepšího účinku.

Pokud přecházíte z léčby přípravkem REQUIP na léčbu přípravkem REQUIP-MODUTAB, Váš lékař Vám sdělí, jakou počáteční dávku přípravku REQUIP-MODUTAB máte užívat.

Pokud užíváte další léky k léčbě Parkinsonovy choroby, Váš lékař může snížit dávku těchto léků, jestliže zároveň užíváte REQUIP-MODUTAB. Pokud užíváte levodopu, mohou se u Vás na začátku užívání přípravku REQUIP vyskytnout nekontrolovatelné pohyby (dyskineze). Pokud k tomu dojde, informujte o tom svého lékaře, protože ten Vám zřejmě bude muset upravit dávky léků, které užíváte.

Pokračujte v užívání Vašeho léku tak dlouho, jak Vám doporučil lékař, protože může trvat několik týdnů, než lék začne účinkovat. Máte-li jakékoli další otázky, týkající se užívání přípravku REQUIP-MODUTAB, zeptejte se svého lékaře nebo lékárníka. Neužívejte více tablet, než Vám doporučil lékař.

Jestliže jste užil(a) více přípravku REQUIP-MODUTAB, než jste měl(a)

U osob, které užili více léku než měly, se může vyskytnout: pocit nevolnosti nebo nevolnost, závratě (nebo pocit točení hlavy), pocit ospalosti, únava (duševní nebo tělesná únava), bolest žaludku, mdloba nebo nervozita. Užijete-li větší množství přípravku REQUIP-MODUTAB než byste měl(a), nebo užije-li Váš lék někdo jiný, řekněte to okamžitě svému lékaři nebo lékárníkovi. Ukažte jim krabičku s lékem.

Jestliže jste zapomněl(a) užít přípravek REQUIP-MODUTAB

Pokud jste zapomněl/a užít REQUIP-MODUTAB po dobu jednoho nebo více dnů, poraďte se se svým lékařem, jak pokračovat v léčbě.
Nezdvojujte následující dávku, abyste nahradil(a) vynechanou dávku.

Jestliže jste přestal(a) užívat přípravek REQUIP-MODUTAB

Nepřestávejte užívat přípravek REQUIP-MODUTAB, dokud lékař neukončí Vaši léčbu.
Lékař Vám sdělí, jaký je nejbezpečnější způsob ukončení léčby.

Máte-li jakékoli další otázky, týkající se užívání tohoto přípravku, zeptejte se svého lékaře nebo lékárníka.

4. MOŽNÉ NEŽÁDOUCÍ ÚČINKY

Podobně jako všechny léky, může mít i přípravek REQUIP-MODUTAB nežádoucí účinky, které se ale nemusí vyskytnout u každého. Informujte svého lékaře, pokud si všimnete jakýchkoliv nežádoucích účinků, které vás znepokojují. Nejčastěji dochází ke vzniku nežádoucích účinků po užívání přípravku REQUIP-MODUTAB, když pacienti poprvé začínají léčbu a/nebo když se zvyšuje dávka. Nežádoucí účinky mají zpravidla mírný průběh a po krátké době užívání léku se mohou zmírňovat.

Pokud je REQUIP-MODUTAB užíván samostatně, jsou nejčastějšími nežádoucími účinky:

  • pocit ospalosti;
  • pocit nevolnosti;
  • nevolnost (zvracení);
  • závratě (nebo pocit točení hlavy);
  • otoky rukou, kotníků nebo nohou;
  • zácpa;
  • halucinace;
  • snížení krevního tlaku, což může vyvolat pocit závratě nebo mdlobu, zvláště když rychle vstáváte ze sedu nebo z lehu.
Pokud je REQUIP-MODUTAB užíván s přípravkem Levodopa / L-Dopa mohou se u Vás dále objevit:
  • Nekontrolovatelné pohyby (dyskineze). Pokud užíváte levodopu, mohou se u Vás na začátku užívání přípravku REQUIP velmi často vyskytnout nekontrolovatelné pohyby (dyskineze). Pokud k tomu dojde, informujte o tom svého lékaře, protože ten Vám zřejmě bude muset upravit dávky léků, které užíváte;
  • pocit zmatenosti.
Dále se mohou objevit následující nežádoucí účinky:
  • pocit zmatenosti;
  • zvýšení sexuální touhy;
  • mdloba;
  • pálení žáhy;
  • bolest žaludku;
  • zvýšení hodnot jaterních testů.
Velmi vzácně byly hlášeny poruchy jaterních funkcí (abnormální výsledky krevních testů).

Mohou se objevit alergické reakce jako jsou zarudlé svědivé otoky kůže (kopřivka), otok obličeje, rtů, úst, jazyka nebo krku, což může způsobit potíže při polykání nebo dýchání, dále pak vyrážky nebo silné svědění.

REQUIP-MODUTAB může způsobit nadměrnou somnolenci v průběhu dne (nadměrnou ospalost) a velmi vzácně i náhlý nástup spánku, kdy pacient náhle usne bez toho, že by zjevně cítil ospalost.

Kromě halucinací byly hlášeny i jiné psychotické reakce jako jsou zmatenost závažného stupně (delirium / blouznění), nesmyslné nápady (bludy) a bezdůvodná podezřívavost (paranoidní představy).

U některých pacientů užívajících REQUIP-MODUTAB se objevilo nutkání chovat se jinak, než je u nich obvyklé. Příkladem takového chování je chorobné hráčství nebo zvýšená sexuální touha a/nebo nadměrné zvýšení sexuality.

Pokud se kterýkoli z nežádoucích účinků vyskytne v závažné míře, nebo pokud si všimnete jakýchkoli nežádoucích účinků, které nejsou uvedeny v této příbalové informaci, prosím, sdělte to svému lékaři nebo lékárníkovi.

5. JAK PŘÍPRAVEK REQUIP-MODUTAB UCHOVÁVAT

Uchovávejte mimo dosah a dohled dětí.

Nepoužívejte přípravek REQUIP-MODUTAB po uplynutí doby použitelnosti uvedené na obalu. Doba použitelnosti se vztahuje k poslednímu dni uvedeného měsíce.

Uchovávejte při teplotě do 25 °C v původním obalu, aby byl přípravek chráněn před světlem. Léčivé přípravky se nesmí vyhazovat do odpadních vod nebo domácího odpadu. Zeptejte se svého lékárníka, jak máte likvidovat přípravky, které již nepotřebujete. Tato opatření pomáhají chránit životní prostředí.

Špecifikácia
Léková skupina Léky k léčbě Parkinsonovy nemoci
Súbory

Facebook Komentáre
Napíšte recenziu
Na napísanie recenzie musíte byť prihlásený.
Zatiaľ nik nenapísal recenziu tohto tovaru.
Otázky k produktu?
 *
 *
 *
 *
  *
Prosím vyplňte všetky polia označené ako *.

Strážny pes

Radi vás budeme informovať o zníženie ceny pod vami zadanú čiastku.

Prosím opíšte kód:

Dinarin je všade

Kontakty Dinarin Máte nejaké otázky? Kontaktujte nás online.
Telefonické objednávky na tel. 123 456 759