Sumatriptan mylan 100 mg por tbl flm 2x100mg

Kód: 8594158890498 SÚKL: 0146269
Skladom: ÁNO
Výrobca:
Aktivné Aktivné

Přípravek je určený pro léčbu migrény.Sumatriptan Mylan je léčivý přípravek určený pro léčbu závažné bolesti hlavy označované jako záchvat migrény s nebo bez poruchy zraku a vnímání, které se označuje jako aura.

Iba na lekársky predpis.

Porovnať Listmania Priania Darčeky
Sumatriptan mylan 100 mg por tbl flm 2x100mg

Sumatriptan mylanPŘÍBALOVÁ INFORMACE: INFORMACE PRO UŽIVATELE

Sumatriptan Mylan 50 mg
Sumatriptan Mylan 100 mg
Sumatriptanum
Potahované tablety

Přečtěte si pozorně celou příbalovou informaci dříve, než začnete tento přípravek užívat.
Ponechte si příbalovou informaci pro případ, že si ji budete potřebovat přečíst znovu.
Máte-li jakékoli další otázky, zeptejte se svého lékaře nebo lékárníka.
Tento přípravek byl předepsán Vám. Nedávejte jej žádné další osobě. Mohl by jí ublížit, a to i tehdy, má-li stejné příznaky jako Vy.
Pokud se kterýkoli z nežádoucích účinků vyskytne v závažné míře, nebo pokud si všimnete jakýchkoli nežádoucích účinků, které nejsou uvedeny v této příbalové informaci, prosím, sdělte to svému lékaři nebo lékárníkovi.

V příbalové informaci naleznete:

1. Co je Sumatriptan Mylan a k čemu se používá
2. Čemu musíte věnovat pozornost, než začnete přípravek Sumatriptan Mylan užívat
3. Jak se přípravek Sumatriptan Mylan užívá
4.Možné nežádoucí účinky
5. Uchovávání přípravku Sumatriptan Mylan
6. Další informace


Co je Sumatriptan Mylan a k čemu se používá

Přípravek je určený pro léčbu migrény.

Sumatriptan Mylan je léčivý přípravek určený pro léčbu závažné bolesti hlavy označované jako záchvat migrény s nebo bez poruchy zraku a vnímání, které se označuje jako aura.
Sumatriptan Mylan by měl být užíván pouze pokud máte známky nebo příznaky migrenózního záchvatu.

2. Čemu musíte věnovat pozornost, než začnete přípravek Sumaptriptan mylan užívat

Neužívejte přípravek Sumatriptan Mylan a informujte svého lékaře v následujících situacích:

Jestliže jste přecitlivělý/á na sumatriptan nebo na kteroukoli další složku přípravku.
Pokud jste přecitlivělý/á na typ antibiotik označených jako sulfonamidy.
Pokud máte nebo jste prodělal/a onemocnění srdce, srdeční záchvat nebo příznaky ischemické choroby srdeční.
Pokud máte onemocnění periferních cév (zúžení cév, které zásobují krví ruce a chodidla).
Pokud jste prodělal/a mozkovou mrtvici (projevující se ostrou a náhlou bolestí hlavy, poruchami řeči, poruchami paměti, poruchami hybnosti končetin nebo poškození mimiky obličeje a poruchami vědomí) nebo pokud jste tyto příznaky měla/a jen po krátkou dobu a poté následovalo úplné zotavení (transientní ischemická ataka).
Pokud máte závažné poškození funkce jater.
Pokud máte středně závažné nebo závažné zvýšení krevního tlaku nebo pokud máte mírné zvýšení krevního tlaku, které dosud nebylo léčeno.
Pokud také užíváte léky obsahující ergotamin nebo deriváty ergotaminu (včetně methysergidu) pro úlevu od migrény. (viz Vzájemné působení přípravku Sumatriptan Mylan s dalšími léčivy).
Pokud užíváte nebo jste v minulých dvou týdnech užíval/a léky označované jako MAO inhibitory, převážně užívané při léčbě Parkinsonovy choroby nebo deprese.

Přípravek není určený pro léčbu neobvyklých forem migrény vyvolaných poruchami mozku nebo očí.

Zvýšená opatrnost při užívání přípravku Sumatriptan Mylan:

Pokud se u vás po užití sumatriptanu objeví bolest nebo pocit sevření na hrudi a v krku: informujte ihned svého lékaře, pokud tyto příznaky rychle neodezní.
Pokud máte zvýšené riziko srdečního onemocnění, například pokud jste diabetik, silný kuřák nebo pokud užíváte náplasti obsahující nikotin. Váš lékař provede před použitím sumatriptanu další vyšetření.
Pokud jste prodělala menopauzu nebo jste muž ve věku nad 40 let a jste diabetik, těžký kuřák/kuřačka nebo užíváte přípravky obsahující nikotin. Váš lékař provede před použitím sumatriptanu další vyšetření.
Pokud máte poškození funkce ledvin nebo jater.
Pokud jste prodělal/a epileptické záchvaty nebo epilepsii.
Pokud užíváte Sumatriptan Mylan příliš často, mohou se objevit bolesti hlavy.

Informujte svého lékaře, pokud se vás některá z výše uvedených varování týkala či v současné době týkají.

Vzájemné působení přípravku Sumatriptan Mylan s dalšími léčivy

Informujte svého lékaře nebo lékárníka, pokud užíváte nebo jste užíval/a jiné léčivé přípravky. To se vztahuje i na volně prodejné léčivé přípravky (dostupné bez lékařského předpisu). Informujte svého lékaře zejména pokud užíváte některé z následujících přípravků:


Léky pro léčbu deprese označované jako selektivní inhibitory zpětného vychytávání serotoninu (SSRI) např. fluoxetin.
Lithium (lék užívaný pro léčbu manické deprese (bipolární poruchy) onemocnění charakterizovaného střídáním období, kdy máte špatnou náladu a období hyperaktivity)
Jiné přípravky pro léčbu deprese: 1) po užití přípravku, který obsahuje ergotamin nebo deriváty ergotaminu, zachovejte před užitím sumatriptanu pauzu 24 hodin. 2) Naopak je doporučeno po užití sumatriptanu počkat 6 hodin před užitím ergotaminu nebo derivátů ergotamimu.
Rostlinné přípravky obsahující třezalku tečkovanou.

Těhotenství a kojení

Před tím, než začnete užívat přípravek Sumatriptan Mylan , zeptejte se svého lékaře, pokud jste:


těhotná
plánujete těhotenství
kojíte

Neužívejte přípravek Sumatriptan Mylan , pokud jste těhotná, pokud s tím nebude váš lékař souhlasit. Sumatriptan je vylučován do mateřského mléka. Množství léku, které by mohlo dítě přijmout, může být sníženo, nebudete-li kojit během 12 hodin po užití přípravku Sumatriptan Mylan. Mléko, které se vytvoří během tohoto období, by mělo být odstříkáno a odstraněno.

Účinky na schopnost řídit a obsluhovat stroje
Tento léčivý přípravek může vyvolat ospalost. Neřiďte motorová vozidla a neobsluhujte stroje, pokud se budete cítit ospale.

Důležité informace o některých složkách přípravku Sumatriptan Mylan
Tablety obsahují laktosu. Pokud Vám Váš lékař řekl, že nesnášíte některé cukry, poraďte se s ním, než začnete tento přípravek užívat.

Pokud vám nebude cokoli jasné, zeptejte se svého lékaře nebo lékárníka.

3. Jak se přípravek Sumatriptan Mylan užívá

Užívejte přípravek Sumatriptan Mylan podle doporučení vašeho lékaře. Pokud si nebudete jist/a, zeptejte se svého lékaře nebo lékárníka.

tablety polykejte a zapíjejte sklenicí vody
užívejte přípravek co možná nejdříve po začátku záchvatu migrény
tento přípravek není určen pro prevenci záchvatu migrény

Dospělí
Obvyklá dávka je 1 tableta 50 mg, i když někdy bude nezbytné užít dávku 100 mg. Pokud dojde k úlevě od příznaků po první dávce, ale příznaky se objeví znovu, můžete užít druhou dávku po 2 hodinách. Pokud po první tabletě nedošlo k úlevě od příznaků, pak druhou tabletu neužívejte. Mezi první a druhou dávkou musíte počkat minimálně 2 hodiny. Neužívejte více než 300 mg sumatriptanu (3 tablety přípravku Sumatriptan Mylan 100 mg) během 24 hodin a mezi jednotlivými dávkami ponechte interval 2 hodin.

Starší pacienti (nad 65 let)
Přípravek Sumatriptan Mylan není u těchto pacientů doporučený.

Děti a dospívající (do 18 let)
Přípravek Sumatriptan Mylan by neměl být podáván dětem a dospívajícím.


Jestliže jste užil(a) více přípravku Sumatriptan Mylan , než jste měl(a):
kontaktujte okamžitě svého lékaře nebo nejbližší nemocnici. Vezměte s sebou balení a zbývající tablety.

Jestliže máte jakékoli další otázky týkající se užívání přípravku, zeptejte se svého lékaře nebo lékárníka.

4. Možné nežádoucí účinky

Podobně jako všechny léky, může i přípravek Sumatriptan Mylan vyvolat v některých případech nežádoucí účinky. Tyto nežádoucí účinky se však nemusí vyskytnout u každého.

Časté nežádoucí účinky (mohou se vyskytnout u více než 1 ze 100 pacientů, ale u méně než u 1 z 10 pacientů) zahrnují:

- zvýšení krevního tlaku brzy po užití tablet, které je však pouze přechodné
-pocit brnění
-pocit závratí nebo ospalosti/únavy
-pocit slabosti
-začervenání.
-nevolnost a zvracení (pocit nevolnosti nebo nemoci, které mohou být také důsledkem samotného záchvatu migrény),
-pocit tíhy, bolesti, tepla, tlaku nebo napětí v různých částech těla včetně hrudníku a krku (viz Zvýšená opatrnost při užívání přípravku Sumatriptan Mylan ).


Velmi vzácně (u méně než u 1 z 10000 pacientů) se mohou vyskytnout:

- alergické reakce včetně závažných reakcí označovaných jako anafylaxe (vyrážka, obtížné dýchání a pokles krevního tlaku)
-malé změny v jaterních testech.
epileptické záchvaty
-poruchy zraku a výpadek zraku včetně trvalých poruch zraku (poruchy zraku se mohou také vyskytnout v průběhu záchvatu migrény).
-pomalý nebo rychlý tep,
-palpitace (bušení srdce),
-náhlá intenzívní bolest na hrudi,
-srdeční záchvat,
-nízký krevní tlak,
-zbělení a zmodrání prstů ruky nebo nohy (Raynaudův fenomén),
-zánět sliznice tlustého střeva s bolestí břicha.
-ztuhnutí šíje.
Tyto nežádoucí účinky jsou vzácné, ale závažné. Pokud se u vás tyto nežádoucí účinky objeví, může být nutné lékařské ošetření.

Pokud se u vás objeví nežádoucí účinky, které nejsou popsány v této příbalové informaci nebo které jsou zvláště závažné, informujte o tom svého lékaře nebo lékárníka.

5. Uchovávání přípravku Sumatriptan Mylan

Uchovávejte přípravek Sumatriptan Mylan mimo dosah a dohled dětí.
Tento léčivý přípravek nevyžaduje žádné zvláštní podmínky pro uchovávání.
Nepoužívejte přípravek po uplynutí doby použitelnosti uvedené na obalu.
Léčivé přípravky se nesmí vyhazovat do odpadních vod nebo domácího odpadu. Zeptejte se svého lékárníka, jak máte likvidovat přípravky, které již nepotřebujete. Tato opatření pomáhají chránit životní prostředí.

6. Další informace
Složení přípravku
Léčivá látka je sumatriptani succinas odpovídající 50 mg a 100 mg sumatriptanu v jedné potahované tabletě. Pomocnými látkami jsou: monohydrát laktosy, mikrokrystalická celulosa, kroskarmelosa, magnesium-stearát. Potah tablety obsahuje oxid titaničitý (E 171), polydextrosu (E 1200), hypromelosu (E 464), triacetin (E 1518) a makrogol. Tablety 50 mg obsahují také červený oxid železitý (E 172) a žlutý oxid železitý (E172).

Popis přípravku
50 mg: růžové, kulaté potahované tablety s nápisem SU50 na jedné straně a G na druhé straně.
100 mg: bílé, kulaté potahované tablety s nápisem SU100 na jedné straně a G na druhé straně.

Tablety jsou baleny do blistrů obsahujících 2, 3, 4, 5, 6, 10, 12, 18, 20 a 24 potahovaných tablet.
Na trhu nemusí být všechny velikosti balení.

Držitel rozhodnutí o registraci: GENERICS UK LIMITED, POTTERS BAR, HERTFORDSHIRE, Velká Británie

Výrobce:
1. GENERICS UK LIMITED, POTTERS BAR, HERTFORSHIRE, Velká Británie
2. MCDERMOTT LABORATORIES LTD. t/a GERARD LABORATORIES, DUBLIN, Irsko
3. MERCK FARMA y QUIMICA S.A., BARCELONA, Španělsko

Datum revize textu: 7.1.2009
Špecifikácia
Léková skupina Léky na bolest
Facebook Komentáre
Napíšte recenziu
Na napísanie recenzie musíte byť prihlásený.
Zatiaľ nik nenapísal recenziu tohto tovaru.
Otázky k produktu?
 *
 *
 *
 *
  *
Prosím vyplňte všetky polia označené ako *.

Strážny pes

Radi vás budeme informovať o zníženie ceny pod vami zadanú čiastku.

Prosím opíšte kód:

Dinarin je všade

Kontakty Dinarin Máte nejaké otázky? Kontaktujte nás online.
Telefonické objednávky na tel. 123 456 759